1. Các chính sách và nguyên tắc thực hiện chính sách với thanh niên dưới 18 tuổi

Các chính sách đối với thanh niên dưới 18 tuổi, theo quy định tại Chương III Nghị định số 13/2021/NĐ-CP gồm có:

- Chính sách về phổ cầu giáo dục;

- Chính sách về các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao và vui chơi, giải trí;

- Chính sách về đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên;

- Chính sách về trang bị các kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ sức khoẻ, thể chất, tinh thần;

- Chính sách trong việc ưu tiên giải quyết nhanh chóng các vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của thanh niên dưới 18 tuổi;

- Chinh sách trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu;

- Chính sách theo dõi việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên dưới 18 tuổi.

Nguyên tắc thực hiện các chính sách đối với thanh niên dưới 18 tuổi được thực hiện theo quy định tại Điều 13 như sau:

- Thứ nhất, việc thực hiệc các biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện các chính sách nêu trên đối với thanh niên dưới 18 tuổi được quy định tại các Luật, Bộ luật có liên quan trong từng lĩnh vực chính sách.

- Thứ hai, các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên phải đảm bảo việc công khai, minh bạch theo quy định pháp luật,

- Thứ ba, không có sự phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo khi thực hiện các cơ chế, chính sách đối với thanh niên.

- Thứ tư, nhà nước, chính quyền địa phương, gia đình và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện phù hợp với khả năng và lứa tuổi.

2. Nội dung các biện pháp thực hiện chính sách phổ cập giáo dục với thanh niên dưới 18 tuổi

Các biện pháp thực hiện chính sách phổ cập giáo dục đối với thanh niên dưới 18 tuổi gồm:

- Thực hiện các biện pháp về tuyên truyền và thông tin về chính sách phổ cập giáo dục để vận động thanh niên chưa được phổ cập tích cực tham gia học tập, phổ cập giáo dục;

- Thực hiện rà soát, thống kê và xây dựng kế hoạch tổ chức phổ cập giáo dục cho thanh niên;

- Tiến hành theo dõi, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện phổ cập giáo dục cho thanh niên dưới 18 tuổi.

Trách nhiệm của các Bộ ban ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan:

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Cơ quan chủ quản trong công tác giáo dục, có trách nhiệm sau:

- Phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia phổ cập giáo dục (đặc biệt là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).

- Phối hợp với UBND cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm trả các địa phương và các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền, vận động và triển khai tổ chức việc phổ cập giáo dục cho thanh niên dưới 18 tuổi mà chưa hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm:

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác phổ biến, tuyên truyền và vận động thanh niên chưa hoàn thành xong chương trình trung học cơ sở tham gia thực hiện phổ cập giáo dục.

- Chỉ đạo UBND các cấp định kỳ thực hiện rà soát, thống kê số lượng thanh niên (bao gồm cả thanh niên dưới 18 tuổi) chưa được phổ cập giáo dục và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phổ cập giáo dục.

- Chủ động bố trí quỹ ngân sách địa phương trong việc thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền và triển khai các hoạt động, chương trình, kế hoạch, tổ chức phổ cập giáo dục cho thanh niên và trình HĐND cùng cấp quyết định theo pháp luật ngân sách nhà nhà nước hiện hành.

Các cơ sở giáo dục, cơ sở nghề nghiệp có trách nhiệm:

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và gia đình thông tin, Tuyên truyền, vận động cho thanh niên học tập, phổ cập giáo dục;

- Bố trí cơ sở vật chất, trường lớp, giáo viên và các điều kiện bảo đảm tổ chức thực hiện phổ cập giáo dục.

Trách nhiệm của gia đình trong việc việc thực hiện các biện pháp phổ cập giáo dục với thanh niên dưới 18 tuổi.

Gia đình có trách nhiệm tạo điu kiện và bảo đm quyền cho thanh niên được học tập, phổ cập giáo dục.

Trách nhiệm của thanh niên dưới 18 tuổi

- Thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi chưa được phổ cập giáo dục có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia học tập hoàn thành phổ cập giáo dục

3. Các biện pháp thực hiện chính sách văn hoá, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí

Các biện pháp thực hiện chính sách văn hoặc, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí đối với thanh niên dưới 18 tuổi:

- Xây dựng, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp với xu thế, nhu cầu, sở thích của thanh niên và phù hợp với truyền thống văn hóa, chuẩn mực đạo đức của Việt Nam;

- Lồng ghép các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao với trong các sự kiện, ngày lễ, ngày hội, ngày truyền thống của địa phương, cơ sở  sựgiáo dục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp để khuyến khích, thu hút thanh niên tham gia.

Trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân, tổ chức có liên quan:

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hướng dẫn UBND cấp tỉnh xây dựng kế hoạch và  tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí để thanh niên được tiếp cận, tích cực tham gia giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

- Theo dõi, đôn đốc và thực hiện kim tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm:

- Chỉ đạo UBND các cấp trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên phát huy các loại hình văn hoá phù hợp truyền thống, chuẩn mực đạo đức và những giá trị tốt đẹp của văn hoá Việt Nam; phù hợp với nhu cầu, lữa tuổi, sở thích và khả năng của thnah niên. Đồng thời tạo điều kiện, khuyến khích để thanh niên Việt Nam có thể giữ gìn và phát huy các loại hình văn hoá cổ truyền dân tộc.

- Phối hợp với Đoàn TNCH Hồ Chí Minh trong việc thực hiện tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên và có biện pháp truyền thông, thông tin phù hợp về các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí để thanh niên biết và tích cực tham gia.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp:

- Có trách nhiệm phối hợp với các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức, đơn vị tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý của thanh niên đặc biệt là thanh niên dưới 18 tuổi.

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho thanh niên không sinh hoạt trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí theo sở thích, phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở văn hoá có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch và tự tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các kế hoạch cần xin phép hoặc bố trí kinh phí hoặc cần huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác phù hợp với pháp luật, truyền thống văn hóa, chuẩn mực đạo đức xã hội và phù hợp với thanh niên.

-  Phối hợp vi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, th thao, vui chơi, giải trí nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục lối sống văn hóa, chuẩn mực đạo đức và thu hút thanh niên tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh.

Gia đình có trách nhiệm:

- Định hướng và tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động văn hóathể dục, thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp lứa tuổi, khả năng của bản thân nhằm nâng cao sức khỏe, bảo vệ, giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

4. Các biện phát hiện, đào tạo bồi dưỡng năng khiếu và Đào tạo, tư vấn việc làm, lựa chọn nghề nghiệp

Nội dung các biện pháp thực hiện chính sách phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng năng khiếu đối với thanh niên dưới 18 tuổi gồm có:

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng các thanh niên có năng khiếu (đặc biệt là thanh niên dưới 18 tuổi tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang ven biển và hải đảo.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì việc đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo dõi, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đánh giá, báo cáo việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cho thanh niên học sinh có năng khiếu.

- Gia đình  có trách nhiệm khuyến khích, định hướng, bồi dưỡng, chăm lo và tạo điều kiện phát triển năng khiếu cho thanh niên; phối hợp với cơ sở giáo dục có kế hoạch bồi dưỡng năng khiếu của thanh niên.

Nội dung các biện pháp thực hiện chính sách đào tạo, tư vấn, lựa chọn việc làm gồm có:

Thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được:

- Được cung cấp thông tin, xu hướng phát triển kỹ năng nghề, việc làm tương lai và thị trường lao động;

- Được tham gia các buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm;

- Được tham gia các cuộc thi phát triển kỹ năng nghề, thực hành nghề nghiệp gắn với việc làm.

5. Chính sách trang bị kỹ năng tự bảo vệ và Giải quyết nhanh vụ việc liên quan đến thanh niên dưới 18 tuổi.

Nội dung các biện pháp thực hiện các chính sách về trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ sức khoẻ, thể chất tinh thần đối với thanh niên dưới 18 tuổi:

- Thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng và cung cấp thông tin tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần và các bệnh xã hội khác; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác;

- Thanh niên được tuyên truyền, phổ biến và tiếp cận dịch vụ thân thiện về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục.

Các biện pháp thực hiện chính sách ưu tiên giải quyết nhanh chóng các vụ việc gây tổn hại đến thể chất, tinh thần của thanh niên:

- Bộ Công an phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc theo dõi, rà soát và hướng dẫn giải quyết kịp thời các vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của thanh niên và bảo đảm việc thực hiện các chính sách về hình sự, hành chính, dân sự cho thanh niên theo đúng quy định của pháp luật.

- Các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn, lồng ghép các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật của nhà nước. Khi phát hiện vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của thanh niên phải kịp thời tìm hiểu, báo cáo nhanh chóng, đầy đủ cho các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết.

- Gia đình có trách nhiệm giáo dục, phổ biến cho thanh niên về các chính sách, pháp luật của nhà nước. Khi phát hiện vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của thanh niên phải kịp thời thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, giúp đỡ thanh niên sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Trân trọng./.