Luật sư tư vấn về chủ đề "hồ sơ địa chính"

hồ sơ địa chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hồ sơ địa chính.

Trích lục bản đồ địa chính là gì ? Giấy tờ cần có khi trích lục bản đồ địa chính ?

Trích lục bản đồ địa chính là gì ? Giấy tờ cần có khi trích lục bản đồ địa chính ?
trích lục bản đồ địa chính có thể hiểu là việc lấy ra một phần hoặc toàn bộ thông tin hoặc sao y bản chính của một hay nhiều thửa đất và các yếu tố địa lý của thửa đất đó dựa trên hồ sơ, giấy tờ gốc đã có. Bài viết xoay quanh vấn đề về trích lục bản đồ địa chính theo quy định của pháp luật hiện hành?

Địa chính là gì ? Khái niệm về hồ sơ địa chính được hiểu như thế nào ?

Địa chính là gì ? Khái niệm về hồ sơ địa chính được hiểu như thế nào ?
Địa chính là gì? Trách nhiệm lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính? Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính? Giá trị sử dụng và cơ sở pháp lí thành lập hồ sơ địa chính? Một số khái niệm có liên quan đến khái niệm địa chính. Sau đây Luật Minh Khuê xin được giải đáp những thắc mắc về khái niệm địa chính.

Những đặc điểm cơ bản trong hồ sơ địa chính và trích lục hồ sơ địa chính?

Những đặc điểm cơ bản trong hồ sơ địa chính và trích lục hồ sơ địa chính?
Bản đồ địa chính được lập theo chuẩn kỹ thuật thống nhất trên hệ thống tọa độ nhà nước; Nội dung bản đồ địa chính thể hiện thửa đất; hệ thống thuỷ văn, thuỷ lợi; hệ thống đường giao thông; mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp, mốc giới hành lang an toàn công trình; điểm tọa độ địa chính..