1. Quy định về người thu hộ được nhờ thu hối phiếu

Cá nhân hoặc tổ chức được giao phó nhiệm vụ thu hồi hối phiếu đã được cấp quyền để thực hiện các hành động liên quan theo các quy định cụ thể được quy định trong Khoản 5, Điều 3 của Quy định về Thủ tục Nhờ Thu Hối Phiếu Qua Người Thu Hồi, mà được đặc tả và phê duyệt trong Quyết định số 44/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng nghĩa với việc người được ủy quyền có thẩm quyền và nghĩa vụ hợp pháp để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thu hồi hối phiếu một cách chính xác và hiệu quả.

Người được giao trách nhiệm thu hộ, hay còn gọi là người thu hộ nhờ thu, là cá nhân hoặc tổ chức tham gia vào quy trình phức tạp của việc thu hồi hối phiếu. Họ được giao nhiệm vụ nhận những hối phiếu được chuyển giao cho mình để tiến hành thủ tục thu hồi theo quy định và thỏa thuận tương ứng. Yêu cầu họ phải có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cần thiết để xử lý các thủ tục liên quan một cách chính xác và hiệu quả.

 

2. Cách xuất trình hối phiếu để thanh toán khi người thu hộ được nhờ thu hối phiếu

Cá nhân hoặc tổ chức đóng vai trò như một người thu hộ cho hối phiếu có nghĩa vụ xuất trình hối phiếu để thanh toán theo Điều 7 của Quy định về Thủ tục Nhờ Thu Hối Phiếu Qua Người Thu Hộ, được quy định trong Quyết định số 44/2006/QĐ-NHNN, cụ thể như sau:

(1) Trước hết, vào ngày đến hạn thanh toán, người thu hộ được nhờ thu phải xuất trình hối phiếu tại địa điểm thanh toán để yêu cầu người trả thanh toán hối phiếu. Tuy nhiên, người thu hộ được nhờ thu có thể xuất trình hối phiếu sau thời hạn ghi trên hối phiếu nếu việc chậm trễ là do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan gây ra. Thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không được tính vào thời hạn thanh toán.

(2) Trong trường hợp của hối phiếu có yêu cầu thanh toán ngay khi xuất trình, người được ủy quyền làm người thu hộ phải thực hiện việc xuất trình hối phiếu một cách kịp thời và chính xác để yêu cầu người trả tiền thanh toán theo hạn mức quy định trên Giấy Ủy quyền Thu Hối Phiếu. Đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy trong quá trình thanh toán và giữ cho các bên liên quan hoạt động theo đúng quy định và thỏa thuận đã được thiết lập.

(3) Người thu hộ được giao phó có thể lựa chọn phương thức xuất trình hối phiếu thanh toán thông qua hình thức thư bảo đảm qua mạng bưu chính công cộng. Trong trường hợp này, thời điểm mà hối phiếu được xuất trình để thanh toán sẽ được xác định dựa trên ngày mà dấu bưu điện được đóng trên thư bảo đảm tại nơi gửi. Tạo điều kiện linh hoạt và thuận tiện cho việc thực hiện các giao dịch, đồng thời đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc xác định thời gian thanh toán.

(4) Trong trường hợp không thể xuất trình hối phiếu đúng hạn do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, người thu hộ nhờ thu phải trả lại hối phiếu cùng với một thông báo chi tiết về lý do cho việc không thể xuất trình, như đã quy định trong Phụ lục số 02. Việc trả lại hối phiếu phải được thực hiện không muộn hơn buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo sau khi không thể xuất trình được hối phiếu, nhằm đảm bảo tính minh bạch và sự chuyên nghiệp trong quá trình xử lý.

(5) Khi người thu hộ nhận nhờ thu thực hiện việc xuất trình hối phiếu để thanh toán, quy trình này sẽ được thực hiện theo các quy định chi tiết được liệt kê trong khoản (1), (2), (3) và (4) đảm bảo rằng mọi hoạt động liên quan đều tuân thủ quy định và được thực hiện một cách minh bạch và đáng tin cậy.

 

3. Thời gian người thu hộ được nhờ thu hối phiếu được thanh toán hối phiếu

Điều 8 Quy định về thủ tục nhờ thu hối phiếu qua người thu hộ ban hành kèm theo Quyết định 44/2006/QĐ-NHNN quy định trong khoảng thời gian 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hối phiếu, người trả tiền có trách nhiệm tiến hành thanh toán hoặc từ chối thanh toán hối phiếu cho người nhờ thu. Đối với trường hợp hối phiếu được xuất trình dưới hình thức thư bảo đảm qua mạng bưu chính công cộng, thời hạn này sẽ được tính từ ngày mà người trả tiền xác nhận đã nhận được hối phiếu. Đảm bảo rằng quy trình thanh toán được thực hiện một cách kịp thời và minh bạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý các giao dịch.

Thanh toán hối phiếu từ phía người trả tiền có thể thực hiện thông qua các phương thức sau: trả tiền mặt trực tiếp cho người thu hộ được nhờ thu, hoặc thông qua việc lập Lệnh chi (còn được gọi là Uỷ nhiệm chi) hoặc các chứng từ thanh toán phù hợp khác. Trong trường hợp sử dụng Lệnh chi, người trả tiền sẽ yêu cầu người giữ tài khoản của mình trích tiền từ tài khoản tiền gửi của mình để chuyển trả số tiền ghi trên hối phiếu. Việc này đảm bảo tính linh hoạt và tiện lợi trong quá trình thanh toán, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và quy định pháp lý.

Trong trường hợp đã qua thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hối phiếu mà người trả tiền không thực hiện thanh toán (từ chối thanh toán, không lập Lệnh chi hoặc đã lập Lệnh chi nhưng không thể thanh toán), người thu hộ được nhờ thu sẽ tiến hành xử lý hối phiếu theo quy định trong Điều 9 của Quy định này. Cung cấp một quy trình rõ ràng và công bằng để xử lý những trường hợp khi thanh toán không thể được thực hiện đúng kỳ hạn, giữ cho các bên liên quan đều được đối xử công bằng và minh bạch.

Khi người thu hộ nhận nhờ thu thực hiện việc xuất trình và hối phiếu được thanh toán, việc xử lý sẽ tuân theo từng trường hợp cụ thể như sau:

- Trong trường hợp hối phiếu được thanh toán toàn bộ số tiền ghi trên và người trả tiền có đủ kinh phí để thanh toán, người thu hộ nhận nhờ thu sẽ tiến hành các bước sau:

+ Lập 01 bản sao của Lệnh chi làm bằng chứng ghi nợ tài khoản tiền gửi của người trả tiền. Nếu người trả tiền thanh toán bằng tiền mặt, sẽ lập bản ghi nợ tài khoản tiền mặt dựa trên giấy nộp tiền. Đồng thời, đóng dấu "Đã thanh toán toàn bộ" trên tờ hối phiếu nhờ thu và giao kèm với người trả tiền, cùng với tờ phụ và các chứng từ liên quan.

+ Lập 01 bản sao của Lệnh chi hoặc giấy nộp tiền mặt (nếu thanh toán bằng tiền mặt) là bằng chứng ghi có tài khoản tiền gửi của người nhờ thu hoặc tài khoản phù hợp (nếu người nhờ thu không có tài khoản), và gửi bản báo có cho người nhờ thu.

+ Cập nhật  và xuất sổ theo dõi hối phiếu nhờ thu.

- Khi hối phiếu chỉ được thanh toán một phần số tiền ghi trên và người trả tiền có đủ kinh phí để chi trả, người thu hộ nhận nhờ thu sẽ thực hiện các bước sau: Thực hiện hạch toán kế toán theo quy định tại Điểm a của Khoản 3 của quy định này.

=> Theo quy định, trong khoảng thời gian 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hối phiếu mà người trả tiền phải thực hiện thanh toán hoặc từ chối thanh toán hối phiếu cho người nhờ thu. Giúp đảm bảo tính kịp thời và minh bạch trong quá trình xử lý các giao dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý tài chính.

Trong trường hợp hối phiếu được xuất trình dưới hình thức thư bảo đảm qua mạng bưu chính công cộng, thời hạn thanh toán sẽ được tính từ ngày mà người trả tiền xác nhận đã nhận được hối phiếu. Phương thức thanh toán của người trả tiền có thể thực hiện bằng cách nộp tiền mặt trực tiếp cho người thu hộ được nhờ thu, hoặc thông qua việc lập Lệnh chi (còn được gọi là Uỷ nhiệm chi) hoặc các chứng từ thanh toán phù hợp khác. Đảm bảo sự linh hoạt và minh bạch trong quá trình thanh toán, đồng thời giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy trong ghi nhận các giao dịch tài chính.

Trong trường hợp đã hết thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hối phiếu xuất trình mà người trả tiền không thực hiện thanh toán hối phiếu (bằng cách từ chối thanh toán, không lập Lệnh chi hoặc đã lập Lệnh chi nhưng không thể thanh toán), người thu hộ được nhờ thu sẽ tiến hành xử lý hối phiếu theo quy định tại Điều 9 của Quy định về thủ tục nhờ thu hối phiếu qua người thu hộ, được ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-NHNN. Đảm bảo rằng các giao dịch được xử lý một cách công bằng và đúng quy trình, tạo điều kiện cho tính minh bạch và tin cậy trong quá trình thanh toán hối phiếu.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Chấp nhận hối phiếu là gì? Thời hạn, mục đích và ý nghĩa chấp nhận hối phiếu. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.