BỘ, CƠ QUAN....

Phụ lục IA

KẾ HOẠCH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ BẢO ĐẢM MỘT PHẦN CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ)

TT

Loại hình

Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập

Số lượng người làm việc được giao năm... (năm trước liền kề với năm kế hoạch)

Số có mặt đến thời điểm 31/3/.... (năm trước liền kề với năm kế hoạch)

Kế hoạch số lượng người làm việc năm....................

(năm kế hoạch)

Tổng số

Chia theo cơ quan quản lý trực tiếp

Tổng số

Chia ra

Tổng Số

Chia ra

Tổng Số

Chia ra

Bộ, ngành

Tổng cục (hoặc tương đương) thuộc Bộ, ngành

Cục (hoặc tương đương) thuộc Bộ, ngành

Cục thuộc Tổng cục (hoặc tương đương) thuộc Bộ, ngành

Chi cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ, ngành

Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ, ngành

Số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN

Số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị

Lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP và NĐ 161/2018/NĐ-CP

Viên chức

Viên chức hoặc lao động hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị

Lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP và NĐ 161/2018/NĐ-CP

Số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN

Số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị

Lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP và NĐ 161/2018/NĐ-CP

Đơn vị chưa có định mức số lượng người làm việc

Đơn vị có định mức số lượng người làm việc

Đơn vị chưa có định mức số lượng người làm việc

Đơn vị có định mức số lượng người làm việc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Tổng cộng (A+B)

A

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ BẢO ĐẢM MỘT PHẦN CHI THƯỜNG XUYÊN

I

Giáo dục - Đào tạo

1

Học viện

...

2

...

3

Cao đẳng sư phạm

...

4

Trung cấp sư phạm

5

Trung tâm

...

6

Cơ sở giáo dục khác

...

II

Giáo dục nghề nghiệp

1

Cao đẳng

...

2

Trung cấp

...

3

Trung tâm

...

4

Đơn vị khác

...

III

Y tế

1

Bệnh viện

...

2

Viện có giường bệnh

...

3

Trung tâm

...

4

Đơn vị khác

...

IV

Nghiên cứu khoa học

1

Viện

...

2

Trung tâm

...

3

Đơn vị khác

...

V

Văn hóa, thể thao và du lịch

...

VI

Thông tin và truyền thông

...

VII

Các đơn vị sự nghiệp khác

...

B

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN

I

Giáo dục - Đào tạo

1

Học viện

...

2

...

3

Cao đẳng sư phạm

...

4

Trung cấp sư phạm

...

5

Trung tâm

...

6

Cơ sở giáo dục khác

...

II

Giáo dục nghề nghiệp

1

Cao đẳng

...

2

Trung cấp

...

3

Trung tâm

...

4

Đơn vị khác

...

III

Y tế

1

Viện

...

2

Trung tâm

...

3

Đơn vị khác

...

IV

Nghiên cứu khoa học

1

Viện

...

2

Trung tâm

...

3

Đơn vị khác

...

V

Văn hóa, thể thao và du lịch

...

VI

Thông tin và truyền thông

...

VII

Các đơn vị sự nghiệp khác

...


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký tên)


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ VỀ TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA BỘ, NGÀNH
(Ký tên)

..., ngày.. tháng.... năm....
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU BỘ, NGÀNH
(Ký tên, đóng dấu)

TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG....

Phụ lục IB

KẾ HỌACH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ BẢO ĐẢM MỘT PHẦN CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ)

TT

Loại hình

Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập

Số lượng người làm việc được giao của năm ... (năm trước liền kề với năm kế hoạch)

Số có mặt đến thời điểm 31/3/.... (năm trước liền kề với năm kế hoạch)

Kế hoạch số lượng người làm việc năm... (năm kế hoạch)

Tổng số

Chia theo cơ quan quản lý trực tiếp

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

UBND

cấp tỉnh

Cơ quan chuyên môn hoặc tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh

Chi cục thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

UBND cấp huyện

Số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN

Số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị

Lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-

CP và NĐ 161/2018/NĐ

CP

Viên chức

Viên chức hoặc lao động hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị

Lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-

CP và NĐ 161/2018/ND CP

Số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN

Số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị

Lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP và NĐ 161/2018/NĐ-CP

Đơn vị chưa có định mức số lượng người làm việc

Đơn vị có định mức số lượng người làm việc

Đơn vị chưa có định mức số lượng người làm việc

Đơn vị có định mức số lượng người làm việc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Tổng cộng (A+B)

A

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ BẢO ĐẢM MỘT PHẦN CHI THƯỜNG XUYÊN

I.

Giáo dục - Đào tạo

1

Đại học

...

2

Cao đẳng sư phạm

...

3

Trung cấp sư phạm

...

4

Giáo dục phổ thông

...

5

Giáo dục mầm non

6

Cơ sở giáo dục khác

...

II

Giáo dục nghề nghiệp

1

Cao đẳng

...

2

Trung cấp

...

3

Trung tâm

...

4

Đơn vị khác

...

III

Y tế

1

Cơ sở khám chữa bệnh

...

2

Trung tâm y tế dự phòng hoặc Trung tâm y tế đa chức năng

...

3

Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

...

4

Đơn vị khác

...

IV

Nghiên cứu khoa học

1

Viện

...

2

Trung tâm

...

3

Đơn vị khác

...

V

Văn hóa, thể thao và du lịch

...

VI

Thông tin và truyền thông

...

VII

Các đơn vị sự nghiệp khác

...

B

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DO NGÂN SÁCH NHÀ

NỨỚC BẢO ĐẢM CHI

THƯỜNG XUYÊN

I.

Giáo dục - Đào tạo

1

Đại học

...

2

Cao đẳng sư phạm

...

3

Trung cấp sư phạm

...

4

Giáo dục phổ thông

...

5

Giáo dục mầm non

...

6

Cơ sở giáo dục khác

...

II

Giáo dục nghề nghiệp

1

Cao đẳng

...

2

Trung cấp

...

3

Trung tâm

...

4

Đơn vị khác

...

III

Y tế

1

Cơ sở khám chữa bệnh

...

2

Trung tâm y tế dự phòng hoặc Trung tâm y tế đa chức năng

...

3

Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

...

4

Đơn vị khác

...

IV

Nghiên cứu khoa học

1

Viện

...

2

Trung tâm

...

3

Đơn vị khác

...

V

Văn hóa, thể thao và du lịch

...

VI

Thông tin và truyền thông

...

VII

Các đơn vị sự nghiệp khác

...


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký tên)


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ VỀ TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA TỈNH/THÀNH PHỐ
(Ký tên)

..., ngày.. tháng.... năm....
CHỦ TỊCH UBND TỈNH/THÀNH PHỐ....
(Ký tên, đóng dấu)

BỘ, NGÀNH...

Phụ lục IIA

>> Xem thêm:  Viên chức là gì ? Khái niệm cán bộ, công chức, viên chức được hiểu thế nào ?

TỔNG HỢP CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ CHI ĐẦU TƯ VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ)

TT

Tên cơ quan/đơn vị

Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập

Năm trước liền kề năm kế hoạch

Dự kiến năm kế hoạch

Tổng số

Chia theo cơ quan quản lý trực tiếp

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Bộ, ngành

Tổng cục (hoặc tương đương) thuộc Bộ, ngành

Cục (hoặc tương đương) thuộc Bộ, ngành

Cục thuộc Tổng cục (hoặc tương đương) thuộc Bộ, ngành

Chi cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ, ngành

Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ, ngành

Số lượng người làm việc

Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật

Số lượng người làm việc

Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật

Theo NĐ 68/2000/NĐ-CP và NĐ 161/2018/NĐ-CP

Làm chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có)

Theo NĐ 68/2000/NĐ-CP và NĐ 161/2018/NĐ CP

Làm chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TỔNG SỐ

I

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ CHI ĐẦU TƯ

1

Giáo dục - đào tạo

2

Giáo dục nghề nghiệp

3

Y tế

4

Nghiên cứu khoa học

5

Văn hóa, thể thao và du lịch

6

Thông tin và truyền thông

7

Sự nghiệp khác

II

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN

1

Giáo dục - đào tạo

2

Giáo dục nghề nghiệp

3

Y tế

4

Nghiên cứu khoa học

5

Văn hóa, thể thao và du lịch

6

Thông tin và truyền thông

7

Sự nghiệp khác


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký tên)


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ VỀ TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA BỘ, NGÀNH
(Ký tên)

..., ngày.. tháng.... năm....
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU BỘ, NGÀNH
(Ký tên, đóng dấu)

TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG...

Phụ lục IIB

TỔNG HỢP CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ CHI ĐẦU TƯ VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN

(Ban hành kèm Theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ)

TT

Tên cơ quan/đơn vị

Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập

Năm trước liền kề năm kế hoạch

Dự kiến năm kế hoạch

Tổng số

Chia theo cơ quan quản lý trực

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

UBND cấp tỉnh

Cơ quan chuyên môn hoặc tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh

Chi cục thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

UBND cấp huyện

Số lượng người làm việc

Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật

Số lượng người làm việc

Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật

Theo NĐ 68/2000/NĐ-CP và NĐ 161/2018/NĐ-CP

Làm chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có)

Theo NĐ 68/2000/NĐ-CP và NĐ

161/2018/NĐ-CP

Làm chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TỔNG SỐ

I

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ BẢO ĐẢM chi THƯỜNG XUYÊN VÀ CHI ĐẦU TƯ

1

Giáo dục - đào tạo

2

Giáo dục nghề nghiệp

3

Y tế

4

Nghiên cứu khoa học

5

Văn hóa, thể thao và du lịch

6

Thông tin và truyền thông

7

Sự nghiệp khác

II

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN

1

Giáo dục- đào tạo

2

Giáo dục nghề nghiệp

3

Y tế

4

Nghiên cứu khoa học

5

Văn hóa, thể thao và du lịch

6

Thông tin và truyền thông

7

Sự nghiệp khác


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký tên)


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ VỀ TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA TỈNH/THÀNH PHỐ
(Ký tên)

..., ngày.. tháng.... năm....
CHỦ TỊCH UBND TỈNH/THÀNH PHỐ....
(Ký tên, đóng dấu)

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG...................

Phụ lục III

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LAM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

(Ban hành kèm theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ)

TT

Đơn vị

Số lượng vị trí việc làm

Số lượng người làm việc theo vị trí việc làm tại thời điểm 31/12/...(của năm báo cáo)

Tổng số

Chia ra:

Tổng số

Chia ra:

Vị trí, lãnh đạo, quản lý

Vị trí chức danh nghề nghiệp chuyên ngành

Vị trí chức danh nghề nghiệp chuyên môn

Vị trí hỗ trợ phục vụ

Lượng lãnh đạo, quản lý

Chức danh nghề nghiệp chuyên ngành

Chức danh nghề nghiệp chuyên môn

Hỗ trợ phục vụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

1

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo

Đơn vị...

....

2

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Đơn vị...

....

3

Lĩnh vực y tế

Đơn vị...

....

4

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Đơn vị...

....

5

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Đơn vị...

....

6

Lĩnh vực thông tin và truyền thông

Đơn vị...

....

7

Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Đơn vị...

....

II

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

1

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo

Đơn vị...

....

2

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Đơn vị...

....

3

Lĩnh vực y tế

Đơn vị...

....

4

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Đơn vị...

....

5

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Đơn vị...

....

6

Lĩnh vực thông tin và truyền thông

Đơn vị...

....

7

Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Đơn vị...

....

III

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên

1

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo

Đơn vị...

....

2

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Đơn vị...

....

3

Lĩnh vực y tế

Đơn vị...

....

4

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Đơn vị...

....

5

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Đơn vị...

....

6

Lĩnh vực thông tin và truyền thông

Đơn vị...

....

7

Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Đơn vị...

....

IV

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

1

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo

Đơn vị...

....

2

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Đơn vị...

....

3

Lĩnh vực y tế

Đơn vị...

....

4

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Đơn vị...

....

5

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Đơn vị...

....

6

Lĩnh vực thông tin và truyền thông

Đơn vị...

....

7

Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Đơn vị...

....


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

.... ngày... tháng.... năm ...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG ......

Phụ lục IV

TỔNG HỢP CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ)

TT

Đơn vị

Số lượng viên chức và người lao động tương ứng với các chức danh

Tổng số

Chia ra

Viên chức hạng 1

Viên chức hạng 2

Viên chức hạng 3

Viên chức hạng 4

Viên chức hạng 5

1

2

3

4

5

6

7

8

Cộng (I+II)

Cộng (III+IV)

Tổng (I+II+III+IV)

I

Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

1

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo

Đơn vị...

....

2

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Đơn vị...

...

3

Lĩnh vực y tế

Đơn vị...

....

4

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Đơn vị...

...

5

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Đơn vị...

....

6

Lĩnh vực thông tin và truyền thông

Đơn vị...

...

7

Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Đơn vị...

...

II

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

1

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo

Đơn vị...

....

2

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Đơn vị...

....

3

Lĩnh vực y tế

Đơn vị...

....

4

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Đơn vị...

....

5

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Đơn vị...

....

6

Lĩnh vực thông tin và truyền thông

Đơn vị...

....

7

Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Đơn vị...

....

III

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên

1

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo

Đơn vị...

....

2

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Đơn vị...

.....

3

Lĩnh vực y tế

Đơn vị...

......

4

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Đơn vị...

....

5

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Đơn vị...

....

6

Lĩnh vực thông tin và truyền thông

Đơn vị...

....

7

Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Đơn vị...

....

IV

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

1

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo

Đơn vị...

....

2

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Đơn vị...

....

3

Lĩnh vực y tế

Đơn vị...

.....

4

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Đơn vị...

....

5

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Đơn vị...

....

6

Lĩnh vực thông tin và truyền thông

Đơn vị...

.....

7

Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Đơn vị...

....


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

.... ngày... tháng.... năm ...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê