1. Nội dung chính quyền địa phương xã phải công khai

Căn cứ vào Điều 11 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 quy định về những nội dung chính quyền địa phương xã phải công khai (trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước hoặc thông tin chưa được công khai theo quy định của pháp luật):

+ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế hằng năm của cấp xã và kết quả thực hiện

+ Số liệu, báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch hoạt động tài chính của cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã, dự toán ngân sách, kế hoạch hoạt động tài chính đã được Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định, số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách cấp xã định kỳ theo quý, 06 tháng, hằng năm; quyết toán ngân sách nhà nước và kết quả thực hiện các hoạt động tài chính khác đã được Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn; kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (nếu có)

+ Dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã và tiến độ thực hiện; kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã; kế hoạch quản lý, sử dụng quỹ đất do cấp xã quản lý; kế hoạch cho thuế đây thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của cấp xã; quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng xã và điểm dân cư nông thôn; quy hoạch chung được lập cho thị trấn, đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được lập cho các khu vực thuộc phạm vi thị trấn.

+ Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; quy tắc ứng xử của người có chức vụ; quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã.

+ Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với địa bàn cấp xã, các khoản huy động nhân dân đóng góp.

+ Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và hình thức xử lý khác đối với tài sản đối với tài sản công do cấp xã quản lý; tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công của chính quyền địa phương cấp xã.

+ Chủ trương, chính sách, kế hoạch, tiêu chí, đối tượng, quy trình bình xét và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, trợ cấp, tín dụng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế và các chính sách an ninh xã hội khác được tổ chức triển khai trên địa bàn cấp xã.

+ Thông tin về phạm vi, đối tượng, cách thức bình xét, xác định đối tượng, mức hỗ trợ, thời gian, thủ tục thực hiện phân phối các khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, thảm họa hoặc để hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn cấp xã; việc quản lý, sử dụng các nguồn lực đóng góp, quyên góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài dành cho các đối tượng trên địa bàn cấp xã.

+ Số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn gọi nhập ngũ, danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, danh sách công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, danh sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ trên địa bàn cấp xã.

+ Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch và Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp xã, Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân, nội dung lấy ý kiến, kết quả tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những nội dung chính quyền địa phương cấp xã đưa ra lấy ý kiến Nhân dân.

+ Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp thu.

+ Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp thực hiện.

+ Nội dung khác theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

Chính quyền địa phương cần công khai một số thông tin bởi vì Điều 25 Hiến pháp năm 2013 quy định như sau: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định". Như vậy, công khai thông tin đến với người dân một cách rộng rãi của cơ quan nhà nước đã đảm bảo được việc thực hiện đúng theo quy định của Hiến pháp để người dân có thể tiếp cận thông tin dễ dàng, minh bạch. Đây cũng là điều kiện mà người dân có thể bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của họ cũng như làm gia tăng trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước.

 

2. Hình thức công khai thông tin

Theo quy định tại Điều 12 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, hình thức công khai thông tin bao gồm:

(1) Niêm yết thông tin;

(2) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của chính quyền địa phương cấp xã;

(3) Phát tin trên hệ thống truyền thanh của cấp xã (nếu có);

(4) Thông qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến người dân;

(5) Gửi văn bản đến công dân;

(6) Thông qua hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân;

(7) Thông qua việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của Ủy ban nhân dân cấp xã;

(8) Thông báo đến tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, đoàn thể cùng cấp khác để tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên ở cơ sở;

(9) Thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại cấp xã, tại thôn, tổ dân phố;

(10) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Ta nhận thấy rằng, có rất nhiều hình thức để chính quyền địa phương cấp xã công khai thông tin đến với người dân. Do đó, muốn các thông tin công khai một cách hiệu quả, đầy đủ và minh bạch cần có sự đóng góp nỗ lực của cán bộ, công chức cấp xã. Hiện nay, công nghệ ngày càng phát triển nên cán bộ, công chức cơ quan nhà nước có thể ứng dụng công nghệ vào việc truyền tải thông tin đến với người dân một cách nhanh chóng hơn.

 

3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công khai thông tin

Ủy ban nhân dân cấp xã có kế hoạch thực hiện việc công khai thông tin, trong đó nêu rõ: nội dung thông tin cần công khai, hình thức công khai, thời điểm, thời hạn công khai cũng như trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua; kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Ủy ban nhân dân về kết quả thực hiện. Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về quá trình và kết quả thực hiện các nội dung công khai thông tin tại kỳ họp thường lệ gần nhất, đồng thời gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp đề giám sát.

Nếu thông tin đã công khai có sự thay đổi hay điều chỉnh thì nội dung bị thay đổi, bị điều chỉnh phải được công khai một cách kịp thời.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân đối với những thông tin trong thời hạn công khai nhưng chưa được công khai, thông tin hết thời hạn công khai hoặc thông tin được công khai nhưng vì lý do bất khả kháng người yêu cầu không thể tiếp cận được.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công khai thông tin được quy định tại Điều 14 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 đã phần nào tăng cường trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi chủ động công khai thông tin từ đó giảm tải việc cung cấp thông tin theo yêu cầu và giảm chi phí hành chính cho người dân.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết "Những nội dung chính quyền địa phương cấp xã phải công khai" mà Luật Minh Khuê muốn gửi đến bạn đọc. Nếu bạn đọc có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này hay vấn đề pháp lý khác thì vui lòng liên hệ tới bộ phận tổng đài tư vấn pháp luật theo số 1900.6162 hoặc gửi thư qua địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ kịp thời. XIn chân thành cảm ơn!