1. Chi nhánh có được sử dụng chung hóa đơn với công ty mẹ không?

Thưa luật sư, xin hỏi: Hóa đơn nhận về kê khai tên chi nhánh và mã số thuế của chi nhánh nhưng số hóa đơn đó của công ty tổng thông báo phát hành, vậy cho em hỏi như vậy có được không ạ hay là phải kê khai theo tên công ty tổng và mst của công ty tổng ạ ?

 

Trả lời:

Trong trường hợp này chúng tôi có thể hiểu chi nhánh bên bạn đang sử dụng chung hóa đơn với công ty mẹ.

Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn quy định:

“Trường hợp tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng để sử dụng”

Đồng thời:

Nếu đơn vị trực thuộc kê khai thuế GTGT chung với trụ sở chính (chi nhánh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với trụ sở chính) thì khi dùng chung hóa đơn GTGT với trụ sở chính, chi nhánh không cần lập thông báo phát hành hóa đơn

Chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

 

2. Hướng dẫn kê khai thuế khi sử dụng chung hóa đơn với công ty mẹ

Về kê khai:

Căn cứ theo khoản 1b Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế:

- “Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

- Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.”

Theo khoản 1b điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định và hướng dẫn thi hành điều luật quản lý thuế với nội dung như sau:

“Nếu đơn vị nộp thuế có đơn vị thuộc cơ sở kinh doanh ở đơn vị cấp tỉnh và thành phố cùng với đơn vị mà cơ quan có người nộp thuế ở trụ sở chính thì phải kê khai thuế gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc kế toán thuế.

Trong trường hợp đơn vị phụ thuộc là công ty con có được con dấu và tài khoản tiền gửi ngân hàng trực tiếp bán hàng, dịch vụ phải kê khai đầy đủ về thuế GTGT đầu vào, đầu ra nếu có nhu cầu kê khai và nộp thuế riêng thì phải đăng ký để sử dụng cho hóa đơn riêng đó.”

 

3. Hướng dẫn sử dụng về hóa đơn trực thuộc khi dùng chung mẫu với hóa đơn công ty mẹ

Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoạt động sản xuất kinh doanh sử dụng chung hóa đơn với công ty mẹ hạch toán như thế nào khi kê khai, tính thuế. 

Khi sử dụng chung hóa đơn với công ty mẹ, công ty sẽ căn cứ vào quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/03/2014 hướng dẫn quy định về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ. Theo đó, khoản 2 điều 8 của Thông tư hướng dẫn về việc sử dụng chung hóa đơn với công ty mẹ như sau:

“Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in tự quyết định mẫu hóa đơn đặt in.

Tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn phải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hóa đơn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng.

Đối với hóa đơn do Cục Thuế đặt in, tên Cục Thuế được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

Ngoài ra, các công ty có thể tham khảo thêm tại khoản 4 điều 9 với nội dung như sau:

“Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

 

4. Xuất hóa đơn và kê khai thuế ở chi nhánh và công ty mẹ ?

Hỏi: Công ty Sơn Viva có trụ sở tại thành phố Hà Nội có mở xưởng sản xuất tại Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và đã đăng ký kinh doanh, được cấp mst 13 số, hạch toán phụ thuộc, đã đăng ký sử dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Vậy khi hàng hóa chuyển qua lại gi chi nhánh và công ty thì xuất hóa đơn kiểu gì? Kê khai thuế GTGT như thế nào? Từ khi thành lập đến nay các hóa đơn đầu vào mang tên Chi nhánh đều kê khai tại Công ty chính thì có đúng ko?

Trả lời:

Theo Khoản 1d, Điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế quy định về khai thuế GTGT như sau:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế…

d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.”

- Khoản 2, Điều 8, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về việc tạo hóa đơn đặt in như sau:

“Trường hợp tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng.”

- Khoản 4, Điều 9, Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên quy định việc phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh như sau:

“Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.”

- Khoản 8, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty sơn Viva có trụ sở chính tại TP. Hà Nội , Công ty mở thêm Chi nhánh sản xuất hạch toán phụ thuộc tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Chi nhánh đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất. Do vậy, Chi nhánh phải kê khai thuế GTGT theo quy định tại Chi cục Thuế huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Về việc xuất hóa đơn khi bán hàng: Khi bán hàng cho khách hàng thì Chi nhánh phải xuất hóa đơn và kê khai thuế đầu ra theo quy định. Trường hợp nếu Công ty đặt in hóa đơn cho Chi nhánh sử dụng thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 8, Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên và khi nhận được hóa đơn từ Công ty thì Chi nhánh  thực hiện thông báo phát hành tại Chi cục Thuế huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh theo quy định để sử dụng. Khi bán hàng Chi nhánh không được xuất hóa đơn mang tên Công ty cho khách hàng.

Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, vật tư, dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế của Chi nhánh, đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì được kê khai khấu trừ thuế tại Chi nhánh theo quy định.

Về kê khai điều chỉnh bổ sung: Trường hợp từ khi thành lập đến nay các hóa đơn đầu vào mang tên Chi nhánh đều kê khai tại Công ty chính thì Công ty và Chi nhánh tiến hành kê khai điều chỉnh bổ sung theo quy định tại khoản 5, Điều 10, Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở Công ty.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!