Cho vay dựa trên tài sản: Báo cáo định kỳ liệt kê thu nhập thương mại, trợ cấp tín dụng..., cho phép người cho vay giám sát tài sản thế chấp bảo đảm tiền vay.

Ngân hàng: Báo cáo được cung cấp bởi văn phòng tín dụng khi có yêu cầu của người cho vay hay cá nhân đứng tên trong báo cáo. Báo cáo tín dụng liệt kê tín dụng sẵn có và lịch sử thanh toán của người vay, bao gồm các kỳ thanh toán đúng hạn, thanh toán trễ hạn, và số lần không thanh toán tiền vay đúng hạn. Nó cũng có thể bao gồm các quyền giữ thế chấp theo án quyết nhằm thu nợ, đơn xin phá sản, quyền giữ thế chấp cho khoản thuế phải nộp. Các báo cáo tín dụng lưu lại các thông tin tín dụng bất lợi trong bảy năm, và đơn xin phá sản trong mười năm.

Luật liên bang yêu cầu văn phòng tín dụng cho khách hàng quyền kiểm tra báo cáo tín dụng của họ, và bình luận nếu họ không đồng ý. Các tu chính án Đạo luật Báo cáo Tín dụng Công bằng năm 2003 cho phép khách hàng có được bản sao miễn phí báo cáo tín dụng hằng năm của họ, từ website của cơ quan thanh toán bù trừ, www.annualcreditreport.com.