1. Hiểu thế nào về rà soát văn bản quy phạm pháp luật?

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, rà soát văn bản quy phạm pháp luật là một quy trình quan trọng, nhằm đảm bảo tính pháp lý và tính hợp hiến của hệ thống pháp luật, đồng thời phản ánh được tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Qua việc rà soát này, mục tiêu chính là phát hiện và giải quyết các vấn đề như quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tế, từ đó đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả và công bằng trong việc quản lý và thực thi pháp luật.

Các quy định của văn bản được rà soát sẽ được xem xét và đối chiếu với các văn bản khác, nhằm xác định sự phù hợp và nhất quán giữa chúng. Qua việc đánh giá, các điểm mạnh và điểm yếu, cũng như các mâu thuẫn và hạn chế của các quy định sẽ được phân tích và đánh giá một cách tổng thể. Các vấn đề như quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp sẽ được phát hiện và đề xuất các biện pháp xử lý tương ứng như sửa đổi, bổ sung, hoặc bãi bỏ để đảm bảo tính hợp pháp và tính hợp hiến của hệ thống pháp luật. Nếu cần thiết, các kiến nghị xử lý sẽ được đưa ra để các cơ quan có thẩm quyền tiến hành xử lý các vấn đề pháp lý được phát hiện trong quá trình rà soát.

Nói chung, việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật là một quy trình quan trọng nhằm đảm bảo tính hợp pháp, tính hợp hiến và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

 

2. Bộ Tài chính rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực?

Trách nhiệm của việc rà soát và công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực trong năm 2024 là một phần quan trọng trong quá trình đảm bảo tính hiệu quả và hiệu lực của hệ thống pháp luật. Công tác này thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính, một trong những cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách và văn bản pháp luật. Kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2024, được Ban hành thông qua Quyết định số 181/QĐ-BTC

Cụ thể, nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực trong năm 2024 bao gồm việc xem xét, đánh giá và công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực hoặc một phần trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Quá trình này đòi hỏi sự cẩn trọng và minh bạch để đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc xác định văn bản nào cần phải hết hiệu lực. 

Trong năm 2024, theo quy định cụ thể, Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực cho các đơn vị thuộc Bộ tổ chức. Các đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm thực hiện việc rà soát các văn bản điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị mình. Để đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch trong quá trình rà soát, đồng thời tăng cường sự chuyên nghiệp và hiệu quả của công tác, Bộ Tài chính đã chỉ định Vụ Pháp chế là đơn vị phối hợp trong quá trình này.

Vụ Pháp chế sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ, kiểm tra và đánh giá các quy trình rà soát, đồng thời đảm bảo tính chuẩn xác và công bằng trong việc áp dụng các quy định pháp luật. Thời gian hoàn thành công việc được xác định là trước ngày 20/12/2024, nhằm đảm bảo việc hoàn thành kịp thời trước khi năm kết thúc. Việc này giúp tạo điều kiện cho việc công bố và thực hiện các quyết định về văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực trước khi bước sang năm mới, từ đó tạo ra một cơ sở pháp lý chắc chắn và minh bạch cho các hoạt động quản lý nhà nước trong tương lai.

Việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực hoặc ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong năm 2024 là một phần quan trọng của quá trình rà soát và điều chỉnh hệ thống pháp luật. Trong quá trình này, Vụ Pháp chế được giao trách nhiệm là đơn vị chủ trì thực hiện công việc. Vụ Pháp chế sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, phối hợp và thực hiện các hoạt động rà soát văn bản pháp luật, đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch trong quá trình này.

Đồng thời, để đảm bảo sự linh hoạt và đa chiều trong quá trình rà soát, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ trong công việc này. Việc phối hợp giữa các đơn vị sẽ tạo điều kiện cho việc đánh giá đầy đủ và đồng nhất về tình trạng của các văn bản pháp luật, từ đó đảm bảo tính chính xác và công bằng trong quá trình rà soát. Thời gian hoàn thành công việc được xác định là trước ngày 30/01/2025. Việc hoàn thành đúng hạn sẽ giúp đảm bảo tính hiệu quả và tính minh bạch trong quản lý pháp luật, đồng thời tạo điều kiện cho việc thực thi và áp dụng pháp luật một cách chính xác và công bằng.

 

3. Mục đích và yêu khi triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước

Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc quản lý của Bộ Tài chính đặt ra mục tiêu chính là tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả và thống nhất các nhiệm vụ liên quan đến công tác này, đồng thời đảm bảo tính pháp lý và công bằng trong quản lý nhà nước. Để đạt được mục tiêu này, mục I của Quyết định số 181/QĐ-BTC đã có những yêu cầu cụ thể được đặt ra bao gồm:

- Xác định rõ nội dung công việc: Cần xác định rõ các văn bản quy phạm pháp luật cần được rà soát, từ đó xác định được phạm vi và nguồn lực cần thiết để thực hiện công việc một cách chính xác và hiệu quả nhất.

- Xác định tiến độ và thời hạn thực hiện: Việc xác định rõ tiến độ và thời hạn thực hiện là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính kịp thời và linh hoạt trong việc triển khai công việc. Đảm bảo rằng các hoạt động rà soát được thực hiện đúng hạn và đạt được kết quả mong muốn.

- Phân công rõ trách nhiệm: Cần phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị và cá nhân tham gia vào quá trình rà soát. Tăng cường sự chuyên môn và trách nhiệm cá nhân, đồng thời đảm bảo sự minh bạch và tính rõ ràng trong quá trình làm việc.

Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính là một hoạt động cực kỳ quan trọng và cần thiết để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời phản ánh được tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Qua việc rà soát này, mục tiêu chính là phát hiện và giải quyết các vấn đề như quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, cũng như các văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế, từ đó đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả và công bằng trong việc quản lý và thực thi pháp luật.

Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo rằng các quy định pháp luật đều tuân thủ theo Hiến pháp và các quy định pháp luật khác, không gây ra sự mâu thuẫn hoặc chồng chéo giữa các quy định. Đồng thời, việc này cũng nhằm mục đích đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật, tạo điều kiện cho việc thực thi và áp dụng pháp luật một cách hiệu quả và công bằng. Qua quá trình rà soát, những văn bản pháp luật không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội sẽ được đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi hoặc bổ sung để đáp ứng các yêu cầu mới, phản ánh đúng tình hình thực tế và nhu cầu của xã hội.

Tóm lại, việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính là một quy trình quan trọng nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và thực thi pháp luật, cũng như phản ánh đúng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Xem thêm >>> Rà soát văn bản pháp luật là gì? Nội dung hoạt động rà soát văn bản pháp luật

Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Trường hợp, quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!