Trả lời:

Căn cứ văn bản hợp nhất Luật Đất đai số 21/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 - gọi tắt Luật Đấtđai;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều củaLuật Đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị địnhquy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sưng một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 về hồ sơ địa chính, Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý đất trồng lúa;

- Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 Quy định kỹ thuật việc lập, điều chinh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Quy định cụ thể như sau:

Theo Điều 25 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, các tài liệu hồ sơ địa chính phải cập nhật, chỉnh lý biến động và căn cứ cập nhật, chỉnh lý trong các trường hợp biến động được thực hiện theo quy định như sau:

STT

Trường hợp cập nhật, chỉnh lý

Tài liệu phải cập nhật, chỉnh lý

Căn cứ để cập nhật, chỉnh lý

1

Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu

-       Bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai;

-       Sổ địa chính

-       Hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đã được kiểm tra thẩm định ở các cấp;

-       Giấy chứng nhận đã cấp;

-       Hồ sơ giao đất, cho thuê đất; đấu giá quyền sử dụng đất.

2

Đăng ký đất đai được Nhà nước giao quản lý

-       Bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai;

-       Sổ địa chính

-       Hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đã được kiểm tra thẩm định ở các cấp;

-       Hồ sơ giao đất để quản lý

3

Đăng ký biến động trừ trường hợp quy định tại các Điểm 4, 5, 6 và 9 của Bảng này

-       Bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai;

-       Sổ địa chính

-       Giấy chứng nhận đã cấp hoặc xác nhận thay đổi;

-       Hồ sơ thủ tục đăng ký biến động đã được kiểm tra đủ điều kiện quy định

4

Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

- Sổ địa chính

- Hồ sơ thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại đã kiểm tra đủ điều kiện quy định

 

5

Xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

- Sổ địa chính

-       Hồ sơ về việc xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;

-       Giấy chứng nhận đã xác nhận việc xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

6

Đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

- Sổ địa chính

-       Giấy chứng nhận đã xác nhận đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp;

-       Hồ sơ thủ tục đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp, đãng ký thay đổi nội dung thế chấp đã kiểm tra đủ điều kiện quy định

7

Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận (trừ trường hợp quy định tại Điểm 8 của Bảng này)

- Sổ địa chính

-       Giấy chứng nhận đã cấp lại;

-       Hồ sơ thủ tục đãng ký cấp lại Giấy chứng nhận bị mất đã kiểm tra đủ điều kiện quy định

8

Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận do đo đạc lại, dồn điền đổi thửa

-       Sổ địa chính;

-       Bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai

-       Giấy chứng nhận cấp đổi;

-       Hồ sơ thủ tục đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận bị mất đã kiểm tra đủ điều kiện quy định

9

Nhà nước thu hồi đất

-       Bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai;

-       Sổ địa chính

-       Giấy chứng nhận thu hồi hoặc đã chỉnh lý diện tích thu hồi;

-       Hồ sơ thu hồi đất

10

Đính chính nội dung Giấy chứng nhận

- Sổ địa chính

-       Giấy chứng nhận đã được đính chính;

-       Biên bản kiểm tra xác định nội dung sai sót trên Giấy chứng nhận đã cấp

11

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp (trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất)

-       Bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai;

-       Sổ địa chính

-       Giấy chứng nhận đã cấp (nếu có);

-       Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã

cấp, quyết định hủy Giấy chứng nhận đã c1p; ... _ f...,

-       Hô sơ thực hiện thủ tục thu hôi Giây chứng nhận đã kiểm tra đủ điều kiện quy định

12

Thay đổi mục đích sử dụng đất hiện hạng mà chưa đăng ký biến động theo quy định

- Bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai

- Hồ sơ thanh tra, kiểm tra sử dụng đất hàng năm;

-Tài liệu điều tra, kiểm kê đất đai đã được nghiệm thu công nhận

13

Thay đổi thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính mà người sử dụng đất không cấp đổi Giấy chứng nhận

- Sổ địa chính

- Bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai đã được kiểm tra nghiệm thu