Chỉ dùng hối phiếu (bills only) là quan điểm cho rằng Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ chỉ nên mua bán hối phiếu trong nghiệp vụ thị trường mở. Quan điểm này dựa trên nhận định là khi lập trung vào mục tiêu ngắn hạn của thị trường vốn, Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ có thể đạt được mục úéu của mình là tác động vào khả năng thanh toán của hệ thống ngân hàng mà không gây ra những xáo trộn trên thị trường tài chính nói chung. Đồng thời, những thay đổi trong lãi suất ngắn hạn do nó tạo ra sẽ tác động vào các thị trường khác thông qua những điều chỉnh của người nắm giữ tài sản.