PHỤ LỤC

MẪU GIẤY PHÉP VÀ VĂN BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP PHÉP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực)

STT

TÊN MẪU

Mẫu 01

Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Mẫu 2a

Giấy phép do Bộ Công Thương cấp

Mẫu 2b

Giấy phép do Cục Điều tiết điện lực cấp

Mẫu 2c

Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp

Mẫu 2d

Giấy phép do Sở Công Thương cấp

Mẫu 3a

Danh sách trích ngang các chuyên gia tư vấn lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

Mẫu 3b

Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành

Mẫu 4a

Báo cáo về tình hình hoạt động điện lực lĩnh vực phát điện

Mẫu 4b

Báo cáo về tình hình hoạt động điện lực lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện

Mẫu 4c

Báo cáo về tình hình hoạt động điện lực lĩnh vực bán buôn điện, phân phối và bán lẻ điện

Mẫu 4d

Báo cáo về tình hình hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

Mẫu 5

Báo cáo về tình hình cấp giấy phép hoạt động điện lực tại địa phương của năm trước

Mẫu 01

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …/…

…, ngày … tháng năm …

ĐỀ NGHỊ

Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: 1…………………………………………………

Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………............

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):…………………………………………

Có trụ sở chính tại:………Điện thoại:..……. Fax:……; Email:………....

Văn phòng giao dịch tại (nếu có): …….… Điện thoại:..……. Fax:……; Email:………....

Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ………. ngày … tháng … năm …

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., đăng ký lần … ngày … tháng năm …

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………… ……………………………….. (nếu có).

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:…………...……………………………….

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt động sau đây:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

Các giấy tờ kèm theo:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

Đề nghị 2... cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).

…(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

LÃNH ĐẠO
(Ký tên, đóng dấu)

1 Gửi cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương.

2 Gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương.

Mẫu 2a

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: … /GP-BCT

Hà Nội, ngày … tháng … năm ...

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của … (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực. 1

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức: ……………………………………………………...............

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ………………………………………

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., đăng ký lần … ngày … tháng ... năm … hoặc Quyết định thành lập số: ……..., ngày … tháng ... năm…..

4. Trụ sở chính: ……………; Điện thoại: ………; Fax: ……… Email:………..

Văn phòng giao dịch (nếu có): ...… Điện thoại:..……. Fax:……; Email:………

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ……...……………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………...........

Điều 3. Phạm vi và thời hạn hoạt động

1. Lĩnh vực 1……………………………………………………………..2

Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....

2. Lĩnh vực 2: ……………………………...............................……………

Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 4. Quyền của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

1. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) được phép hoạt động theo lĩnh vực và phạm vi của giấy phép hoạt động điện lực.

2. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có các quyền theo quy định tại Điều3 …. Luật Điện lực và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghĩa vụ của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

1. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực.

2. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ đảm bảo các điều kiện hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian hoạt động.

3. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) không được phép cho thuê, cho mượn, tự ý sửa chữa giấy phép hoạt động điện lực.

4. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ tham gia thi ̣trường điện lực theo quy định về vận hành thị trường điện do Bộ Công Thương ban hành.

5.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

6.… (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Điều4 …. Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

____________________

1 Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ ban hành Giấy phép được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì căn cứ ban hành Giấy phép được cập nhật, hiệu chỉnh theo văn bản mới.

2 Ghi cụ thể thông tin về phạm vi hoạt động của từng lĩnh vực; riêng đối với lĩnh vực hoạt động phát điện cần ghi chi tiết về các thông số chính của nhà máy điện (tổng công suất, thông số kỹ thuật chính của tổ máy, máy biến áp chính, trạm biến áp tăng áp, thông tin về đấu nối nhà máy).

3 Ghi tên Điều về quyền của đơn vị điện lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

4 Ghi tên Điều về nghĩa vụ của đơn vị điện lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

Mẫu 2b

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: /GP-ĐTĐL

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 3771/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng. 1

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức: ……………………………………………………...............

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., đăng ký lần … ngày … tháng ... năm … hoặc Quyết định thành lập số: ……..., ngày … tháng ... năm…..

4. Trụ sở chính:……………; Điện thoại:………; Fax:……… Email:………..

Văn phòng giao dịch (nếu có):…… Điện thoại:..……. Fax:……; Email:………

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ……...……………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………...........

Điều 3. Phạm vi và thời hạn hoạt động

Lĩnh vực 1………………………………………………………………..2

Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....

Lĩnh vực 2: ……………………………...............................……………

Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 4. Quyền của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

1. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) được phép hoạt động theo lĩnh vực và phạm vi của giấy phép hoạt động điện lực.

2. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có các quyền theo quy định tại Điều3 …. Luật Điện lực và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghĩa vụ của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

1. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực.

2. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ đảm bảo các điều kiện hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian hoạt động.

3. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) không được phép cho thuê, cho mượn, tự ý sửa chữa giấy phép hoạt động điện lực.

4. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ̣ tham gia thi ̣trường điện lực theo quy định về vận hành thị trường điện do Bộ Công Thương ban hành.

5.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

6.… (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Điều4 …. Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

____________________

1 Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ ban hành Giấy phép được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì căn cứ ban hành Giấy phép được cập nhật, hiệu chỉnh theo văn bản mới.

2 Ghi cụ thể thông tin về phạm vi hoạt động của từng lĩnh vực; riêng đối với lĩnh vực hoạt động phát điện cần ghi chi tiết về các thông số chính của nhà máy điện (tổng công suất, thông số kỹ thuật chính của tổ máy, máy biến áp chính, trạm biến áp tăng áp, thông tin về đấu nối nhà máy).

3 Ghi tên Điều về quyền của đơn vị điện lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

= Ghi tên Điều về nghĩa vụ của đơn vị điện lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

Mẫu 2c

UBND TỈNH/ THÀNH PHỐ ……
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: ... /GP-UBND

… , ngày … tháng … năm ...

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ ....

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của… (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.1

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức: ……………………………………………………...............

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ………………………………………

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., đăng ký lần … ngày … tháng ... năm … hoặc Quyết định thành lập số: ……..., ngày … tháng ... năm…..

4. Trụ sở chính:……………; Điện thoại:………; Fax:……… Email:………..

Văn phòng giao dịch (nếu có):…….… Điện thoại:..……. Fax:……; Email:………....

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ……...……………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………...........

Điều 3. Phạm vi và Thời hạn hoạt động

Lĩnh vực 1…………………………………………………………………2

Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....

Lĩnh vực 2: ……………………………...............................……………

Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 4. Quyền của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

1. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) được phép hoạt động theo lĩnh vực và phạm vi của giấy phép hoạt động điện lực.

2. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có các quyền theo quy định tại Điều3 …. Luật Điện lực và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghĩa vụ của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

1. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ triển khai hoạt động sau sáu tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực.

2. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ đảm bảo các điều kiện hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian hoạt động.

3. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) không được phép cho thuê, cho mượn, tự ý sửa chữa giấy phép hoạt động điện lực.

4. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ tham gia thi ̣trường điện lực theo quy định về vận hành thị trường điện do Bộ Công Thương ban hành.

5.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

6.… (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Điều4 …. Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. UBND TỈNH/THÀNH PHỐ...
CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

____________________

1 Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ ban hành Giấy phép được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì căn cứ ban hành Giấy phép được cập nhật, hiệu chỉnh theo văn bản mới.

2 Ghi cụ thể thông tin về phạm vi hoạt động của từng lĩnh vực; riêng đối với lĩnh vực hoạt động phát điện cần ghi chi tiết về các thông số chính của nhà máy điện (tổng công suất, thông số kỹ thuật chính của tổ máy, máy biến áp chính, trạm biến áp tăng áp, thông tin về đấu nối nhà máy).

3 Ghi tên Điều về quyền của đơn vị điện lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

4 Ghi tên Điều về nghĩa vụ của đơn vị điện lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

Mẫu 2d

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ……
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH/
THÀNH PHỐ...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: ... /GP-SCT

… , ngày … tháng … năm ...

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH/THÀNH PHỐ…

Căn cứ Quyết định số ... ngày … tháng ... năm … của UBND tỉnh/ thành phố … về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, … của Sở Công Thương tỉnh/ thành phố…;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Quyết định số ... ngày … tháng ... năm … của UBND … về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của … (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng … 1

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức: ……………………………………………………...............

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., đăng ký lần … ngày … tháng ... năm … hoặc Quyết định thành lập số: ……..., ngày … tháng ... năm…..

4. Trụ sở chính:……………; Điện thoại:………; Fax:……… Email:………..

Văn phòng giao dịch (nếu có):…… Điện thoại:..……. Fax:……; Email:…….

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ……………………………………………………………………...........

2. ……………………………………………………………………...........

Điều 3. Phạm vi và thời hạn hoạt động

Lĩnh vực 1……………………………………………………………….2

Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....

Lĩnh vực 2: ……………………………...............................……………

Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 4. Quyền của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

1. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) được phép hoạt động theo lĩnh vực và phạm vi của giấy phép hoạt động điện lực.

2. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có các quyền theo quy định tại Điều3 …. Luật Điện lực và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghĩa vụ của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

1. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ triển khai hoạt động sau sáu tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực.

2. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ đảm bảo các điều kiện hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian hoạt động.

3. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) không được phép cho thuê, cho mượn, tự ý sửa chữa giấy phép hoạt động điện lực.

4. … (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ tham gia thi ̣trường điện lực theo quy định về vận hành thị trường điện do Bộ Công Thương ban hành.

5.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

6.… (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Điều4 …. Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

____________________

1 Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ ban hành Giấy phép được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì căn cứ ban hành Giấy phép được cập nhật, hiệu chỉnh theo văn bản mới.

2 Ghi cụ thể thông tin về phạm vi hoạt động của từng lĩnh vực; riêng đối với lĩnh vực hoạt động phát điện cần ghi chi tiết về các thông số chính của nhà máy điện (tổng công suất, thông số kỹ thuật chính của tổ máy, máy biến áp chính, trạm biến áp tăng áp, thông tin về đấu nối nhà máy).

3 Ghi tên Điều về quyền của đơn vị điện lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

4 Ghi tên Điều về nghĩa vụ của đơn vị điện lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

Mẫu 3a

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

CÁC CHUYÊN GIA TƯ VẤN LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Mã số định danh (nếu có)

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Thâm niên công tác trong lĩnh vực tư vấn (năm)

Vị trí/Dự án đã tham gia tư vấn

Chứng chỉ hành nghề

I. Chuyên gia tư vấn chủ nhiệm dự án hoặc giám sát trưởng

1

II. Chuyên gia tư vấn khác

1

2

3

Mẫu 3b

DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI TRỰC TIẾP QUẢN LÝ KỸ THUẬT, VẬN HÀNH

(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện )

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Mã số định danh (nếu có)

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Thâm niên công tác trong lĩnh vực đề nghị cấp phép (năm)

Ghi chú

I.

Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, trực tiếp quản lý kinh doanh

1

2

II

Đội ngũ trưởng ca vận hành (đối với hoạt động phát điện, phân phối, truyền tải điện)

1

2

3

Mẫu 4a

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC PHÁT ĐIỆN

CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (nếu có)
(TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …/…

…, ngày … tháng năm …

BÁO CÁO

Về tình hình hoạt động lĩnh vực phát điện

Năm …1

Kính gửi:

- Cục Điều tiết điện lực;
- Sở Công Thương tỉnh/thành phố …

Tên đơn vị được cấp phép: ………………………………………………...

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):…………………………………………

Đăng ký trụ sở chính tại:………Điện thoại:….…..Fax:……; Emai:………

Văn phòng đai diện, tru ̣ sở giao dic̣ h (nếu có) tai:……Điện thoại:……..Fax:……; Emai:……

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., đăng ký lần … ngày … tháng……năm …

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………cho các lĩnh vực hoạt động sau:

- …………………………, thời hạn đến ngày …….. tháng………năm …

- …………………………, thời hạn đến ngày …….. tháng……….năm …

Tên nhà máy được cấp phép hoạt động:

Công suất lắp đặt của nhà máy:

Cấp điện áp đấu nối với hệ thống điện quốc gia:

I. TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN LỰC HOẠT ĐỘNG ĐIỆN

1. Trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ phát điện (khi có thay đổi)

1.1 Tình trạng hoạt động của các thiết bị chính trong nhà máy: Tua bin, máy phát, máy biến áp chính…

1.2 Báo cáo chi tiết các thiết bị nếu có thay đổi ảnh hưởng đến công suất phát điṇh mức, thay đổi các thông số chính của nhà máy (nếu có)

2. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật vận hành, đội ngũ trưởng ca

2.1 Người trực tiếp quản lý kỹ thuật vận hành

TT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

Số năm công tác trong lĩnh vực phát điện

Ghi chú

1

2.2 Đội ngũ trưởng ca

TT

Họ tên

Trình đ chuyên môn

Số, ngày cấp của Giấy chứng nhận vận hành

Số, ngày cấp của quyết định công nhận chức danh trưởng ca

Ghi chú

1

2

3. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát, thu thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện theo quy định của pháp luật.

3.1 Hệ thống thông tin liên lạc:

TT

Thiết bị

Không có

Không sử dụng được

Đang sử dụng bình thường

Ghi chú

1

Kênh trực thông (hotline)

2

Điện thoại

3

Máy fax (hoặc thiết bị có chức năng tương tự)

4

Hệ thống quản lý lệnh điều độ (DIM)

...

3.2 Hệ thống SCADA (áp dụng cho nhà máy điện có công suất từ 10 MW trở lên hoặc đấu nối lưới điện 110 kV trở lên hoặc có thỏa thuận lắp đặt SCADA trong thỏa thuận đấu nối)

- Tình trạng kết nối đến các cấp điều độ có quyền điều khiển:

- Số lượng tín hiệu đang kết nối/tổng số tín hiệu SCADA:

- Số lần mất kết nối hoàn toàn trong năm:

- Tổng thời gian mất kết nối trong năm (giờ):

3.3 Hệ ̣thống đo đếm điện năng:

TT

Thiết bị

Không có

Không sử dụng được

Đang sử dụng tốt

Cấp chính xác (của Công tơ, CT, VT)

Ghi chú

1

Hệ thống đo đếm điện năng chính

2

Hệ thống đo đếm dự phòng 1

3

Hệ thống đo đếm dự phòng 2

4

Hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa

Ghi tên các đơn vị thu thập dữ liệu đo xa

4. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện (Đối với các đơn vị tham gia thị trường điện).

TT

Hệ thống

Tình trạng trang bị (thay thế mới, nâng cấp - nếu có)

Tình trạng vận hành

Số lần sự cố

Tổng thời gian sự cố

1

Hệ thống kết nối với mạng thông tin nội bộ thị trường điện

2

Hệ thống chào giá

3

Hệ thống hỗ trợ thanh toán thị trường điện

5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận

5.1. Việc thực hiện trách nhiệm của đơn vi được quy định trong Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản xác nhân môi trường.

5.2. Quyết điṇh phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ hoặc kế hoạch bảo vệ ̣môi trường.

6. Quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt:

Việc thực hiện trách nhiệm của đơn vị được quy định tại Quy trình vận hành hồ chứa, quy trình liên hồ (nếu có) đã được phê duyệt.

Trường hợp có sửa đổi, điều chỉnh, đề nghị ̣gửi kèm bản sao Quyết định phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa.

7. Thực hiện quản lý an toàn đập thủy điện đối với nhà máy thủy điện theo quy định của pháp luật.

7.1. Báo cáo việc thực hiện trách nhiệm của chủ đập về quản lý an toàn đập và gửi kèm các tài liệu: Quyết định phê duyêt phương án bảo vệ đập; Phương án ứng phó thiện tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp.

8. Thực hiện các quy định về trồng rừng thay thế và chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với nhà máy thuỷ điện).

9. Thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Sản lượng điện và doanh thu của năm…

2. Thời gian ngừng phát điện (do sự̣ cố, kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa) trong năm …

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực: …

(Tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

____________________

1 Thời gian chốt số liệu báo cáo từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo

Mẫu 4b

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI ĐIỆN/PHÂN PHỐI ĐIỆN

CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (nếu có)
(TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …/…

…, ngày … tháng năm…

BÁO CÁO

Về tình hình hoạt động lĩnh vực truyền tải điện/ phân phối điện năm …1

Kính gửi:

- Cục Điều tiết điện lực;
- Sở Công Thương tỉnh/thành phố …

Tên đơn vị được cấp phép: ………………………………………………...

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):…………………………………………

Đăng ký trụ sở chính tại: ………Điện thoại: ….…. Fax:……; Emai:………

Văn phòng đại diện, tru ̣ sở giao dic̣ h (nếu có) tai: ……Điện thoại: ..…..Fax:……; Emai:……

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., đăng ký lần … ngày … tháng ... năm …

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………cho các lĩnh vực hoạt động sau:

- …………………………, thời hạn đến ngày …….. tháng ……. năm … Các nội dung báo cáo:

1. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật vận hành

TT

Họ tên

Trình đô ̣ chuyên môn

Số năm công tác trong lĩnh vực truyền tải/ phân phối điện

Ghi chú

2. Viêc đáp ứng của đội ngũ cán bô ̣trực tiếp vận hành.

3. Báo cáo sản lượng, doanh thu từ hoạt động truyền tải điện (đối với đơn vi truyền tải điện).

4. Báo cáo …………….. (đối với đơn vị phân phối điện).

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực: …

(Tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

____________________

1 Thời gian chốt số liệu báo cáo từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo

Mẫu 4c

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC BÁN BUÔN ĐIỆN/PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ ĐIỆN

CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (nếu có)
(TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …/…

…, ngày … tháng năm …

BÁO CÁO

Về tình hình hoạt động lĩnh vực bán buôn điện/phân phố i và bán lẻ điện năm …1

Kính gửi:

- Cục Điều tiết điện lực;
- Sở Công Thương tỉnh/thành phố …

Tên đơn vị được cấp phép: ………………………………………………...

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):…………………………………………

Đăng ký trụ sở chính tại: ………Điện thoại:….…..Fax:……; Emai:………

Văn phòng đại diện, trụ sở giao dic̣ h (nếu có) tại: ……Điện thoại:..…;Fax:…; Emai:……

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., đăng ký lần … ngày … tháng năm …

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày cho các lĩnh vực hoạt động sau:

- …………………………, thời hạn đến ngày …….. tháng năm …

- …………………………, thời hạn đến ngày …….. tháng năm …

Các nội dung báo cáo:

1. Người trực tiếp quản lý kinh doanh, quản lý kỹ thuật

TT

Họ tên

Trình đchuyên môn

Số năm công tác trong lĩnh vực được quản lý

Ghi chú

1

2. Viêc đáp ứng của đội ngũ cán bộ trực tiếp vận hành.

3. Tình hình hoạt động của hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thi

4. Tình hình hoat đông điện lực năm:

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số liệu thực hiện

1

Hoạt động theo lĩnh vực bán buôn điện/ bán lẻ điện được cấp phép

Sản lượng điện sản xuất

kWh

Sản lượng điện bán

kWh

Doanh thu tiền điện

Đồng

Chi phí sản xuất, kinh doanh điện

Đồng

Lãi/lỗ (trước thuế)

Đồng

2

Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác

Doanh thu

Đồng

Chi phí

Đồng

Lãi/lỗ (trước thuế)

Đồng

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực: …

(Tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

____________________

1 Thời gian chốt số liệu báo cáo từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo trường điện (nếu có).

Mẫu 4d

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (nếu có)
(TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …/…

…, ngày … tháng năm …

BÁO CÁO

Về tình hình hoạt động lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện năm …1

Kính gửi:

- Cục Điều tiết điện lực;
- Sở Công Thương tỉnh/thành phố …

Tên đơn vị được cấp phép: ………………………………………………...

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):…………………………………………

Đăng ký trụ sở chính tại:………Điện thoại:….…..Fax:……; Emai:………

Văn phòng đai diện, tru ̣ sở giao dic̣ h (nếu có) tai:……Điện thoại:..…;Fax:…;Emai:……

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp ……..., đăng ký lần … ngày … tháng ... năm …

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………cho các lĩnh vực hoạt động sau:

- …………………………, thời hạn đến ngày …….. tháng năm …

- …………………………, thời hạn đến ngày …….. tháng năm …

Các nội dung báo cáo

1. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý và danh sách chuyên gia tư vấn:

TT

Họ và tên

Năm sinh (Mã số định danh nếu có)

Trình độ chuyên môn

Thâm niên công tác

Chứng chỉ hành nghề (ghi rõ lĩnh vực , Thời hạn)

Vị trí/Dự án đã thực hiện

I

Cán bộ quản lý

1

..

II

Lĩnh vực 1: …

Chuyên gia tư vấn chủ nhiệm dự án hoặc giám sát trưởng

Chuyên gia tư vấn khác

1

Lĩnh vực 2: …

Chuyên gia tư vấn chủ nhiệm dự án hoặc giám sát trưởng

Chuyên gia tư vấn khác

1

2. Danh mục các công trình do đơn vị tư vấn đã thực hiện trong năm… Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực: …

(Tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

____________________

1 Thời gian chốt số liệu báo cáo từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo

Mẫu 5

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ……
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH/
THÀNH PHỐ...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: ... /BC-SCT

…, ngày … tháng năm …

BÁO CÁO

Về tình hình cấp giấy phép hoạt động điện lực tại địa phương của năm … 1

Kính gửi:

- Cục Điều tiết điện lực;
- Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …

1. Việc cấp giấy phép hoạt động điện lực

1.1. Số lượng giấy phép đã cấp trong năm cho từng lĩnh vực (phân loại cấp giấy phép mới và cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung):

STT

LĨNH VỰC

GIẤY PHÉP CẤP MỚI

GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1.2. Số lượng giấy phép đã thu hồi trong năm trước cho từng lĩnh vực (không báo cáo số giấy phép thu hồi do sửa đổi giấy phép, giấy phép hết hạn). Nêu lý do thu hồi.

2. Việc kiểm tra, giám sát về đảm bảo các điều kiện hoạt động và các nội dung trong giấy phép hoạt động điện lực

2.1. Hình thức thực hiện: Nêu rõ hình thức thanh tra/kiểm tra/yêu cầu báo cáo hoặc nêu rõ các hình thức khác.

2.1. Đối với hình thức thanh tra/kiểm tra: Báo cáo các nội dung sau:

a) Số cuộc thanh tra/kiểm tra: Phân loại theo kế hoạch hay đột xuất; lập danh sách các đơn vị được kiểm tra;

b) Nội dung thanh tra, kiểm tra;

c) Những vi phạm chủ yếu đã phát hiện qua các cuộc thanh tra/kiểm tra;

d) Biện pháp xử lý đối với các vi phạm:

- Tổng số vụ việc vi phạm:

+ Số vụ đã xử lý;

+ Số vụ chưa xử lý, nêu rõ lý do;

- Hình thức xử lý;

- Số vụ, số tiền xử phạt, việc chấp hành quyết định xử phạt.

đ) Việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn thanh tra, kiểm tra.

2.2. Đối với hình thức yêu cầu báo cáo và các hình thức khác: Đánh giá kết quả chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động điện lực của các đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

____________________

1 Thời gian chốt số liệu báo cáo từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê