CƠ SỞ PHÁP LÝ

Bản tuyên ngôn độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm 1776

Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787

Hiến pháp nước Cộng hòa Ba Lan 1997

Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993

Hiến pháp Italia 1947

Hiến pháp Nhật Bản 1946

Hiến pháp cộng hòa Xéc năm 1992

Đạo luật Liên bang Áo năm 1970

NỘI DUNG TƯ VẤN​:

>> Xem thêm:  Quận là gì ? Khái niệm quận được hiểu như thế nào ?

1.Quản lý địa phương là gì ?

Là hoạt động quản lý đơn vị lãnh thổ của chính quyền trung ương hay của cơ quan hành chính của đơn vị lãnh thổ cấp cao hơn. Hoạt động này được thực hiện bởi một quan chức hay một cơ quan do chính quyền trung ương hay cơ quan hành chính cấp trên bổ nhiệm (thành lập). Ví dụ, ở Pháp cơ quan quản lý vùng là Vùng trưởng do Chính phủ bổ nhiệm, đứng đầu tỉnh là Tỉnh trưởng do Hội đồng Bộ trưởng bổ nhiệm. Các quan chức này có nhiệm vụ bảo đảm việc tuân thủ pháp luật của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ địa phương; kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tự quản địa phương; bảo đảm lợi ích quốc gia.

2. Tự quản địa phương

Là một loại hoạt động quản lý được thực hiện bởi chính nhân dân địa phương. Thông qua bầu cử nhân dân bầu ra cơ quan đại diện - cơ quan tự quản địa phương. Chức năng của cơ quan này chủ yếu tập trung vào việc giải quyết các vấn đề của địa phương. Mặc dù cơ quan tự quản địa phương phải thực hiện những chỉ thị của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước khác do cơ quan cấp trên giao cho. Nhưng khi cơ quan tự quản thực hiện chức năng tự quản địa phương thì các cơ quan cấp trên không được quyền ban hành bất cứ chỉ thị nào liên quan đến việc thực hiện chức năng đó trừ trường hợp cơ quan tự quản tình nguyện (có thể bắt buộc phải tình nguyện). Ví dụ, ở Pháp chế độ tự quản được thực hiện ở các cấp đơn vị lãnh thổ vùng, tỉnh, công xã (riêng đối với 3 thành phố Pari, Lyông, Mácxây - cả ở cấp quận). Cơ quan tự quản ở cấp xã là Hội đồng địa phương, cấp tỉnh - Hội đồng tỉnh, cấp vùng- Hội đồng vùng. Các cơ quan này do nhân dân địa phương trực tiếp bầu ra.

Một trong những tư tưởng chủ đạo của chủ nghĩa tự quản địa phương (Municipalism) do các nhà cách mạng tư sản khởi xướng vào đầu thế kỷ XIX là tư tưởng xây dựng bộ máy quản lý địa phương độc lập không chịu sự giám sát và can thiệp của chính quyền trung ương. Từ tưởng này liên quan mật thiết với học thuyết tản quyền đã được đề cập ở phần trên. Thời kỳ đầu, chính quyền địa phương còn được coi là nhánh quyền lực thứ tư. Nhánh quyền này chỉ chịu sự giám sát của tòa án và buộc phải tuân thủ luật, chứ không phụ thuộc vào chính quyền trung ương và các cơ quan của chính quyền trung ương đóng trên địa phương. Tomac Jeffenron cho rằng chế độ tự quản nên áp dụng cho những đơn vị lãnh thổ không lớn, chủ yếu là ở các công xã. Quan điểm này có ảnh hưởng sâu sắc đến mô hình tổ chức chính quyền địa phương của nước Anh, Mỹ và của các nước theo hệ thống pháp luật Ănglô xãcxông vào đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.

Vào những năm đầu của thế kỷ XX khi nhà nước tư sản chuyển sang giai đoạn phát triển tư bản độc quyền thì nguyên tắc truyền thống của mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương khồng còn phù hợp với điều kiện thực tế nữa. Do ảnh hưởng của xu thế tập trung trong lĩnh vực quản lý nhà nước và xu thế mở rộng phạm vi hoạt động của nhà nước sang các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chức năng tự quản địa phương đã trở thành đối tượng điều chỉnh thường xuyên của pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, việc tăng cường sự can thiệp của cơ quan hành pháp vào đời sống xã hội dãn đến sự đan xen chồng chéo chức năng của các bộ, các ngành của Chính phủ với chức năng của cơ quan tự quản địa phương. Từ đây phát sinh yêu cầu thiết lập mối liên kết hành chính giữa các cơ quan này. Ngoài ra xu thế chuyển bớt quyền lực từ cơ quan lập pháp sang cơ quan hành pháp cũng góp phần làm tăng cường sự liên kết bộ máy hành pháp với cơ quan tự quản địa phương, sự liên kết giữa tự quản địa phương với quản lý địa phương. Ngày nay ở mỗi nước, chính quyền trung ương đều áp dụng các biện pháp can thiệp hành chính vào hoạt động của cơ quan tự quản địa phương.

3. Các cơ quan chính quyền địa phương ở Vương quốc Anh:

>> Xem thêm:  Vịnh là gì ? Khái niệm vịnh được hiểu như thế nào ?

Theo các luật của Vương quốc Anh về chính quyền địa phương năm 1963, 1972, 1974, 1976, 1992, 1994, 2000, 2003 thì các cơ quan chính quyền nhà nước ở địa phương là các Hội đồng đại diện cho bộ máy hành chính nhà nước của dân cư trong địa phận hành chính của mình. Ở Anh các cơ quan chấp hành - hành chính địa phương do Hội đồng bầu ra nằm trong cơ cấu của Hội đồng. Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương 1994 nước Anh có 4 cấp chính quyền địa phương:

  • Cấp vùng (Regional level): Nước Anh được chia làm 9 vùng (Region);
  • Cấp dưới của vùng là hạt (County level): Ngoại trừ London nước Anh có 6 hạt đô thị (metropolitan counties) và 27 hạt nông thôn (non-metropolitan counties);
  • Cấp dưới của hạt là quận, huyện (district level): toàn nước Anh có 36 quận (metropolitan district) và 201 huyện (non-metropolitan district);
  • Cấp dưới của quận, huyện là phường, xã (parish level);
  • Ngoài 4 đơn vị hành chính phó biến trên đây còn có hai loại đơn vị hành chính đặc biệt đó là 32 boroughs (tên gọi của các quận của thủ đô London) và 56 chính quyền địa phương đơn nhất (unitary authorities).

Tuy rằng có 4 cấp chính quyền địa phương nhưng các cấp chính quyền địa phương này được xây dựng theo 2 mô hình khác nhau tuỳ theo khu vực lãnh thổ. Mô hình một cấp chính quyền địa phương tồn tại ở một số khu vực và mô hình nhiều cấp chính quyền địa phương tồn tại ở một số khu vực khác.

Các Hội đồng được thành lập ở hai cấp chủ yếu: Cấp hạt (County) và cấp quân, huyện (district) bằng con đường bầu cử phổ thông, trực tiếp và kín.

Dưới hai cấp nói trên còn có chính quyền cơ sở ở cấp xã hoặc cụm dân cư (civil parishes).

Chính quyền địa phương các cấp, một mặt phải chịu trách nhiệm trước cử tri, mặt khác phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các hoạt động của mình.

3.1 Hội đổng địa phương cấp hạt (County Council)

Các Hội đổng địa phương cấp hạt được chia làm hai loại: Các hạt đô thị và các hạt không mạng tính chất đô thị. Ở Anh hiện nay có 6 hạt mang tính chất đô thị, 27 hạt không mang tính chất đô thị. Xứ Yênxơ (Walles) thuộc Liên Hiệp vương quốc Anh cũng chia thành 22 hạt (county) trong đó có 8 hạt không mang tính chất đô thị.

Hội đồng địa phương cấp hạt có chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng do hội đổng bầu ra từ trong số các ủy viên của hội đồng tại phiên họp đầu tiên của mỗi khóa. Nhiệm kỳ của hội đồng là 4 năm. Mỗi hạt được chia thành nhiều đơn vị bầu cử. Mỗi đơn vị bầu cử được bầu một ủy viên hội đổng.

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch là người chủ trì các phiên họp và chuẩn bị các quyết định của Hội đổng. Khác với chủ tịch hội đổng ở một số nước, chủ tịch Hội đồng ở Anh không có chức năng hành chính. Để quản lý hành chính, Hội đồng bầu ra bộ máy hành chính đứng đầu là quản trị trưởng (hay còn gọi là thống đốc) nằm trong thành phần của Hội đồng. Để tăng cường hiệu lực quản lý, hội đồng có thể thành lập một số các ủy ban chuyên ưách để giúp hội đồng trong từng lĩnh vực cụ thể như ủy ban về nhà đất, ủy ban về y tế - giáo dục...

>> Xem thêm:  Các yêu cầu về tổ chức chính quyền địa phương hiện nay

3.2 Hội đồng địa phương cấp quận, huyện (District Council)

Hội đồng địa phương cấp quận/ huyện cũng được thành hai loại: Hội đồng địa phương cấp quận ở các vùng đô thị của Anh (hiện nay có 36) và Hội đổng địa phương cấp huyện ở các vùng không mang tính chất đô thị của Anh (hiện nay có 201) và xứ Yênxơ (hiện nay có 39).

Hội đổng địa phương cấp quận, huyện cũng có chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng được bầu ra tại phiên họp đầu tiên từ trong số các ủy viên của Hội đồng. Các ủy viên hội đồng cũng được hình thành bằng con đường bầu cử. Mỗi quận được chia thành nhiều đơn vị bầu cử. Mỗi đơn vị bầu cử được bầu một ủy viên Hội đồng với nhiệm kỳ là 4 năm. Cuộc bầu cử Hội đổng quận/ huyện không được trùng nãm với cuộc bầu cử Hội đồng cấp hạt. Mặt khác, bầu cử hội đồng các huyện có thể tiến hành theo cách thức khác nhau: bầu cử toàn thể một lần và bầu cử lại 1/3 trong tổng số ủy viên Hội đồng. Chủ tịch đứng đầu hội đổng quận, huyện, chủ trì các phiên họp của Hội đồng. Hội đồng bầu ra bộ máy chấp hành - hành chính nằm trong cơ cấu của Hội đồng.

Ngoài, hai cấp Hội đồng nói trên, ở xã và cụm dân cư cũng thành lập Hội đổng nhưng các Hội đồng này không phải là những cơ quan cai trị mà là những cơ quan tự quản, trong hoạt động phải thể hiện lợi ích của dân cư địa phương nhiều hơn - Hội đồng địa phương các xã và cụm dân cư được bầu cử theo luật năm 2003 (Local Government Act 2003). Hội đồng địa phương xã, cụm dân cư cũng có Chủ tịch và Phó chủ tịch hội đồng do Hội đồng bầu ra từ trong số các ủy viên của Hội đồng.

Các cấp chính quyền địa phương ở Anh có thẩm quyền rất rộng:

- Chính quyền London và các chính quyền vùng có quyền xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển vùng, quản lý giao thông, cảnh sát thành phố, phòng cháy, chữa cháy, chính quyền các quận của London có quyền quản lý nhà ở, thu gom rác, thu thuế, quản lý giáo dục, thư viện, dịch vụ xã hội, bảo vệ người tiêu dùng, các loại giấy sở hữu hoặc sử dụng tài sản, quản lý nghĩa trang và dịch vụ mai táng;

+ Chính quyền các hạt đô thị có quyền quản lý nhà ở, thu gom rác thải, thu thuê' địa phương, quản lý cảnh sát hạt, phòng cháy chữa cháy, quản lý giáo dục, thư viện, dịch vụ xã hội, giao thông, kế hoạch địa phương, bảo vệ người tiêu dùng, cấp các loại giấy sở hữu, sử dụng tài sản, quản lý nghĩa trang và dịch vụ mai táng;

+ Chính quyền các hạt nông thôn cũng có thẩm quyền tương tự như vậy;

+ Chính quyền đơn nhất (Unitary authorities - một cấp chính quyền địa phương) có quyền quản lý nhà ở, thu gom rác thải, thuế địa phương, quản lý giáo dục, thư viện, dịch vụ xã hội, kế hoạch địa phương, bảo vệ người tiêu dùng; cấp các giấy phép sở hữu tài sản, quản lý nghĩa trang và dịch vụ mai táng, quản lý cảnh sát điạ phương và phòng cháy, chữa cháy.

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hang còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email [email protected] để được giải đáp thắc mắc.

Trân trọng!

>> Xem thêm:  Phường là gì ? Khái niệm phường được hiểu như thế nào ?

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Địa phương là gì ? Nhận thức về chính quyền địa phương?

Câu hỏi thường gặp về chính quyền địa phương ở Anh Quốc ?

Câu hỏi: Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương 1994 nước Anh có mấy cấp chính quyền địa phương?

Trả lời:

Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương 1994 nước Anh có 4 cấp chính quyền địa phương.

Câu hỏi: 4 cấp chính quyền địa phương ở Anh năm 1994 bao gồm những cấp nào?

Trả lời:

4 cấp chính quyền địa phương ở Anh năm 1994 bao gồm: Cấp vùng, cấp dưới vùng, cấp dưới hạt và cấp dưới quận, huyện.

Câu hỏi: Ngoài 4 đơn vị hành chính phổ biến của cấp chính quyền địa phương Anh thì còn có các đơn vị nào?

Trả lời:

Ngoài 4 đơn vị hành chính phổ biến trên đây còn có hai loại đơn vị hành chính đặc biệt đó là 32 tên quận( boroughs) và 56 chính quyền địa phương đơn nhất