Nghị định thư LA HAY năm 1955 là Nghị định thư quy định việc sửa đổi Công ước Vacsava năm 1929 về thống nhất một số nguyên tắc vận chuyển hàng không quốc tế.

Nghị định thư La Hay 1955 được kí ngày 28.9.1955 tại La Hay có hiệu lực thi hành từ ngày 04.8.1963. Nội dung của Nghị định bao gồm 3 chương với 27 điều: Chương I - Các sửa đổi của Công ước; Chương lÏ - Phạm vi áp dụng của Công ước khi đã sửa đổi; Chương lII - Điều khoản cuối cùng.