1. Chính sách trong quá trình thanh niên tình nguyện thực hiện các dự án, đề án

Đây là chính sách đối với thanh niên tình nguyện khi tham gia thực hiện các dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt do cá nhân tự nguyện đăng ký với cơ quan chủ trì thực hiện và có thời hạn từ 24 tháng trở lên. Theo quy định tại Điều 9 nghị định 17/2021/NĐ-CP, chính sách đối với thanh niên tình nguyện thực hiện các dự án này gồm các chế độ sau:

- Được ký hợp đồng lao động với cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và hưởng đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Được hưởng các chế độ tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp, công tác phí và chế độ, chính sách khác nằm trong chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Được trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ làm việc và phương tiện bảo hộ cá nhân cần thiết nhằm đảm bảo an toàn và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoạt động tình nguyện.

- Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề án, dự án được giao.

- Được bố trí, phân công, giao nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo.

- Được tham gia hoạt động đoàn thể; được bồi dưỡng, xét kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh , xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Được chính quyền địa phương, đơn vị nơi diễn ra hoạt động tình nguyện tạo điều kiện về nơi ở; tham gia các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội tại địa phương.

- Được cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị nơi diễn ra hoạt động tình nguyện xem xét, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý phù hợp với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương.

- Đối với các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thanh niên tình nguyện được cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị nơi diễn ra hoạt động tình nguyện đánh giá có hiệu quả, tính khả thi cao thì được chính quyền địa phương xem xét, hỗ trợ tổ chức triển khai thực hiện.

- Trường hợp thanh niên tình nguyện có hành động dũng cảm bị chết hoặc bị thương thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thì UBND cấp xã nơi diễn ra hoạt động tình nguyện đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận là liệt sĩ hoặc quyết định được hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

- Đối với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện bị chết được hưởng rợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, được chính quyền địa phương nơi diễn ra hoạt động tình nguyện hỗ trợ phương tiện đưa về quê quán hoặc gia đình theo yêu cầu của thân nhân.

2. Chính sách đối với thanh niên tình nguyện khi kết thúc dự án, đề án

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 17/2021/NĐ-CP, sau khi thực hiện xong dự án, đề án, thanh niên tình nguyện được hưởng các chính sách sau:

- Được cấp Giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện bởi chính quyền địa phương nơi diễn ra hoạt động tình nguyện theo thẩm quyền.

- Được xem xét, quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian hoạt động tình nguyện bởi cấp có thẩm quyền, đơn vị nơi diễn ra hoạt động tình nguyện trong trường hợp thanh niên có nhu cầu tiếp tục ở lại địa phương công tác.

- Được nhận hỗ trợ một lần bằng một nửa tiền lương hoặc tiền công tháng hiện hưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Được hưởng các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề gắn với tạo việc làm theo quy định của pháp luật.

- Được áp dụng các chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội theo địa bàn nơi định cư đối với thanh niên tình nguyện có nguyện vọng ở lại định cư, lập nghiệp tại các địa phương là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã đặc biệt khó khăn.

3. Chính sách với thanh niên tình nguyện hoạt động vì cộng đồng

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 17/2021/NĐ-CP, thanh niên tình nguyện thực hiện các hoạt động sẽ được hưởng các chính sách sau trong quá trính làm nhiệm vụ:

- Được tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động tình nguyện bởi cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện.

- Được trang bị các phương tiện làm việc, phương tiện bảo hộ cần thiết bảo đảm an toàn, phù hợp.

- Được tham gia hoạt động đoàn thể; được bồi dưỡng, xét kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh , xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Đối với trường hợp thanh niên tình nguyện bị chết hoặc bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ tình nguyện được UBND cấp xã nơi diễn ra hoạt động tình nguyện đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận là liệt sĩ hoặc quyết định được hưởng chính sách như thương binh nếu thuộc các trường hợp theo quy định pháp luật về ưu đãi người có công.

- Ngoài ra, thanh niên tình nguyện chết trong khi thực hiện nhiệm vụ còn được hỗ trợ mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Trường hợp thanh niên tình nguyện không tham gia bảo hiểm xã hội thì được cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổ chức hoạt động tình nguyện hỗ trợ mai táng và phương tiện đưa về quê quán hoặc gia đình theo yêu cầu của thân nhân.

- Chế độ đối với thanh niên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện mà bị tai nạn trong khi đang thực hiện nhiệm vụ thì được đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện bảo đảm các chính sách sau đây:

+) Nếu bị tai nạn dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%: Được hỗ trợ tối thiểu một nửa chi phí cứu chữa, phục hồi sức khỏe, phục hồi chức năng bị suy giảm;

+) Nếu bị tai nạn dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì ngoài chế độ hỗ trợ trên còn được hưởng trợ cấp một lần với số tiền tối thiểu là 5.000.000 đồng, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được tăng thêm tối thiểu là 1.000.000 đồng;

+) Trường hợp bị chết do tai nạn lao động: Được trợ cấp một lần với số tiền tối thiểu là 50.000.000 đồng.

- Trường hợp thanh niên tình nguyện tham gia hoạt động tình nguyện có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và của Nhân dân mà bị thương phải thực hiện điều trị theo kết luận của cơ quan y tế:

+) Nếu thanh niên tình nguyện là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế nhà nước, lực lượng vũ trang thì thời gian nghỉ làm việc để điều trị vẫn được tính vào thời gian công tác để hưởng các chế độ, chính sách theo quy định pháp luật.

+) Nếu thanh niên tình nguyện là học sinh, sinh viên bị gián đoạn quá trình học tập do phải nghỉ học để điều trị thì được tạo điều kiện để hoàn thành chương trình học tập.

4. Chính sách đối với thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc hoạt động vì cộng đồng 

Sau khi kết thúc hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, thanh niên tình nguyện được hưởng những chính sách sau theo quy định tại Điều 12 Nghị định 17/2021/NĐ-CP gồm:

- Được đơn vị, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện.

- Được hưởng các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và pháp luật về việc làm.

- Được xem xét, ưu tiên tuyển chọn tham gia các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc nếu đã  tham gia hoạt động tình nguyện từ 03 tháng trở lên. Trường hợp tham gia nhiều hoạt động tình nguyện theo đợt thì được cộng dồn thời gian tham gia hoạt động tình nguyện.

5. Trách nhiệm của thanh niên tình nguyện và đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện

Trách nhiệm của thanh niên tình nguyện:

Thứ nhất, đối với thanh niên tình nguyện tham gia đề án, dự án  kinh tế - xã hội có trách nhiệm thực hiện đúng các nhiệm vụ đã được phân công tại chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ hai, đối với thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động vì lợi ích cộng đồng có trách nhiệm sau:

- Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội và phong tục, tập quán của địa phương nơi thực hiện hoạt động tình nguyện.

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội và phối hợp tốt với các tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương trong quá trình hoạt động tình nguyện.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước, tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang tham gia hoạt động tình nguyện phải có đơn đề nghị và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp thuận bằng văn bản;

- Nếu học sinh, sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện trong thời gian học tập phải có đơn đề nghị và được cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp quản lý trực tiếp chấp thuận bằng văn bản.

Trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện:

Thứ nhất, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện đề án, dự án kinh tế - xã hội có trách nhiệm bảo đảm thực hiện các chính sách đối với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện quy định tại Nghị định số 17/2021/NĐ-CP và các chế độ, chính sách khác trong chương trình, đề án, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ hai, đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội, có trách nhiệm:

- Thực hiện khảo sát, làm việc với chính quyền địa phương nơi dự định tổ chức hoạt động tình nguyện để lên kế hoạch cụ thể rõ ràng về mục đích, thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình hoạt động tình nguyện, số lượng, thành phần thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện.

- Trước khi tiến hành hoạt động tình nguyện phải gửi bản kế hoạch tới UBND cấp xã hoặc cấp huyện hoặc cấp tỉnh tuỳ thuộc vào phạm vi tiến hành hoạt động tình nguyện chỉ trong phạm vi 1 xã hay từ hai xã trở lên hoặc trong địa bàn từ hai huyện trở lên.

- Cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động tình nguyện với chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình tổ chức hoạt động tình nguyện khi được yêu cầu.

Tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng kỹ năng, đào tạo kiến thức cần thiết cho thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; xây dựng nội quy, quy định quản lý thanh niên tình nguyện bảo đảm đúng kế hoạch, an toàn, hiệu quả và phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Cung cấp trang thiết bị làm việc, phương tiện bảo hộ cá nhân cần thiết phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoạt động tình nguyện; bảo đảm sức khỏe và an toàn cho thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện.

- Hỗ trợ đối với các trường hợp thanh niên tình nguyện chết hoặc bị tai nạn trong khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật.

- Phối hợp với các tổ chức của thanh niên trên địa bàn tổ chức thực hiện hoạt động tình nguyện và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương về mục đích, quy mô, hình thức tổ chức hoạt động tình nguyện;

- Cấp Giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện đối với thanh niên tình nguyện theo mẫu quy định của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua Email : Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê