1. Quy định chung của pháp luật về chấm dứt quan hệ đại diện

Khi chấm dứt đại diện, quyền và nghĩa vụ pháp lí, hậu quả pháp lí phát sinh từ giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện sau khi chấm dứt đại diện đều không có giá trị pháp lí đối với người được đại diện.

Đại diện của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau:

1) Đại diện theo pháp luật của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây: người được đại diện đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục; người được đại diện chết; các trường hợp khác do pháp luật quy định;

2) Đại diện theo uỷ quyền của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây: thời hạn uỷ quyền đã hết hoặc công việc được uỷ quyền đã hoàn thành; người uỷ quyền huỷ bỏ việc uỷ quyển hoặc người được uỷ quyền từ chối việc uỷ quyền; người uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Khi chấm dứt đại diện theo uỷ quyền, người đại diện phải thanh toán xong các nghĩa vụ tài sản với người được đại diện hoặc với người thừa kế của người được đại diện.

Đại diện của pháp nhân chấm dứt trong các trường hợp sau:

1) Đại diện theo pháp luật của pháp nhân chấm dứt khi pháp nhân chấm dứt;

2) Đại diện theo uỷ quyền của pháp nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây: thời hạn uỷ quyền đã hết hoặc công việc được uỷ quyền đã hoàn thành; người đại diện theo pháp luật của pháp nhân huỷ bỏ việc uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền từ chối việc uỷ quyền; pháp nhân chấm dứt hoặc người được uỷ quyền chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Khi chấm dứt đại diện theo uỷ quyền, người đại diện phải thanh toán xong các nghĩa vụ tài sản với pháp nhân uỷ quyền hoặc pháp nhân kế thừa.

Đại diện chấm dứt theo thỏa thuận hoặc theo căn cứ do pháp luật quy định. Đối với mỗi loại chủ thể khác nhau, pháp luật quy định căn cứ chấm dứt đại diện riêng.

2. Quy định về chấm dứt việc đại diện

>> Xem thêm:  Chấm dứt tư cách người đại diện của đương sự khi nào ?

Cũng như các quan hệ pháp luật dân sự khác, quan hệ đại diện không tồn tại mãi. Nó chấm dứt khi xảy ra những sự kiện pháp lí nhất định. Khi chấm dứt đại diện, mọi hậu quả pháp lí phát sinh từ giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện đều không có giá trị pháp lí đối với người được đại diện.

2.1 Chấm dứt quan hệ đại diện đối với cá nhân

* Đại diện theo pháp luật cùa cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Người được đại diện đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục. Trong trường hợp này người được đại diện đã đầy đủ năng lực hành vi dân sự để tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, quan hệ đại diện không cần phải tiếp tục tồn tại.

- Người đại diện hoặc người được đại diện chết làm chẩm dứt tư cách chủ thể mọi quan hệ pháp luật của họ, trong đó có quan hệ đại diện.

- Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

* Đại diện theo uỷ quyền của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Thời hạn uỷ quyền đã hết hoặc công việc được uỷ quyền đã hoàn thành.

- Người uỷ quyền huỷ bỏ việc uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền từ chối việc uỷ quyền. Trong trường họp này quan hệ uỷ quyền chấm dứt theo ý chí của các chủ thể khi xuất hiện điều kiện để họ huỷ bỏ hoặc từ chối việc uỷ quyền.

- Người uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền chết, bị toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị toà án tuyên bố mất tích hoặc tuyên bố chết. Mỗi sự kiện trong số các sự kiện này đều làm cho việc uỷ quyền trở nên không thể thực hiện được, quan hệ đại diện phải chẩm dứt.

2.2 Chấm dứt quan hệ đại diện đối với pháp nhân

- Đại diện theo pháp luật của pháp nhân chấm dứt khi pháp nhân chấm dứt, đó là các trường hợp: hợp nhất pháp nhân, sáp nhập pháp nhân, chia pháp nhân, giải thể pháp nhân, pháp nhân bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản. Pháp nhân chấm dứt đồng thời làm chấm dứt đại diện theo pháp luật của pháp nhân.

>> Xem thêm:  Quyền và nghĩa vụ của người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự ?

- Đại diện theo uỷ quyền của pháp nhân chấm dứt ttong các trường hợp: Khi hết thời hạn uỷ quyền hoặc công việc được uỷ quyền đã hoàn thành; khi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân huỷ bỏ việc uỷ quyền; khi pháp nhân chấm dứt hoặc người được uỷ quyền chết, bị toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

Mọi vướng mắc pháp lý về luật dân sự về phương thức, cách thức chấm dứt quan hệ đại diện hiện nay cũng như các vấn đề khác liên quan ... Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, thừa kế trực tuyến.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần mới nhất năm 2021