1. Khái quát về Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam

Theo Điều 2 của Điều lệ được sửa đổi và bổ sung, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, được phê duyệt theo Quyết định số 07/QĐ-BNV năm 2013, quy định như sau:

Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân Việt Nam tham gia trong các hoạt động thương mại liên quan đến vận chuyển hàng hóa, dịch vụ logistics theo Luật Thương mại. Hiệp hội được thành lập tự nguyện, không vụ lợi, với mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên. Trên cơ sở này, Hiệp hội hội nhập với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này ở cấp khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Dựa trên quy định trên của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, tổ chức này được xác định là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, gồm các tổ chức, doanh nghiệp và công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thương mại, bao gồm giao nhận kho vận và dịch vụ logistics theo quy định của Luật Thương mại. Hiệp hội được thành lập một cách tự nguyện, không mục đích vụ lợi, với mục tiêu hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình phát triển nghề nghiệp, nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên. Trên cơ sở này, Hiệp hội hội nhập với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này ở cấp khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 2 của Điều 3 được sửa đổi và bổ sung trong Điều lệ, mà Quyết định số 07/QĐ-BNV năm 2013 của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam đã phê duyệt, các quy định được xác định như sau:

- Hiệp hội có hoạt động trải dài trên phạm vi toàn quốc và liên kết với các cá nhân, tổ chức khác tại Việt Nam trên phạm vi quốc gia theo quy định của Luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều lệ của Hiệp hội và tuân thủ theo luật pháp quốc tế mà Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia làm thành viên.

- Các hoạt động của Hiệp hội chịu sự quản lý của Nhà nước, cụ thể là Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan khác, theo quy định của pháp luật trong phạm vi và lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

- Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực thương mại giao nhận kho vận và dịch vụ logistics, tuân thủ theo quy định của Luật Thương mại.

Do đó, theo các quy định trên, hoạt động của Hiệp hội sẽ được quản lý bởi Bộ Công Thương và các cơ quan ngành khác có liên quan theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam.

 

2. Hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam có những quyền gì?

Quyền của các thành viên trong Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, theo Điều 10 Điều lệ (đã được sửa đổi và bổ sung) được quy định theo Quyết định số 07/QĐ-BNV năm 2013 của Hiệp hội. Cụ thể như sau:

- Được Hiệp hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong hoạt động của mình, phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội.

- Nhận được cung cấp thông tin hữu ích để hỗ trợ tổ chức, xây dựng, và phát triển lĩnh vực giao nhận, vận chuyển và logistics tại Việt Nam.

- Tham gia các sự kiện như hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

- Tham gia các công việc do Hiệp hội tổ chức, bao gồm việc làm trung gian hoặc tư vấn trong các giao dịch hoặc nghiên cứu.

- Tham gia Đại hội, có quyền ứng cử, đề cử, và bầu cử vào các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội và các chi hội cơ sở. Đồng thời, tham gia vào quá trình thảo luận, biểu quyết các nghị quyết của Hiệp hội và có quyền phê bình, chất vấn Ban Chấp hành Hiệp hội về mọi chủ trương và hoạt động của Hiệp hội.

- Có quyền rời khỏi Hiệp hội nếu xét thấy không thể tiếp tục làm thành viên. Trong trường hợp này, hội viên cần thông báo bằng văn bản cho Ban Thường vụ Hiệp hội và nhận được sự đồng ý từ Ban Thường vụ Hiệp hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

- Trong trường hợp có lý do riêng đáng, hội viên có thể đề nghị tạm dừng hoạt động với tư cách là thành viên trong một khoảng thời gian nhất định, không quá 01 năm cho mỗi nhiệm kỳ. Đề nghị này cần được gửi đến Ban Chấp hành Hiệp hội và Chủ tịch Hiệp hội, kèm theo lý do chính đáng và thời gian dự kiến tạm dừng. Trong thời gian tạm dừng hoạt động, hội viên không phải đóng góp nguồn lực cho Hiệp hội, nhưng vẫn phải tuân thủ quy định về đóng hội phí (bao gồm mức và thời gian đóng hội phí) của Hiệp hội.

- Nhận được khen thưởng về những thành tựu trong công tác cũng như đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển Hiệp hội.

- Được sử dụng hình ảnh và thông tin của Hiệp hội với sự chấp thuận bằng văn bản, được cấp phép từ Hiệp hội để quảng bá và tuyên truyền về các hoạt động của tổ chức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

- Có quyền giới thiệu thành viên mới, tạo điều kiện cho họ tham gia làm hội viên của Hiệp hội.

- Được cấp thẻ hội viên của Hiệp hội để chứng nhận tư cách thành viên trong tổ chức.

- Hội viên liên kết và hội viên danh dự đều được hưởng các quyền lợi giống như hội viên chính thức, ngoại trừ quyền ứng cử và bầu cử vào các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội, cũng như quyền biểu quyết trong các vấn đề của Hiệp hội.

 

3. Nghĩa vụ của hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam là gì?

Dựa vào Điều 11 của Điều lệ (đã được sửa đổi và bổ sung), Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, theo Quyết định số 07/QĐ-BNV năm 2013, quy định như sau:

- Tận tâm và nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, cũng như các chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Tận tâm và nghiêm túc thực hiện Điều lệ Hiệp hội, nghị quyết Đại hội, nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội, và Ban Thường vụ Hiệp hội.

- Cung cấp cho Ban Chấp hành Hiệp hội những thông tin có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình khi có yêu cầu.

- Tham gia tích cực vào các hoạt động và sự đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để chung tay góp phần xây dựng Hiệp hội trở nên mạnh mẽ và phát triển hơn.

- Tham dự các buổi họp thường kỳ và bất thường của Hiệp hội khi nhận được lời mời.

- Thực hiện đóng hội phí đầy đủ và đúng kỳ hạn theo quy định của Hiệp hội.

- Bảo vệ uy tín của Hiệp hội và không sử dụng tên Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi có sự phân công bằng văn bản từ Chủ tịch Hiệp hội.

- Tuân thủ chế độ báo cáo lên cơ quan Hiệp hội theo quy định.

 

4. Chấm dứt tư cách hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam trong những trường hợp nào?

Tư cách hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam sẽ mất giá trị trong một số trường hợp nhất định theo Điều 12 của Điều lệ (đã được sửa đổi và bổ sung), được phê duyệt theo Quyết định số 07/QĐ-BNV năm 2013, như sau:

1) Tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân tự ngừng hoạt động, bị đình chỉ hoạt động, giải thể hoặc tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật.

2) Theo quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội với sự nhất trí của trên 50% (năm mươi phần trăm) số ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội khi hội viên vi phạm một trong các điều sau đây:

   - Hoạt động trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

   - Hoạt động không tuân thủ mục đích của Hiệp hội, gây tổn hại đến uy tín của Hiệp hội.

   - Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của hội viên; không tuân thủ đúng hoặc vi phạm nghiêm trọng các quy định, Điều lệ hoặc nghị quyết của Hiệp hội.

3) Tất cả các hội viên (bao gồm chính thức, liên kết và danh dự) sẽ tự động mất tư cách hội viên khi bị tước quyền công dân theo quy định của pháp luật, và tên họ sẽ được xóa khỏi danh sách hội viên của Hiệp hội.

Bài viết liên quan: Logistics là gì ? Dịch vụ logistics là gì ? Đặc điểm của dịch vụ logistics 

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi nội dung bài viết!