1. Giới thiệu tác giả

Cuốn "Cẩm nang nghiệp vụ dành cho Bí thư - Phó Bí thư Đảng bộ - Chi bộ và thực hiện nghị quyết trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp" do tác giả Nguyễn Phương hệ thống.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho Bí thư - Phó Bí thư Đảng bộ - Chi bộ và thực hiện nghị quyết trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho Bí thư - Phó Bí thư Đảng bộ - Chi bộ và thực hiện nghị quyết trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Tác giả Nguyễn Phương hệ thống

Nhà xuất bản Thế giới

3. Tổng quan nội dung sách

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ, chi bộ, tạo sự quyết tâm cao và thống nhất trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, cũng như đổi mới và nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác Đảng cho các Bí thư, phó bí thư, thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương đã được ban hành như:

- Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW ngày 28-5-2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương Về Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII của Đảng, 

- Quy định số 01-QĐi/TW ngày 10-05-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng, 

- Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08-03-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị…

Để quý cơ quan, đơn vị có được tài liệu nói trên, Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách: "Cẩm nang nghiệp vụ dành cho Bí thư - Phó Bí thư Đảng bộ - Chi bộ và thực hiện nghị quyết trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp" do tác giả Nguyễn Phương hệ thống.

Nội dung sách gồm các phần sau đây:

Phần thứ nhất. Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) & Hướng dẫn thực hiện

Phần thứ hai. Nghiệp vụ công tác đảng viên & sinh hoạt chi bộ

Phần thứ ba. Quy định mới về công tác tổ chức cán bộ

Phần thứ tư. Quy định mới về giám sát, xử lý kỷ luật đảng viên

4. Đánh giá bạn đọc

Tác giả đã hệ thống trong cuốn sách nhiều văn bản mới hướng dẫn mới của Đảng về: Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) & Hướng dẫn thực hiện; nghiệp vụ công tác đảng viên & sinh hoạt chi bộ; quy định mới về công tác tổ chức cán bộ và quy định mới về giám sát, xử lý kỷ luật đảng viên.

Cuốn sách là tài liệu thiết thực giúp cho các cấp ủy, các ban của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ, cán bộ, đảng viên, cán bộ kiểm tra nghiên cứu, nắm vững, vận dụng thực hiện tốt công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Cẩm nang nghiệp vụ dành cho Bí thư - Phó Bí thư Đảng bộ - Chi bộ và thực hiện nghị quyết trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp".

Luật Minh Khuê lưu ý bạn đọc, cuốn sách được tác giả hệ thống vào năm 2018, tập hợp những văn bản của Đảng mới đang có hiệu lực tại thời điểm đó, tuy nhiên, theo thời gian, những quy đình này có thể sẽ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Do đó, để đảm bảo hiệu quả trong quá trình tham khảo, bạn đọc cần tra cứu lại hiệu lực văn bản một lần nữa.

Luật Minh Khuê trích dẫn dưới đây một số quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hàng năm theo hướng dẫn tại Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08-03-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị để bạn đọc tham khảo:

Điều 9. Đối tượng đánh giá, xếp loại

1- Tập thể

a) Tổ chức, cơ quan, đơn vị

- Đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; các tổ chức cơ sở đảng.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội liên hiệp phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở.

- Hội đồng nhân dân các cấp.

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước.

b) Tập thể lãnh đạo, quản lý

- Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; cấp ủy cơ sở. Đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo các ban đảng ở Trung ương và địa phương.

- Tập thể thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Ban thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và ban chấp hành cấp cơ sở.

- Thường trực Hội đồng Dân tộc, thường trực các Ủy ban của Quốc hội, tập thể lãnh đạo các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tập thể lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội; thường trực hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.

- Tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước.

2- Cá nhân

- Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt).

- Cán bộ, công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước, nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các đối tượng khác do các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 10. Tiêu chí đánh giá

1- Đối với các tổ chức, tập thể

a) Các tiêu chí về xây dựng tổ chức, tập thể

- Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác.

- Việc thực hiện nguyên tắc tổ chức, cơ chế quản lý theo quy định; các nội quy, quy chế và chế độ làm việc hiện hành.

- Về trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

b) Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm

- Việc cụ thể hóa, xây dựng các Chương trình, kế hoạch công tác hằng năm để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

- Kết quả thực hiện các Chương trình, kế hoạch công tác; chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt (được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể (nếu có)).

- Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể, cá nhân có liên quan trực tiếp; các chỉ số đánh giá, xếp hạng đối với địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị (nếu có).

c) Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

2- Đối với cá nhân

a) Các tiêu chí về chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

- Chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống.

- Ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc.

- Mức độ thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

b) Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong năm

- Việc thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm (được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể (nếu có)).

- Kết quả đánh giá, xếp loại các tập thể, cá nhân có liên quan trực tiếp; đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).

c) Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

Điều 11. Phương pháp, quy trình, đánh giá, xếp loại

1- Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn chất lượng được quy định cụ thể cho mỗi đối tượng, từng tập thể, cá nhân và các chủ thể tham gia đánh giá xác định mức độ đạt được của từng tiêu chí theo 4 cấp độ (Xuất sắc, Tốt, Trung bình, Kém), đề nghị mức xếp loại chất lượng, làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nhận xét, đánh giá và xếp loại chất lượng đối với mỗi tập thể, cá nhân.

2- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân được thực hiện theo 3 bước như sau:

- Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại.

Căn cứ tiêu chí xếp loại, các tổ chức, tập thể, cá nhân tự phân tích chất lượng và xếp loại vào 1 trong 4 mức theo quy định tại Điều 12.

- Bước 2: Tham gia đánh giá và đề xuất xếp loại chất lượng.

Các chủ thể tham gia đánh giá thực hiện việc phân tích chất lượng, đề xuất đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân có liên quan khi được yêu cầu theo trách nhiệm, thẩm quyền.

- Bước 3: Quyết định nhận xét, đánh giá và xếp loại chất lượng.

+ Cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, giúp cấp có thẩm quyền thẩm định kết quả tự đánh giá, kết quả tham gia đánh giá, các kết quả đánh giá hợp pháp khác và tổng hợp, đề xuất mức xếp loại chất lượng.

+ Trên cơ sở đề xuất của cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc đánh giá và xếp loại chất lượng hằng năm đối với từng tập thể, cá nhân.

3- Đánh giá, xếp loại kết quả hoạt động của chính quyền địa phương, công tác chuyên môn, hoạt động đoàn thể trước, tổ chức đảng sau; tập thể cấp dưới trước, cấp trên sau; tập thể lãnh đạo, quản lý trước, cá nhân thành viên sau.

Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thì đánh giá, xếp loại đảng viên trước, cán bộ lãnh đạo, quản lý sau.

Đảng viên là những người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì việc đánh giá, xếp loại đảng viên sau khi đã hoàn thành việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hoặc xếp loại lao động.

Sau khi hoàn thành đánh giá, xếp loại tổ chức, tập thể, cá nhân ở địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị thì sẽ tiến hành đánh giá, xếp loại người đứng đầu.

Điều 12. Xếp loại chất lượng

Xếp loại chất lượng theo 4 mức sau:

1- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Là các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích nổi bật; khẳng định vị thế, vai trò hàng đầu, điển hình để các tập thể, cá nhân khác học tập, noi theo; các tiêu chí đánh giá đều đạt "Tốt" trở lên, trong đó những tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm (đối với tập thể), kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong năm (đối với cá nhân) đều được đánh giá đạt "Xuất sắc" với các sản phẩm cụ thể lượng hóa được (nếu có).

Đối với tập thể: Không có đơn vị trực thuộc nào (đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị) hoặc thành viên nào của tập thể lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để số lượng tập thể, cá nhân được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" theo từng nhóm đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

2- Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Là các tập thể, cá nhân mà các tiêu chí đều được đánh giá đạt "Trung bình" trở lên, trong đó những tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm (đối với tập thể), kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong năm (đối với cá nhân) đều được đánh giá đạt "Tốt" trở lên.

Đối với tập thể: Không có đơn vị trực thuộc nào (đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị) hoặc thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý đó bị kỷ luật (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

...