1. Báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng

>>>>> Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng

Báo cáo này được lập theo Mẫu số 06 Phụ lục II, Thông tư 09/2023/TT-NHNN và có thể được điều chỉnh tùy theo quy định cụ thể của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

BÁO CÁO GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ

Ngày 03 tháng 01 năm 2024 Số báo cáo: 1234/2024

 

Số báo cáo: abcd/yyyy

PHẢI ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀO CÁC TRƯỜNG YÊU CẦU CÓ DẤU

(Xem phần Hướng dẫn điền báo cáo)

Báo cáo này có sửa đổi/bổ sung/thay thế báo cáo nào trước không?

( )Không

() Có sửa đổi/bổ sung cho Báo cáo số 1 ngày 12/11/2023

( ) Có thay thế cho Báo cáo số 1 ngày 12/11/2023

Phần I

THÔNG TIN VỀ ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO

1. Thông tin về đối tượng báo cáo*

a. Tên đối tượng báo cáo: Công ty Trò Chơi Vàng

b. Mã đối tượng báo cáo (nếu có): CTVC123

c. Địa chỉ (số nhà, đường/phố): số 2

Quận/Huyện: Bình Thạnh

Tỉnh/Thành phố: TP.Hồ Chí Minh

Quốc gia: Việt Nam

d. Điện thoại: 0901234567

đ. Tên điểm phát sinh giao dịch hoặc đơn vị quản lý tài khoản: Phòng Quản lý Giao dịch

e. Địa chỉ điểm phát sinh giao dịch hoặc địa chỉ đơn vị quản lý tài khoản:

Quận/Huyện: 1

Tỉnh/Thành phố: TP.Hồ Chí Minh

Quốc gia: Việt Nam

g. Điện thoại: 0909876543

h. Địa chỉ email của đơn vị (nhận email xác nhận của Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam): info@trochoivang.

2. Thông tin về người chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền và người lập báo cáo

2.1. Thông tin về người chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền

a. Họ và tên: Nguyễn Văn A

b. Điện thoại nơi làm việc: 0901111222

c. Điện thoại di động: 0913333444

d. Chức vụ: Giám Đốc Tài Chính

2.2. Thông tin về người lập báo cáo*

a. Họ và tên: Trần Thị B

b. Điện thoại nơi làm việc: 0905555666

c. Điện thoại di động: 0917777888

d. Bộ phận công tác: Phòng Quản lý Rủi ro

Phần II

THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

a. Họ và tên*: Nguyễn Văn B

b. Ngày, tháng, năm sinh*: 15/05/1980

c. Độ tuổi: Từ 40 tuổi đến dưới 50 tuổi

( ) Dưới 20 tuổi ( ) Từ 20 tuổi đến dưới 30 tuổi ( ) Từ 30 tuổi đến dưới 40 tuổi

( )Từ 40 tuổi đến dưới 50 tuổi ( ) Từ 50 tuổi trở lên

d. Giới tính*: 

(X) Nam ( ) Nữ ( Đ Khác

đ. Quốc tịch*:

(x) Việt Nam ( ) Nước ngoài: (tên quốc gia ……..) ( ) Không quốc tịch

e. Nghề nghiệp*:

( ) Công chức/viên chức ( ) Học sinh/sinh viên ( ) Giáo viên/bác sĩ

() Nội trợ () Kinh doanh tự do ( ) Kỹ sư

( ) Công nhân ( ) Nông dân ( ) Khác ……..

g. Chức vụ/vị trí việc làm: Chủ doanh nghiệp

h. Địa chỉ đăng ký thường trú*:

Quận/Huyện: 3

Tỉnh/Thành phố: TP.Hồ Chí Minh

Quốc gia: Việt Nam

i. Nơi ở hiện tại*:

Quận/Huyện: 1

Tỉnh/Thành phố: TP.Hồ Chí Minh

Quốc gia: Việt Nam

k. Thông tin định danh cá nhân*:

(x) CMND

( ) CCCD

( ) Hộ chiếu

( ) Định danh cá nhân

Số:012345678

Ngày cấp:

Cơ quan có thẩm quyền cấp:

Nơi cấp:

( )Thị thực nhập cảnh:

Số thị thực:

Ngày cấp:

Ngày hết hạn:

Cơ quan có thẩm quyền cấp:

Nơi cấp:

() Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế/thẻ cư trú:

Số thẻ:

Ngày cấp:

Ngày hết hạn:

Cơ quan có thẩm quyền cấp:

Nơi cấp:

l. Số điện thoại liên lạc*: 0908888999

m. Phương thức giao dịch*:

( ) Tiền mặt ( ) chuyển khoản

n. Loại trò chơi*: Casino

(X) Casino ( ) Xổ số ( ) Khác (mô tả rõ ……..)

o. Số tài khoản tại ngân hàng: 0123456789

p. Tên ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng ABC

2. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi:

( ) Trùng với cá nhân thực hiện giao dịch

() Khác với cá nhân thực hiện giao dịch

Điền các thông tin bên dưới (từ a đến l) trong trường hợp chủ sở hữu hưởng lợi khác với cá nhân thực hiện giao dịch:

a. Họ và tên*: Nguyễn Thị C

b. Ngày, tháng, năm sinh*: 22/09/1985

c. Độ tuổi: Từ 30 tuổi đến dưới 40 tuổi

() Dưới 20 tuổi () Từ 20 tuổi đến dưới 30 tuổi (x) Từ 30 tuổi đến dưới 40 tuổi

( )Từ 40 tuổi đến dưới 50 tuổi ( ) Từ 50 tuổi trở lên

d. Giới tính*: Nữ

( ) Nam (x) Nữ () Khác

đ. Quốc tịch*: Việt Nam

(x) Việt Nam ( ) Nước ngoài: (tên quốc gia ………….) ( ) Không quốc tịch

e. Nghề nghiệp*: Giáo viên

( ) Công chức/viên chức ( ) Học sinh/sinh viên (x) Giáo viên/bác sĩ

( ) Nội trợ ( ) Kinh doanh tự do () Kỹ sư

( ) Công nhân ( ) Nông dân ( ) Khác ………

g. Chức vụ/vị trí việc làm: Giáo viên chủ nhiệm

h. Địa chỉ đăng ký thường trú*:

Quận/Huyện: 5

Tỉnh/Thành phố: TP.Hồ Chí Minh

Quốc gia: Việt Nam

i. Nơi ở hiện tại*:

Quận/Huyện: 5

Tỉnh/Thành phố: TP.Hồ Chí Minh

Quốc gia: Việt Nam

k. Thông tin định danh cá nhân*:

( ) CMND

( ) CCCD

( ) Hộ chiếu

( ) Định danh cá nhân

Số: 987654321

Ngày cấp:

Cơ quan có thẩm quyền cấp:

Nơi cấp:

() Thị thực nhập cảnh:

Số thị thực:

Ngày cấp:

Ngày hết hạn:

Cơ quan có thẩm quyền cấp:

Nơi cấp:

( ) Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế/thẻ cư trú:

Số thẻ:

Ngày cấp:

Ngày hết hạn:

Cơ quan có thẩm quyền cấp:

Nơi cấp:

l. Số điện thoại liên lạc*: 0909999888

3. Thông tin khác bổ sung

Phần III

THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ

1. Thông tin về cá nhân liên quan đến giao dịch

a. Họ và tên: Lê Thị D

b. Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1975

c. Độ tuổi:

( ) Dưới 20 tuổi ( ) Từ 20 tuổi đến dưới 30 tuổi ( ) Từ 30 tuổi đến dưới 40 tuổi

(x) Từ 40 tuổi đến dưới 50 tuổi () Từ 50 tuổi trở lên

d. Giới tính: Nữ

() Nam (x) Nữ () Khác

đ. Quốc tịch:

(x) Việt Nam ( )Nước ngoài: (tên quốc gia ……..) ( ) Không quốc tịch

e. Nghề nghiệp:

() Công chức/viên chức () Học sinh/sinh viên () Giáo viên/bác sĩ

() Nội trợ (X) Kinh doanh tự do ( ) Kỹ sư

( ) Công nhân ( )Nông dân () Khác ……

g. Chức vụ: Chủ doanh nghiệp

h. Địa chỉ đăng ký thường trú:

Quận/Huyện: 7

Tỉnh/Thành phố: TP.Hồ Chí Minh

Quốc gia: Việt Nam

i. Nơi ở hiện tại: 7

Quận/Huyện/Thị trấn: TP.Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố: Quốc gia: Việt Nam

k. Thông tin định danh cá nhân:

( x)CMND

( ) CCCD

( ) Hộ chiếu

( ) Định danh cá nhân

Số: 555555555

Ngày cấp:

Cơ quan có thẩm quyền cấp:

Nơi cấp:

( ) Thị thực nhập cảnh:

Số thị thực:

Ngày cấp:

Ngày hết hạn:

Cơ quan có thẩm quyền cấp:

Nơi cấp:

( ) Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế/thẻ cư trú:

Số thẻ:

Ngày cấp:

Ngày hết hạn:

Cơ quan có thẩm quyền cấp:

Nơi cấp:

l. Số điện thoại liên lạc: 0911111222

m. Số tài khoản ngân hàng: 9876543210

n. Tên ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng XYZ

2. Thông tin khác bổ sung

Phần IV

THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ

1. Loại báo cáo giao dịch đáng ngờ*

( ) a) Báo cáo giao dịch đáng ngờ theo điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền

b) Báo cáo giao dịch đáng ngờ theo điểm b khoản 1 Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền

 b1) Nếu có, đề nghị ghi rõ theo khoản nào của các Điều 27, 32 Luật Phòng, chống rửa tiền: khoản 2, Điều 27 Luật Phòng, chống rửa tiền.

b2) Dấu hiệu đáng ngờ khác do đối tượng báo cáo tự xác định:

2. Mô tả, phân tích chi tiết lý do báo cáo giao dịch đáng ngờ theo dấu hiệu nêu tại mục 1 phần này:

a) Mô tả thông tin giao dịch của cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch đáng ngờ và cá nhân, tổ chức có liên quan tới giao dịch đáng ngờ (trong trường hợp tài khoản của khách hàng có phát sinh giao dịch):

STT

Tổng số lần tham gia trò chơi có thưởng

Tổng số tiền giao dịch tham gia trò chơi có thưởng

Tổng số tiền rút ra

Tổng số tiền thắng cược

Thời gian giao dịch

1 5   50,000,000 VND    

Mô tả cụ thể, rõ ràng về các dấu hiệu, nhân tố, tình huống bất thường liên quan đến các giao dịch và cá nhân nêu trên*:

b) Cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch liên quan đến các dấu hiệu nêu trên được xác định từ việc xem xét, thu thập và phân tích thông tin theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền:

- Thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định bị can, bị cáo, người bị kết án: 

- Cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch là tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc có nguồn gốc thuộc quyền sở hữu, quyền kiểm soát của bị can, bị cáo, người bị kết án đó:

c) Hoặc cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch liên quan đến các dấu hiệu nêu trên được xác định từ việc xem xét, thu thập và phân tích thông tin theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền (kết quả phân tích, đánh giá của đối tượng báo cáo đối với khách hàng, giao dịch phải báo cáo): 

3. Ngày phát hiện giao dịch đáng ngờ*:

Phần V

NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ XỬ LÝ LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ

Liệt kê cụ thể những công việc đã thực hiện liên quan đến việc xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ

Liệt kê cụ thể những công việc đã thực hiện liên quan đến việc xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ, ví dụ:

- Từ chối thực hiện giao dịch;

- Chấm dứt thiết lập giao dịch với khách hàng;

- Giám sát sau giao dịch;

- Đưa vào hệ thống cảnh báo của đối tượng báo cáo;

- Công việc khác …………

Phần VI

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

- Hồ sơ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch và liên quan đến giao dịch;

- Kết quả phân tích, đánh giá cuối cùng của đối tượng báo cáo đối với khách hàng, giao dịch phải báo cáo;

- Tài liệu, chứng từ khác có liên quan đến giao dịch đáng ngờ (chứng từ nhận thưởng...) được thể hiện ở phần mô tả, phân tích chi tiết lý do giao dịch đáng ngờ.

 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG (bộ phận)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

2. Hướng dẫn cách điền báo cáo giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng

Phần I:

(1b): Mã đối tượng báo cáo do Bộ Tài chính hướng dẫn (nếu có).

Điền mã đối tượng báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

(1h): Chỉ rõ 01 thư điện tử (email) đại diện chung của đối tượng báo cáo để nhận thư xác nhận của Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ghi địa chỉ email mà Cơ quan thực hiện chức năng có thể liên lạc để gửi thư xác nhận.

(2.1a): Ghi đầy đủ họ, tên đệm, tên của người chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền tại đơn vị bằng chữ thường, có dấu.

Điền thông tin của người chịu trách nhiệm theo định dạng họ, tên đệm, tên.

(2.2a): Ghi đầy đủ họ, tên đệm, tên của người lập báo cáo bằng chữ thường, có dấu.

Điền thông tin của người lập báo cáo theo định dạng họ, tên đệm, tên.

Phần II:

(1): Áp dụng cho khách hàng cá nhân (để trống nếu khách hàng là tổ chức).

Trường hợp có nhiều cá nhân thực hiện giao dịch đáng ngờ thì chèn thêm các trường chi tiết tương ứng với mỗi cá nhân.

Nếu có từ 10 cá nhân trở lên có thể tạo thành bảng chi tiết thông tin cá nhân, nhưng phải đảm bảo đầy đủ các thông tin như quy định tại phần này.

(1a): Ghi đầy đủ họ, tên đệm, tên của cá nhân thực hiện giao dịch bằng chữ thường, có dấu.

Điền thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch.

(1b): Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh.

Điền thông tin về ngày, tháng, năm sinh của cá nhân.

(1c): Xác định độ tuổi tính theo năm sinh của khách hàng đến thời điểm báo cáo.

Tính độ tuổi của cá nhân dựa trên năm sinh và thời điểm báo cáo.

(1d): Trường hợp không xác định được giới tính của khách hàng là nam hay nữ thì chọn vào ô “Khác”.

Chọn ô "Khác" nếu không xác định được giới tính của cá nhân.

(1h): Điền thông tin đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người Việt Nam.

Ghi thông tin về quốc tịch của cá nhân nếu là người Việt Nam.

(1i):

- Điền thông tin này khi khách hàng cá nhân có quốc tịch là người Việt Nam có địa chỉ nơi ở hiện tại khác với địa chỉ đăng ký thường trú.

- Điền thông tin địa chỉ của các khách hàng theo quy định tại điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

- Ghi địa chỉ hiện tại của cá nhân nếu khác với địa chỉ đăng ký thường trú.

(1k): Có thể chọn một hoặc nhiều giấy tờ định danh cá nhân và điền đầy đủ thông tin đối với mỗi loại giấy tờ tương ứng.

Chọn loại giấy tờ định danh cá nhân mà cá nhân sử dụng và điền đầy đủ thông tin.

(2): Trường hợp nhiều chủ sở hữu hưởng lợi, đối tượng báo cáo chèn thêm đầy đủ các trường thông tin từ a đến l đối với mỗi chủ sở hữu hưởng lợi.

Điền thông tin về các chủ sở hữu hưởng lợi nếu có nhiều chủ sở hữu. Chèn thêm thông tin cho mỗi chủ sở hữu.

Phần III:

- Không bắt buộc trong trường hợp đối tượng báo cáo không có thông tin về cá nhân, tổ chức có liên quan tới giao dịch đáng ngờ (đối tác).

- Trong trường hợp đối tượng báo cáo có thông tin về cá nhân, tổ chức có liên quan tới giao dịch đáng ngờ: chỉ cần điền vào các trường có thông tin, không bắt buộc phải điền đầy đủ vào tất cả các trường thông tin.

Phần IV:

(1a): Nếu có phát sinh, phải đảm bảo hai yếu tố:

- Biết giao dịch được thực hiện theo yêu cầu của bị can, bị cáo, người bị kết án thông qua thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Và có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch là tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc có nguồn gốc thuộc quyền sở hữu, quyền kiểm soát của bị can, bị cáo, người bị kết án đó.

(1b1): Nếu có phát sinh, ghi rõ nội dung giao dịch đáng ngờ có liên quan đến điều, khoản nào của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

(1b2): Nếu có phát sinh, ghi rõ nội dung dấu hiệu đáng ngờ có liên quan đến rửa tiền.

(2): Mô tả cụ thể, rõ ràng và chi tiết nhất có thể về các dấu hiệu, nhân tố, tình huống bất thường dẫn tới việc đối tượng báo cáo nghi ngờ giao dịch và/hoặc tin rằng giao dịch có liên quan đến rửa tiền.

(3): Ngày phát hiện giao dịch đáng ngờ theo khoản 2 Điều 37 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

Phần V: Mô tả cụ thể những công việc đã thực hiện liên quan đến việc xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Phần VI: Các hồ sơ, tài liệu có liên quan, cần có bảng danh mục hồ sơ, tài liệu liệt kê: số thứ tự; loại hồ sơ, tài liệu gắn với tên tổ chức, cá nhân có liên quan; số lượng trang tương ứng với loại hồ sơ, tài liệu; tình trạng tài liệu (bản chụp hay sao y bản chính hay bản mềm).

Phần ký tên:

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO: theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, đơn vị báo cáo và chịu trách nhiệm với báo cáo phải là đối tượng báo cáo (hội sở) nên NGƯỜI LẬP BÁO CÁO là cán bộ tại hội sở.

Trường hợp, đối tượng báo cáo ủy quyền cho chi nhánh hoặc phòng giao dịch lập báo cáo thì NGƯỜI LẬP BÁO CÁO là cán bộ của chi nhánh/Phòng giao dịch, tuy nhiên, việc này phải quy định trong Quy định nội bộ của đơn vị và đối tượng báo cáo (hội sở) phải là đơn vị chịu trách nhiệm về báo cáo.

TRƯỞNG PHÒNG (bộ phận): là trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận kiểm soát trực tiếp báo cáo giao dịch đáng ngờ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP: Tổng Giám đốc (Giám đốc) là lãnh đạo cấp cao chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống rửa tiền tại đơn vị hoặc người được Tổng Giám đốc (Giám đốc) ủy quyền hợp pháp.

Biểu mẫu này áp dụng đặc biệt cho đối tượng báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nó là công cụ quan trọng giúp chúng ta tập trung vào việc báo cáo những giao dịch mà chúng ta nghi ngờ có thể liên quan đến rửa tiền. Đặc điểm nổi bật của biểu mẫu này là sự tập trung vào các thông tin liên quan đến cá nhân và tổ chức trong cùng một báo cáo giao dịch đáng ngờ. Điều này nhằm tạo ra một hình ảnh toàn diện về mối quan hệ giữa các bên liên quan và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bối cảnh và lý do của các giao dịch nghi ngờ. Chúng ta chỉ gửi biểu mẫu này đến Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm chỉ được chia sẻ với cơ quan có thẩm quyền và đúng người nhận.

 

3. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng

Theo Điều 32 của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng bao gồm:

(1) Khách hàng có dấu hiệu liên tục cố tình thua tại tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng. Điều này có thể thể hiện sự không bình thường khi khách hàng liên tục và có chủ ý tham gia vào các hoạt động chơi có thưởng và không có xu hướng thắng.

(2) Khách hàng đổi số lượng đồng tiền quy ước có giá trị lớn bất thường tại casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng nhưng không tham gia chơi hoặc chơi với số lượng rất nhỏ sau đó đổi lại thành tiền mặt hoặc séc, hối phiếu ngân hàng hoặc chuyển tiền đến tài khoản khác. Điều này có thể là dấu hiệu của việc sử dụng tiền mặt để giả mạo hoặc che giấu nguồn gốc của các giao dịch và có thể liên quan đến hoạt động rửa tiền.

(3) Khách hàng yêu cầu chuyển tiền thắng cược, trúng thưởng cho bên thứ ba không có mối quan hệ rõ ràng với khách hàng. Điều này có thể là dấu hiệu của việc sử dụng trung gian để chuyển tiền và che giấu nguồn gốc của số tiền đó.

(4) Khách hàng bổ sung tiền mặt hoặc séc vào số tiền thắng cược, trúng thưởng và yêu cầu điểm kinh doanh trò chơi có thưởng chuyển thành séc có giá trị lớn bất thường. Điều này có thể là dấu hiệu của việc cố gắng tạo điều kiện để chuyển tiền mặt thành hình thức thanh toán khác để che giấu nguồn gốc.

(5) Khách hàng nhiều lần trong một ngày yêu cầu casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đổi số lượng đồng tiền quy ước thành tiền mặt. Hành vi này có thể là dấu hiệu của việc cố gắng chuyển đổi nhanh chóng giữa các hình thức thanh toán để tránh sự theo dõi và phát hiện.

(6) Khách hàng nhiều lần trong một ngày yêu cầu bên thứ ba đổi hộ số lượng đồng tiền quy ước có giá trị lớn bất thường và nhờ bên thứ ba đặt cược hộ. Hành động này có thể liên quan đến việc sử dụng người khác để thực hiện giao dịch và che giấu nguồn gốc của số tiền.

(7) Khách hàng nhiều lần trong một ngày mua vé xổ số, vé đặt cược, đổi đồng tiền quy ước ở gần mức giới hạn giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. Điều này có thể là dấu hiệu của việc cố gắng giới hạn số lượng giao dịch lớn để tránh sự theo dõi và báo cáo.

(8) Khách hàng mua lại vé số trúng thưởng có giá trị lớn từ người khác. Hành vi này có thể là dấu hiệu của việc sử dụng người khác để "rửa" tiền mặt thông qua các giao dịch vé số.

Những dấu hiệu trên cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức và cơ quan chức năng để nhận biết và theo dõi các hoạt động đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng.

Nội dung khác có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng?

Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Tổng đài tư vấn pháp luật qua số hotline 1900.6162 để nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp và tận tâm từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi. Đối với những trường hợp cần sự tư vấn chi tiết hơn, chúng tôi cũng rất hoan nghênh quý khách gửi yêu cầu thông tin chi tiết qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác.