1. Hiểu thế nào về hoạt động đầu tư?

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua các hình thức cụ thể như: thành lập tổ chức kinh tế; góp vốn, mua cổ phần; đầu tư hợp đồng, dự án...

Theo nghĩa rộng hơn, đầu tư là việc sử dụng các nguồn lực tài chính, vật chất, lao động, trí tuệ, nhân công… để đạt được mục đích kinh tế xã hội và lợi nhuận trong tương lai. Hoạt động đầu tư có thể mang tính chất thương mại hoặc phi thương mại. 

Hiện nay các hình thức đầu tư phổ biến được biết đến như:

- Đầu tư vàng: Đây là hình thức đầu tư tương đối phổ biến ở nước ta, hình thức đầu tư này được xem là tương đối an toàn và được rất nhiều người sử dụng. Đây được xem là kênh đầu tư dài hạn và an toàn, vàng được giao dịch rộng rãi, nên việc mua bán khá thuận tiện. Tuy nhiên lợi nhuận từ việc đầu tư vàng thường không cao và dễ bị lạm phát. 

- Đầu tư chứng khoán: đây là một hình thức đầu tư mới, nhiều tiềm năng. Việc đầu tư chứng khoán không cần phải có số vốn đầu tư quá lớn, chỉ cần vài triệu là nhà đầu tư cũng có thể tham gia thực hiện giao dịch ở thị trường này. 

 

2.Các mẫu văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư (Mẫu A.I.6: Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Quý khách có thể tải: Mẫu A.I.6: Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Các khoản 2 và 4 Điều 35 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) tại đây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Kính gửi: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh X

Nhà đầu tư có dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 123 và đã trúng đấu giá, trúng thầu tại Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư số 123/QĐ Nhà đầu tư được chấp thuận theo Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, nay đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các nội dung sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

Họ tên: Nguyễn Văn A

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 2/4/1985

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 015401000607

Cấp tại: Cục cảnh sát về QLHC và TTXH cấp ngày 03/5/2021

Địa chỉ thường trú: xã A, huyện B, tỉnh X

Chỗ ở hiện tại: xã A, huyện B, tỉnh X

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): xyz12345

Điện thoại: 03912345678

Fax: 1234567

Email: nguyenvana@gmail.com

II.THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH LẬP (nếu có)

1. Tên tổ chức kinh tế: Công ty ABC

2. Loại hình tổ chức kinh tế: Công ty cổ phần

3. Địa chỉ: xã A, huyện B tỉnh X

4. Vốn điều lệ: 10.000.000.000 (Mười tỷ đồng) 

5. Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tư:

STT

Tên nhà đầu tư

Số vốn góp

Tỷ lệ (%)

VNĐ

Tương đương USD

1

 Nguyễn Văn A

 5.000.000.000

 

 50%

2 Hoàng Thị B 2.500.000.000   25%
3 Trần Văn C 2.500.000.000   25%

III. NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ/ Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư/QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ.

1. Thông tin về các Quyết định đã cấp:

STT

Tên Quyết định

Số Quyết định

 

Ngày cấp

Cơ quan cấp

Ghi chú

(Còn hoặc hết

hiệu lực)

 1

Quyết định chấp thuận nhà đầu tư

 1234/QĐ - ĐT

 10/12/2022

 Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh X

 Còn hiệu lực

2. Nội dung dự án

- Tên dự án: Dự án đầu tư ABC

- Mục tiêu: Xây dựng khu vực đô thị mới ABC

- Tổng vốn đầu tư: 5.000.000.000

- Địa điểm: xã A, huyện B, tỉnh X

- Tiến độ: 18 tháng

- Thời hạn dự án: 6 tháng

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư / Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư / Quyết định chấp thuận nhà đầu tư / Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Bản sao các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư / Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư / Quyết định chấp thuận nhà đầu tư liên quan đến dự án.

2. Các tài liệu khác có liên quan.

 

Tỉnh X, ngày 18 tháng 6 năm 2023

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

 

3. Các mẫu văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư (Mẫu A.I.15: văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư)

Quý khách có thể tải: Mẫu A.I.15: Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (Điểm a khoản 1 Điều 127 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) tại đây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Y

I. NHÀ ĐẦU TƯ

Họ tên: Nguyễn Thị A 

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 4/10 /1990

Quốc tịch: Việt Nam

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tên tổ chức kinh tế: Công ty cổ phần ABC

2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: 16679 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Y cấp lần đầu ngày: 31/10/2020

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỚI NHÀ NƯỚC ĐẾN THỜI ĐIỂM CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

1. Tình hình hoạt động của dự án 

– Tình hình góp vốn và huy động các nguồn vốn: 3.000.000.000

– Tình hình xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có):....

– Tình hình thực hiện các mục tiêu hoạt động: đang thực hiện dở

2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính 

– Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp: đã nộp đầy đủ các khoản thuế abc với số tiền là xy

– Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): đã trả đủ lương cho người lao động

IV. NỘI DUNG CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng ABC, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 123456, do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 7/1/2021 với nội dung như sau: 

1. Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: từ ngày 18 tháng 7 năm 2023

2. Giải trình lý do chấm dứt hoạt động: không huy động được vốn

V. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

VI. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định chủ trương đầu tư.

2. Quyết định của nhà đầu tư về việc chấm dứt hoạt động của dự án (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).

Tỉnh Y, ngày 18 tháng 6 năm 2023

Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

 

4. Các mẫu văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư khác

Bên cạnh những mẫu văn bản nêu trên, còn rất nhiều các văn bản khác liên quan đến hoạt động đầu tư, quý khách có thể tải về, cụ thể như sau:

- Mẫu A.I.1: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Điểm a khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư, khoản 1 Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) tại đây

- Mẫu A.I.4: Đề xuất dự án đầu tư (Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) (Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) tại đây

- Mẫu A.I.7: Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. (Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư)  tại đây

Trên đây là bài viết về chủ đề Các Mẫu văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam 2023, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Mẫu đề xuất dự án đầu tư năm 2023 và Thủ tục lập dự án đầu tư?. Quý khách cần tư vấn liên quan đến bài viết hoặc nhưng vấn đề liên quan đến pháp luật thì có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline: 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng./.