1. Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới là gì?

Bài thu hoạch đảng viên mới là bài thu hoạch của các cá nhân học lớp cảm tỉnh Đảng, với bài thu hoạch cảm tỉnh Đảng mỗi cá nhân sẽ thể hiện sự hiểu biết của mình về Đảng Cộng sản Việt Nam. Có nhiều bài thu hoạch cảm tình Đảng và phụ thuộc vào từng lĩnh vực làm việc và học tập khác nhau như bài thu hoạch cảm tỉnh Đảng liên quan bản thân, bài thu hoạch cảm tỉnh Đảng của giao viên, công an,...  

 

2. Cách viết bài thu hoạch lớp Đảng viên mới

Do câu hỏi của các bài thu hoạch lớp đảng viên mới ở mỗi cơ sở là khác nhau và có nhiều câu hỏi. Nên mỗi bài sẽ có nội dung và cách trình bày khá nhau, ở đây chúng tôi sẽ đưa tới quý bạn đọc gợi ý về định hướng hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam.

- Về định hướng của hệ thống chính trị Việt Nam:

+ Tính chất nguyên chính trị:

  • Chế độ chính trị một Đảng duy nhất cầm quyền, không tồn tại các Đảng chính trị đối lập;
  • Hệ thống chính trị của Việt Nam gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam;
  • Nhất nguyên về tư tưởng, toàn bộ hệ thống chính trị đều được tổ chức và hoạt động trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh. 

+ Tính thống nhất được thể hiện qua:

  • Sự lãnh đạo thống nhất của Đảng cầm quyền duy nhất;
  • Thống nhất về mục tiêu chính trị là xây dựng chủ nghĩa xã hội: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
  • Thống nhất về nguyên tắc cơ bản là tập trung dân chủ;
  • Thống nhất về tổ chức ở từng cấp, ngành, từ trung ương đến địa phương.

+ Gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân

  • Sự gắn bó của nhân dân là quy luật tồn tại của Đảng, là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng
  • Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân
  • Các tổ chức chính trị xã hội là hình thức tập hợp và hoạt động của Đảng

+ Sự kết hợp giữa tính giai cấp và tính dân tộc của hệ thống chính trị

- Về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam với hệ thống chính trị

Hệ thống chính trị của Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Đây là sự lựa chọn của dân tộc, là tất yếu khách quan, tất yếu lịch sử và có cơ sở pháp lý, cơ sở đạo lý. Khi Đảng duy nhất cầm quyền, sự lãnh đạo của đảng đòi hỏi phải có sự phân định sự lãnh đạo của đảng đối với việc quản lý. điều hành của nhà nước.

Đảng vừa là lực lượng lãnh đạo vừa là thành viên của hệ thống chính trị. Vậy nên phải xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, tư cách thành viên và khả năng độc lập của mỗi thành viên trong các mối quan hệ. Vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng luôn được xác định cụ thể trong hệ thống chính trị.

>> Xem thêm: Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của Đảng hay nhất

 

3. Các câu hỏi về bài thu hoạch lớp đảng viên mới

- Nhận thức về chủ nghĩa mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

- Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

- Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độc lập dân chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa

- Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở

- Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của Đảng viên

- Phương hướng và nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong thời gian tới

- Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

>> Xem thêm: Bài Thu Hoạch Cảm Tình Đảng Mới Nhất  

 

4. Mẫu bài thu hoạch lớp Đảng viên mới

Câu hỏi: Qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị lớp Đảng viên mới, đồng chí hãy liên hệ tình hình thực tiễn tại chi bộ trong sinh hoạt và bản thân đối với thực hiện các nội dung chủ yếu xây dựng Đảng về đạo đức trong thời kỳ hiện nay.

Hiện nay, sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên đã và đang gây nên bức xúc của toàn bộ xã hội, đã làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với đảng và đang trở thành nguy cơ hiện hữu uy hiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Và ngay từ hội nghị trung ương 4 (khóa XI) Đảng ta đã tiến hành chỉnh đốn Đảng, đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện suy thoái, biến chất. Và nhận thức tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới nên đến đại hội XII của Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề cập một cách chính thức xây dựng Đảng về đạo đức vào trong văn kiện của Đảng; trong đó đề cập cụ thể các nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức. Trước khi liên hệ với việc thực hiện các nhiệm vụ thì cần làm rõ các nhiệm vụ chủ yếu trong xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay.

Thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là một công việc thường xuyên của tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, đạo đức.  Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, là người cha vĩ đại của cách mạng Việt nam. Người đã dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh là tài snar tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng không thể thiếu đối  với tất cả các tổ chức Đảng viên.  Trong suốt thời gian qua việc thực hiện chỉ thị 05/CT-TW của bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu từng bước đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên.  Chỉ thị xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự chuyển hóa trong nội độ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Thứ hai, kiên quyết đâu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực hiện, bè phái, "lợi ích nhóm", "nói không đi đôi với làm". 

Quan liêu là cách lãnh đạo thoát ly thực tế không điều tra, nghiên cứu đến nơi đến chốn những công việc cần phải làm, việc gì cũng năm không vững, chỉ đạo một cách đại khái, chung chung. Quan liêu ít kiểm tra, thiếu dân chủ thích dùng mệnh lệnh hành chính, xa nhân dân coi thường nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, bảo thủ hách dịch chuyên quyền, độc đoán thậm chí ức hiếp cán bộ cấp dưới và nhân dân. Chủ nghĩa cá nhân là thế giới dựa trên cơ sở đối lập quyền lợi cá nhân riêng lẻ với quyền lợi của xã hội, đặt quyền lợi của cá nhân lên trên quyền lợi tập thể. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ. Con người luôn luôn phải tồn tại trong một cộng đồng nhất định, họ phải tuân thủ những quy tắc nhất định của cộng đồng, dần dần thành thói quen và trở thành lối sống cá nhân. Lối sống cộng đồng là những quy tắc được thừa nhận rộng rãi trong một cộng đồng người nào đó, được mọi thành viên tuân thủ gần như vô điều kiện và trở thành đương nhiên. 

Đại hội XII yêu cầu phải đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn, đầy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình giữa các thế lục thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch. Trong nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí cần kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí với yêu cầu chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí; can thiệp ngăn cản việc chống thâm nhũng lãng phí. 

Thứ ba là xây dựng, thực hiện tốt các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí MInh và Đảng ta đặc biệt coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên coi đó là một trong những giải pháp cơ bản để xây dựng Đảng "trong sạch, vững mạnh" đồng thời nêu gương cũng là một phương thứuc lãnh đạo của Đảng. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao phải càng gương mẫu. Đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong trào cách mạng. Nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người Đảng viên của Đảng trước Nhân dân; trách nhiệm nêu gương đó phải được thể hiện từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phê duyệt, phê bình đến trong quan hệ với quần chúng, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ. 

Thứ tư là thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giảm sát kiểm soát của tổ chức Đảng, giám sát và phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của Nhân dân về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên nhằm phát huy ưu điểm, phát hiện gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu điển hình tiên tiến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để nhân rộng, biểu dương, khen thưởng kịp thời nắm bắt và giúp cán bộ, Đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Giáo dục và ngăn ngừa vi phạm đạo đức của cán bộ, đảng viên, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức theo quy định.

Liên hệ thực tiễn với bản thân và Chi bộ đang công tác về các nhiệm vụ chủ yếu của xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay.

Chi bộ rất chú trọng đối với việc giáo dục, đoàn luyện đạo đức cách mệnh cho cán bộ, Đảng viên thuộc Chi bộ mình. Chi bộ quán triệt 100% cán bộ, Đảng viên tham dự học tập các nghị quyết của Đảng về giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng. Nhấn mạnh các vấn đề trọng điểm, xuyên suốt và cần nhất là kiên quyết tranh đấu, chặn lại, đẩy lùi trạng thái suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của 1 bộ phận không cán bộ, đảng viên để cung cố niềm tin của Đảng viên và quần chúng đối với Đảng. Chi bộ đối mới vẻ ngoài, cách thức giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mệnh cho cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ. 

Bản thân tôi sinh hoạt trong Chi bộ cũng cảm thấy việc đối mới này sẽ đem lại hiệu quả hăng hái hơn trước đây. Chi bộ chú trọng tăng cường việc học tập và tuân theo đạo đức Hồ Chí Minh. Các buổi sinh hoạt chuyên đề về nội dung này đích thực khiến cho cán bộ, Đảng viên thật sự thấm nhuần tấm gương của Người về cần, liêm, chính, chí công không lo nghĩ. Từ đấy, triệt để thực hành tiết kiệm, chống phí phạm... bằng các mục tiêu, chuẩn mực đạo đức. Chi bộ luôn phát huy ý thưucs tự học, đạo đức cách mệnh của cán bộ, Đảng viên và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, Đảng viên tự học, tự rèn luyện. Chú trọng tăng mạnh rà soát, giám sát đối với việc giáo dục, đoàn luyện đạo đức cách mạng về tự học, từ rèn luyện tăng lên đạo đức cách mệnh của cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ. 

Tôi nhận thức rõ ràng để tiến hành các nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức thì trước hết người cán bộ, Đảng viên phải có đạo đức cách mệnh, phải trong trắng thật thà, bổn phận. Trong sinh hoạt Đảng cũng như mọi hoạt đđộngcuar cơ quan, tôi luôn trong trạng thái cầu thị, biết lắng nghe quan điểm phê bình của người khác để sau mỗi lần phê bình và tự phê bình trưởng thành hơn về nhận thứuc, tư tưởng có ý thức đoàn kết, tinh thần hăng hái trong công việc. 

Trên đây là toàn bộ những nội dung chúng tôi muốn cung cấp cho quý bạn đọc về mẫu bài thu hoạch lớp Đảng viên mới. Hi vọng rằng thông qua đây thì quý bạn đọc có thể hoàn thành tốt bài thu hoạch của mình. Nếu có bất kỳ vướng mắc gì thì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số hotline: 19006162 để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc.