1. Khái niệm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 được cấp cho những người đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 trước năm 2013 dành cho giáo viên dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp, theo Quyết định 1672/TH-DN (đã hết hiệu lực) ngày 28/8/1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, việc ban hành Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT (đã hết hiệu lực) đã hủy bỏ Quyết định này, và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 không còn được công nhận và sử dụng nữa theo quy định của Thông tư 10/2013/TT-BGDĐT.

Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT đã định rõ việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, bao gồm cả hai chương trình nghiệp vụ sư phạm bậc 1 và bậc 2. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trung cấp chuyên nghiệp được xác định là chứng chỉ thay thế cho cả hai bậc này. Điều này có nghĩa là từ thời điểm ban hành thông tư này, chứng chỉ sư phạm bậc 1 và bậc 2 sẽ không còn được công nhận và sử dụng nữa. Thay vào đó, giáo viên cần có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trung cấp chuyên nghiệp để đảm bảo đủ điều kiện và giáo trình cần thiết cho việc giảng dạy tại trường. Thông tư số 06/2022/TT-BLĐTBXH kế thừa những quy định của Thông tư 10/2013/TT-BGDĐT và tiếp tục phát huy những quy định cụ thể về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

 

2. Cơ sở pháp lý

- Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014

- Thông tư số 06/2022/TT-BLĐTBXH quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp.

 

3. Điều kiện cấp chứng chỉ sư phạm bậc 1

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2022/TT-BLĐTBXH thì theo kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm hằng năm, cơ sở bồi dưỡng sẽ tổ chức các khóa bồi dưỡng theo chương trình đã đề ra. Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, học viên sẽ được công nhận tốt nghiệp thông qua quyết định của người đứng đầu cơ sở bồi dưỡng. Khi đó, học viên sẽ được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để giảng dạy ở trình độ trung cấp.

 

4. Nội dung chương trình bồi dưỡng chứng chỉ sư phạm bậc 1

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 06/2022/TT-BLĐTBXH thì nội dung chương trình bồi dưỡng chứng chỉ sư phạm bậc 1 bao gồm:

- Mục tiêu: Bồi dưỡng cho người học những năng lực sư phạm cần thiết, đáp ứng yêu cầu về chuẩn chuyên môn và nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ trung cấp.

- Đối tượng: Chương trình dành cho người có nhu cầu học chương trình bồi dưỡng ở trình độ trung cấp.

- Thời gian bồi dưỡng và đơn vị thời gian: Tổng thời gian bồi dưỡng: 280 giờ.

- Đơn vị thời gian: Một giờ học lý thuyết: 45 phút, Một giờ học thực hành/tích hợp/thảo luận: 60 phút, Một giờ thi, kiểm tra: 60 phút

- Danh mục các mô-đun và phân bổ thời gian bồi dưỡng: Liệt kê các mô-đun trong chương trình và phân bổ thời gian cho từng mô-đun cụ thể.

- Chương trình các mô-đun và hướng dẫn thực hiện chương trình: Mô tả chi tiết nội dung của từng mô-đun, bao gồm mục tiêu cụ thể, phương pháp giảng dạy, tài liệu học tập, và cách thức đánh giá. Hướng dẫn cách tổ chức các buổi học, bài tập thực hành, thảo luận nhóm, và các hoạt động bổ trợ khác nhằm đạt được mục tiêu chương trình. Với cấu trúc này, chương trình bồi dưỡng sẽ giúp nhà giáo nâng cao năng lực sư phạm, đáp ứng đầy đủ các chuẩn chuyên môn và nghiệp vụ cần thiết cho giảng dạy ở trình độ cao đẳng và trung cấp.

 

5. Quy trình cấp chứng chỉ bồi dưỡng chứng chỉ sư phạm bậc 1

Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 06/2022/TT-BLĐTBXH thì quy trình cấp chứng chỉ bồi dưỡng chứng chỉ sư phạm trình độ trung cấp bao gồm:

- Ký chứng chỉ và thực hiện quy trình cấp chứng chỉ: Ký chứng chỉ theo mẫu chữ ký đã thông báo với cơ quan có thẩm quyền, ghi rõ họ tên, chức danh. Đóng dấu trên chữ ký của người có thẩm quyền cấp chứng chỉ theo quy định về công tác văn thư hiện hành. Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, và sơ cấp cho những học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, và sơ cấp theo quy định tại Thông tư này, không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc khóa bồi dưỡng.

- Lập và quản lý sổ theo dõi việc cấp chứng chỉ: Lập sổ theo dõi việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, và sơ cấp, và bản sao chứng chỉ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này. Sổ theo dõi phải được ghi chép chính xác, đầy đủ các nội dung bằng tiếng Việt như bản chính chứng chỉ mà cơ sở bồi dưỡng đã cấp, đánh số trang, đóng dấu giáp lai, không được tẩy xóa, đảm bảo quản lý chặt chẽ và lưu trữ vĩnh viễn.

- Thực hiện dán ảnh và ghi nội dung chứng chỉ: Khi cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp cho học viên, cơ sở bồi dưỡng phải dán ảnh của học viên được cấp. Đóng dấu của cơ sở bồi dưỡng lên ảnh và ghi hoặc in đầy đủ, chính xác, rõ ràng các nội dung trong chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp tại trang 2 và trang 3 của chứng chỉ.

- Cấp bản sao chứng chỉ: Trường hợp học viên đã ký nhận chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nhưng bị mất hoặc hư hỏng, nếu có yêu cầu thì được cấp bản sao. Bản sao chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp có giá trị như bản chính. Người đứng đầu cơ sở bồi dưỡng đã cấp chứng chỉ và đang quản lý sổ theo dõi việc cấp chứng chỉ có thẩm quyền cấp bản sao chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp. Trường hợp cơ sở bồi dưỡng đã sáp nhập, chia, tách hoặc có sự điều chỉnh về thẩm quyền thì người có thẩm quyền quyết định cấp bản sao chứng chỉ là thủ trưởng cơ quan đang quản lý sổ theo dõi việc cấp chứng chỉ.

 

6. Quyền lợi của người có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1

- Đủ điều kiện giảng dạy: Được công nhận đủ điều kiện để giảng dạy ở các trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tăng cơ hội nghề nghiệp: Có nhiều cơ hội hơn để được tuyển dụng hoặc thăng tiến trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường cao đẳng, trung cấp.

- Nâng cao uy tín và năng lực: Được khẳng định uy tín và năng lực sư phạm, giúp tăng cường sự tự tin và chuyên nghiệp trong quá trình giảng dạy.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao: Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm hoặc các chương trình đào tạo tiếp theo để phát triển nghề nghiệp.

- Được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi: Được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi dành cho nhà giáo theo quy định của pháp luật, như các chế độ về lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác.

- Cơ hội giao lưu, học hỏi: Có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Đóng góp vào sự phát triển giáo dục: Được tham gia vào quá trình đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Được hỗ trợ pháp lý: Được hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp liên quan đến hoạt động giảng dạy và công tác giáo dục nghề nghiệp.

Với những quyền lợi này, người có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển nghề nghiệp và đóng góp vào sự nghiệp giáo dục.

 

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Có cần chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khi làm giảng viên? Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu trực tiếp tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!