1. Khái niệm về mức tự bảo đảm chi thường xuyên

Mức tự bảo đảm chi thường xuyên (MTBĐCTX) là tỷ lệ phần trăm thể hiện nguồn thu tự chủ của đơn vị sự nghiệp công so với tổng chi thường xuyên của đơn vị. Nói cách khác, đây là một chỉ số đo lường mức độ mà một đơn vị sự nghiệp công có thể tự trang trải các chi phí hoạt động hàng ngày từ các nguồn thu nhập tự tạo mà không phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.

Vai trò của MTBĐCTX:

- Đánh giá khả năng tự chủ tài chính: MTBĐCTX là một thước đo quan trọng để đánh giá khả năng tài chính của đơn vị sự nghiệp công trong việc tự đảm bảo chi phí hoạt động hàng ngày. Mức độ tự chủ tài chính cao cho thấy đơn vị có khả năng tạo ra thu nhập đủ để trang trải các chi phí hoạt động, giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.

- Phân loại đơn vị sự nghiệp công: Dựa trên MTBĐCTX, các đơn vị sự nghiệp công được phân loại theo mức độ tự chủ tài chính. Các đơn vị có tỷ lệ MTBĐCTX cao được coi là có mức độ tự chủ tài chính cao hơn so với những đơn vị có tỷ lệ thấp.

- Quyết định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: MTBĐCTX là cơ sở để quyết định mức hỗ trợ chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công. Những đơn vị có tỷ lệ MTBĐCTX thấp hơn thường nhận được hỗ trợ nhiều hơn từ ngân sách nhà nước để đảm bảo hoạt động.

Ứng dụng của MTBĐCTX trong quản lý tài chính công

- Lập kế hoạch tài chính: Đơn vị sự nghiệp công sử dụng MTBĐCTX để lập kế hoạch tài chính, xác định mức độ cần thiết của nguồn thu tự chủ và nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

- Quản lý và kiểm soát ngân sách: Quản lý tài chính công sử dụng chỉ số MTBĐCTX để kiểm soát ngân sách và đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách của các đơn vị sự nghiệp công.

- Định hướng chính sách tài chính: Chính phủ và các cơ quan quản lý tài chính sử dụng thông tin về MTBĐCTX để đưa ra các chính sách và biện pháp hỗ trợ phù hợp nhằm thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công nâng cao khả năng tự chủ tài chính.

MTBĐCTX là một công cụ quan trọng để đánh giá và quản lý khả năng tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công. Chỉ số này không chỉ giúp các đơn vị xác định mức độ tự trang trải chi phí mà còn là cơ sở cho việc phân bổ ngân sách nhà nước và xây dựng các chính sách hỗ trợ tài chính phù hợp. Việc theo dõi và nâng cao tỷ lệ MTBĐCTX sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của các đơn vị sự nghiệp công và tăng cường hiệu quả sử dụng ngân sách công.

 

2. Công thức tính mức tự bảo đảm chi thường xuyên

MTBĐCTX (Mức tự chủ đảm bảo chi thường xuyên) được tính theo công thức sau:

MTBĐCTX = (Tổng nguồn thu tự chủ / Tổng chi thường xuyên) x 100%

Trong đó:

- Tổng nguồn thu tự chủ

Bao gồm các nguồn thu sau:

+ Thu từ hoạt động sự nghiệp: Các khoản thu từ việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ,... 

+ Thu từ hoạt động dịch vụ công: Các khoản thu từ việc cung cấp dịch vụ công cho xã hội, cộng đồng.

+ Thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh: Các khoản thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, bao gồm cả thu từ hợp tác, liên doanh, liên kết.

+ Thu khác: Các khoản thu ngoài các nguồn trên, bao gồm tài trợ, viện trợ, quà tặng, các khoản thu từ xử lý tài sản,...

- Tổng chi thường xuyên

Bao gồm các khoản chi sau:

+ Lương, tiền lương: Các khoản chi trả lương, tiền công cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Các khoản chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

+ Chi phí hoạt động: Các khoản chi phí phục vụ cho hoạt động thường xuyên của đơn vị như điện, nước, xăng dầu, điện thoại, văn phòng phẩm, v.v.

+ Chi sửa chữa, bảo dưỡng tài sản: Các khoản chi phí sửa chữa, bảo dưỡng các tài sản cố định của đơn vị.

+ Chi mua sắm vật tư, hàng hóa: Các khoản chi mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ cho hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Các khoản chi thường xuyên khác: Các khoản chi phí khác phục vụ cho hoạt động thường xuyên của đơn vị không thuộc các khoản chi trên.

 

3. Quy định về mức tự bảo đảm chi thường xuyên

Theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 25/5/2021 về quản lý tài chính công đối với đơn vị sự nghiệp công và Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, MTBĐCTX là một chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công.

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên:

+ MTBĐCTX từ 100% trở lên

+ Đây là những đơn vị có khả năng tự trang trải hoàn toàn chi phí hoạt động thường xuyên từ các nguồn thu tự chủ mà không cần sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên:

+ MTBĐCTX từ 50% đến dưới 100%

+ Các đơn vị này có khả năng tự chủ một phần chi phí hoạt động thường xuyên. Họ có thể tự đảm bảo từ 50% đến dưới 100% chi phí từ nguồn thu tự chủ và phần còn lại cần sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

- Đơn vị sự nghiệp công không tự bảo đảm chi thường xuyên:

+ MTBĐCTX dưới 50%

+ Đây là những đơn vị có khả năng tự chủ tài chính rất thấp, chỉ có thể tự đảm bảo dưới 50% chi phí hoạt động thường xuyên và phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

 Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên:

- Đặc điểm: Những đơn vị này thường có nguồn thu nhập ổn định và lớn từ các hoạt động dịch vụ, cung cấp sản phẩm, hoặc các nguồn thu khác mà không phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.

- Ví dụ: Các trường đại học tự chủ, bệnh viện quốc tế, các viện nghiên cứu có nguồn tài trợ và hợp đồng nghiên cứu độc lập.

Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên:

- Đặc điểm: Những đơn vị này có khả năng tạo ra nguồn thu từ các hoạt động của mình nhưng vẫn cần sự hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước để đảm bảo hoạt động thường xuyên.

- Ví dụ: Các trường học công lập có một phần thu từ học phí, bệnh viện công lập có thu từ dịch vụ y tế nhưng vẫn cần ngân sách nhà nước để bù đắp chi phí.

Đơn vị sự nghiệp công không tự bảo đảm chi thường xuyên:

- Đặc điểm: Những đơn vị này chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước để hoạt động vì nguồn thu tự chủ không đủ để trang trải chi phí hoạt động thường xuyên.

- Ví dụ: Các cơ sở giáo dục công lập ở vùng sâu, vùng xa, các trung tâm y tế cộng đồng không có thu từ dịch vụ y tế.

MTBĐCTX là một công cụ quan trọng trong việc đánh giá và quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp công. Việc phân loại các đơn vị sự nghiệp công dựa trên chỉ số này không chỉ giúp đánh giá chính xác mức độ tự chủ tài chính của từng đơn vị mà còn định hướng cho các chính sách hỗ trợ và phát triển phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

 

4. Hướng dẫn xác định mức tự bảo đảm chi thường xuyên

Để xác định mức tự bảo đảm chi thường xuyên (MTBĐCTX), đơn vị sự nghiệp công cần thực hiện các bước chi tiết sau đây:

Bước 1: Lập dự toán thu, chi thường xuyên

- Dự toán thu thường xuyên được lập căn cứ vào các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công, sản xuất - kinh doanh, và các khoản thu khác của đơn vị. Đối với từng khoản thu, cần dựa trên các hợp đồng, dự án đã ký kết hoặc kế hoạch thu hàng năm.

- Dự toán chi thường xuyên bao gồm các khoản chi về lương, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi phí hoạt động thường xuyên, chi sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, chi mua sắm vật tư, hàng hóa và các khoản chi thường xuyên khác. Cần đảm bảo rằng các khoản chi được tính toán chính xác, dựa trên các hợp đồng, kế hoạch chi tiêu và các quy định hiện hành.

Bước 2: Tính toán tổng nguồn thu tự chủ

- Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp: Bao gồm các khoản thu từ các dịch vụ sự nghiệp do đơn vị cung cấp, ví dụ như học phí, viện phí, phí dịch vụ công.

- Nguồn thu từ dịch vụ công: Bao gồm các khoản thu từ các hoạt động cung cấp dịch vụ công ích, các hoạt động theo hợp đồng dịch vụ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Nguồn thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh: Bao gồm các khoản thu từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh do đơn vị thực hiện.

- Nguồn thu khác: Bao gồm các khoản thu từ các hoạt động không thuộc các nhóm trên như tài trợ, quà tặng, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, lợi nhuận từ đầu tư tài chính, lãi tiền gửi ngân hàng.

Bước 3: Tính toán tổng chi thường xuyên

- Chi lương, tiền lương: Bao gồm chi trả lương, phụ cấp, tiền công cho cán bộ, nhân viên của đơn vị.

- Chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Bao gồm các khoản chi đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, nhân viên.

- Chi phí hoạt động: Bao gồm các khoản chi phí cho các hoạt động thường xuyên của đơn vị như điện, nước, văn phòng phẩm, chi phí đi lại, tiếp khách.

- Chi sửa chữa, bảo dưỡng tài sản: Bao gồm các khoản chi cho việc sửa chữa, bảo dưỡng, duy trì tài sản của đơn vị.

- Chi mua sắm vật tư, hàng hóa: Bao gồm các khoản chi mua sắm vật tư, trang thiết bị, hàng hóa phục vụ cho hoạt động thường xuyên của đơn vị.

- Các khoản chi thường xuyên khác: Bao gồm các khoản chi không thuộc các nhóm trên nhưng cần thiết cho hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Bước 4: Tính toán MTBĐCTX

 

5. Ý nghĩa của việc xác định mức tự bảo đảm chi thường xuyên

Việc xác định MTBĐCTX có ý nghĩa quan trọng đối với các đơn vị sự nghiệp công, cụ thể như sau:

- Đánh giá khả năng tự chủ tài chính

+ Khả năng tự chủ tài chính: MTBĐCTX cho phép đánh giá mức độ mà một đơn vị sự nghiệp công có thể tự đảm bảo nguồn tài chính từ các hoạt động của mình mà không cần phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (NSNN).

+ Quản lý tài chính: Điều này giúp các đơn vị nhận biết được tình trạng tài chính hiện tại của mình và có kế hoạch cải thiện, tối ưu hóa nguồn thu và quản lý chi phí một cách hiệu quả hơn.

- Phân loại đơn vị sự nghiệp công theo mức độ tự chủ tài chính

+ Phân loại và xếp hạng: MTBĐCTX là tiêu chí quan trọng để phân loại các đơn vị sự nghiệp công thành các nhóm theo mức độ tự chủ tài chính. Điều này giúp chính phủ và các cơ quan quản lý có cái nhìn rõ ràng và chi tiết về năng lực tài chính của từng đơn vị.

+ Chính sách phù hợp: Dựa trên việc phân loại này, các cơ quan quản lý có thể đề ra các chính sách phù hợp, đảm bảo sự phát triển bền vững của các đơn vị sự nghiệp công.

- Quyết định mức hỗ trợ chi thường xuyên từ NSNN

+ Căn cứ hỗ trợ tài chính: Xác định MTBĐCTX giúp chính phủ quyết định mức hỗ trợ chi thường xuyên từ NSNN cho các đơn vị sự nghiệp công. Những đơn vị có MTBĐCTX thấp hơn sẽ được xem xét hỗ trợ nhiều hơn để đảm bảo hoạt động.

+ Hiệu quả sử dụng ngân sách: Điều này đảm bảo rằng nguồn NSNN được sử dụng một cách hiệu quả, hỗ trợ đúng đối tượng và mức độ cần thiết, tránh lãng phí và tăng cường hiệu quả quản lý ngân sách.

- Xây dựng phương án tự chủ tài chính

+ Lập kế hoạch và chiến lược: Dựa trên kết quả của MTBĐCTX, các đơn vị sự nghiệp công có thể xây dựng phương án tự chủ tài chính phù hợp. Điều này bao gồm việc cải thiện hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa nguồn thu, giảm chi phí không cần thiết và nâng cao hiệu quả quản lý.

+ Phát triển bền vững: Một phương án tự chủ tài chính hiệu quả không chỉ giúp đơn vị ổn định tài chính mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp và tăng cường uy tín của đơn vị.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Quỹ cải cách tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như thế nào?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.