1. Trách nhiệm của Chính phủ về quản lý nhà nước về đầu tư 

Dựa trên quy định tại điều 69 của Luật đầu tư 2020, Chính phủ đảm nhận trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Cụ thể, Chính phủ có nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước liên quan đến các hoạt động đầu tư, bao gồm việc ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư sao cho phù hợp và hợp lý với tình hình hiện nay.

Ngoài ra, Chính phủ cũng chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, và chính sách về đầu tư tại Việt Nam cũng như đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, theo đúng các quy định của pháp luật. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng mọi quyết định và biện pháp được thực hiện một cách hợp lý và hiệu quả, đồng thời đáp ứng đúng với điều kiện kinh tế và xã hội hiện tại.

2. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quản lý nhà nước về đầu tư 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, có những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

- Trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để được phê duyệt chiến lược, kế hoạch, và chính sách về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

- Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

- Ban hành các biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư trong và ngoài nước.

- Hướng dẫn, phổ biến, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, và đánh giá thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư.

- Xây dựng và đề xuất cơ chế giải quyết vướng mắc của nhà đầu tư, phòng ngừa tranh chấp giữa Nhà nước và nhà đầu tư.

- Tổng hợp, đánh giá, và báo cáo tình hình đầu tư trong và ngoài nước.

- Xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư.

- Cấp, điều chỉnh, và chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

- Quản lý nhà nước về các khu công nghiệp, khu chế xuất, và khu kinh tế.

- Quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư và điều phối hoạt động xúc tiến đầu tư ở cả trong và ngoài nước.

- Kiểm tra, thanh tra, giám sát, và đánh giá hoạt động đầu tư, quản lý, và phối hợp quản lý đầu tư theo thẩm quyền.

- Đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư theo thẩm quyền.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác về quản lý nhà nước về đầu tư theo sự phân công của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định tại Điều 69 của Luật Đầu tư 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm cụ thể về quản lý nhà nước về đầu tư, bao gồm các nhiệm vụ tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm vụ này nhằm đề xuất chính sách và văn bản pháp luật về đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

Hơn nữa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thực hiện kế hoạch đầu tư công của quốc gia, áp dụng cơ chế và chính sách quản lý kinh tế đối với các dự án đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam, và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài. Mục tiêu là tối ưu hóa nguồn lợi kinh tế và đảm bảo tính khả thi của các dự án, đồng thời chịu trách nhiệm trong việc tham mưu về vốn vay ưu đãi và viện trợ phi chính phủ từ các quốc gia nước ngoài cho các hoạt động đấu thầu và dự án, áp dụng cho mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội tại Việt Nam.

3. Trách nhiệm của Các Bộ, cơ quan ngang Bộ về quản lý nhà nước về đầu tư 

Các Bộ và cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Các trách nhiệm bao gồm:

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng với các Bộ và cơ quan ngang Bộ, trong việc xây dựng pháp luật và chính sách liên quan đến đầu tư.

- Chủ trì và phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ để xây dựng và ban hành pháp luật, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, và hướng dẫn thực hiện.

- Trình Chính phủ ban hành điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại Điều 7 của Luật này.

- Chủ trì và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, và danh mục dự án thu hút vốn đầu tư của ngành; tổ chức vận động và xúc tiến đầu tư chuyên ngành.

- Tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật này, và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Giám sát, đánh giá, và thanh tra chuyên ngành về việc đáp ứng điều kiện đầu tư và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.

- Chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cùng với các Bộ và cơ quan ngang Bộ, giải quyết khó khăn và vướng mắc của dự án đầu tư trong lĩnh vực quản lý nhà nước; hướng dẫn việc phân cấp và ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu vực đó.

- Định kỳ đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước và báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cung cấp thông tin liên quan để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư; duy trì và cập nhật hệ thống thông tin quản lý đầu tư đối với lĩnh vực được phân công và tích hợp vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Có thể thấy rằng Bộ và cơ quan ngang Bộ đều có trách nhiệm tích cực hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền để xây dựng chính sách quản lý đầu tư, và trong quá trình đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư, tiêu chuẩn đánh giá được áp dụng phải đáp ứng các mục tiêu cơ bản của giai đoạn phát triển cụ thể, đồng thời đảm bảo rằng những dự án này mang lại lợi ích lớn hơn so với chi phí và tuân thủ các tiêu chuẩn đánh giá.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quản lý nhà nước về đầu tư 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan đăng ký đầu tư, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, bao gồm:

- Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ để lập và công bố Danh mục dự án thu hút đầu tư tại địa phương.

- Chủ trì hoặc tham gia thẩm định các dự án đầu tư trong trường hợp được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật này, và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình. Họ cũng chủ trì thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư tại địa phương.

- Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư.

- Định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư trên địa bàn và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cung cấp thông tin liên quan để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư; duy trì, cập nhật Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

- Chỉ đạo việc tổ chức, giám sát và đánh giá thực hiện chế độ báo cáo đầu tư.

Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan đăng ký đầu tư chịu trách nhiệm đánh giá và giám sát dự án đầu tư trong phạm vi thẩm quyền của mình, nhằm quản lý dự án đầu tư một cách hiệu quả và đưa ra các giải pháp để giải quyết mọi vướng mắc xảy ra trong quá trình triển khai dự án.

Bài viết liên quan: Nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo ở nước ta?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!