1. Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Khoản 1 Điều 398 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định công chứng viên đã thực hiện việc công chứng, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu khi có căn cứ cho rằng việc công chứng có vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về công chứng. Quy định này nhằm bảo đảm tính thống nhất của pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật về công chứng, đáp ứng yêu cầu của thực tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp phập của những người có liên quan.

Đơn yêu cầu tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu phải có đủ những nội dung của đơn yêu cầu nói chung được quy định tại khoản 2 Điều 362 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Trong đó, nêu rõ yêu cầu tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu nào; tên, địa chi của phòng công chứng, văn phòng công chứng đã thực hiện việc công chứng; họ, tên, địa chỉ cư trú của người có quyền và nghĩa vụ liên quan ...

Gửi kèm theo đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng VÔ hiệu là các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu là có căn cứ và hợp pháp như: văn bản công chứng, chứng cứ chứng minh văn bản công chứng là không đúng thẩm quyền, thủ tục hoặc vô hiệu...

2. Việc xét đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Theo quy định tại Điều 399 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu là 01 tháng kể từ ngày tòa án thụ lí đơn yêu cầu. Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, tòa án còn tiến hành các công việc sau:

- Thông báo ngay việc thụ lí đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu cho tổ chức hành nghề công chứng (phòng công chứng, văn phòng công chứng) hoặc công chứng viên đã thực hiện việc công chứng, người yêu cầu công chứng, người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và viện kiểm sát cùng cấp.

- Trong thời hạn này, nếu người yêu càu rút đơn yêu cầu thì tòa án ra quyết định tình chỉ việc xét đơn yêu cầu.

Khi hết thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, tòa án phải ra quyết định mở phiên họp để xét đơn yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp, tòa án phải mở phiên họp để xét đơn yêu cầu. Quyết định này được gửi cho viện kiểm sát cùng cấp, người có đơn yêu cầu và người có liên quan.

Tòa án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. Trong trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì tòa án ra quyết định tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu, trong quyết định này tòa án phải quyết định về hậu quả pháp lí của việc tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

Mọi vướng mắc pháp lý về luật dân sự, tố tụng dân sự về yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu cũng như các vấn đề khác liên quan. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, thừa kế trực tuyến.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê