1. Đối tượng thực hiện nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo

1.1 Đối tượng thực hiện nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 71/2020/NĐ-CP, các đối tượng thực hiện nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo bao gồm:

Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Giáo viên tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 08 năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên có trình độ trung cấp, còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, chỉ có những đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị định 71 như trên mới phải nâng chuẩn trình độ đào tạo. Các trường hợp giáo viên không thuộc quy định trên không phải nâng chuẩn trình độ.

 

1.2 Bảng tra cứu độ tuổi giáo viên phải thực hiện nâng chuẩn

Đối tượng Trình độ giáo viên hiện tại Năm sinh

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên

Nam: Từ 01/10/1966 trở đi

Nữ: Từ 01/3/1971 trở đi

Giáo viên
Tiểu học
Giáo viên tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên Giáo viên có trình độ trung cấp

Nam: Từ 01/07/1966 trở đi

Nữ: Từ 01/11/1970 trở đi

Giáo viên có trình độ cao đẳng

Nam: Từ 01/10/1966 trở đi

Nữ: Từ 01/3/1971 trở đi

Giáo viên
Trung học
cơ sở

Chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên

Nam: Từ 01/10/1966 trở đi

Nữ: Từ 01/3/1971 trở đi

 

2. Nguyên tắc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 71/2020/NĐ-CP, Nguyên tắc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên được quy định như sau:

Việc xác định lộ trình và tổ chức thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên phải bảo đảm phù hợp với thực trạng đội ngũ giáo viên và điều kiện của các cơ sở giáo dục, địa phương; không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy. Việc xác định đối tượng giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo phải bảo đảm đúng độ tuổi, trình độ đào tạo của giáo viên. Ưu tiên bố trí những giáo viên còn đủ tối thiểu năm công tác tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 2 Nghị định này tham gia đào tạo trước. Trường hợp giáo viên không còn đủ năm công tác, không thuộc đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo thì thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên phải bảo đảm khách quan, công khai, công bằng và hiệu quả.

Việc sử dụng giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo được hướng dẫn cụ thể tại Điều 3 Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT như sau:

Trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề trước năm Thông tư này có hiệu lực thi hành, giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên hoặc được phân loại, đánh giá viên chức (xếp loại chất lượng viên chức) ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu theo quy định. Trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề trước năm Thông tư này có hiệu lực thi hành, giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp và có một năm được phân loại, đánh giá viên chức (xếp loại chất lượng viên chức) ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì không bố trí giảng dạy và được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp tại cơ sở giáo dục cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Giáo viên không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo quy định. Giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này, tùy vào trường hợp cụ thể có thể thực hiện các quy định về thôi việc và tinh giản biên chế theo các quy định hiện hành.

 

3. Lộ trình thực hiện nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên

3.1 Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non

Theo Điều 4 Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định về Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non được quy định như sau:

Lộ trình thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.

Lộ trình được thực hiện thành hai giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên mầm non đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm;
  • Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên mầm non hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.

 

3.2 Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học

Theo Điều 5 Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định về Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học được quy định như sau:

- Lộ trình thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.

- Lộ trình được thực hiện thành hai giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, bảo đảm đạt ít nhất 50% số giáo viên tiểu học đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;
  • Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên tiểu học hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

 

3.3 Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên trung học cơ sở

Theo Điều 6 Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định về Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên trung học cơ sở được quy định như sau:

- Lộ trình thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.

- Lộ trình được thực hiện thành hai giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên trung học cơ sở đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;
  • Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên trung học cơ sở hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê gửi tới Quý bạn đọc các nội dung liên quan đến "Bảng tra cứu độ tuổi giáo viên phải thực hiện nâng chuẩn 2023 mới". Mọi vướng mắc pháp lý cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ tới Luật Minh Khuê qua đầu số tư vấn pháp luật trực tuyến 19006162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn và báo giá dịch vụ qua email [email protected], để được đội ngũ Luật sư, chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ tư vấn nhanh chóng. Trân trọng./.