1. Thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn là thông báo gì?

Thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn là một thông báo chính thức được ban hành bởi cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền khác để thông báo việc ngừng sử dụng hóa đơn đối với một đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân cụ thể. Thông báo này được sử dụng khi người nộp thuế vi phạm quy định về kê khai và nộp thuế, và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn thông báo đến người nộp thuế về quyết định ngừng sử dụng hóa đơn và lý do cụ thể. Nó có tác dụng làm ngừng sử dụng hóa đơn của đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân đó từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực. Thông báo này được coi là một biện pháp quan trọng để đảm bảo tuân thủ quy định về kê khai và nộp thuế theo luật pháp.

Thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn được sử dụng nhằm thông báo cho đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân về việc ngừng sử dụng hóa đơn trong quá trình kê khai và nộp thuế. Điều này có thể xảy ra khi có vi phạm quy định về kê khai và nộp thuế, hoặc trong trường hợp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Thông báo này có tác dụng thông báo rõ ràng và chính thức về việc ngừng sử dụng hóa đơn, đồng thời yêu cầu đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân liên quan tuân thủ quy định và thực hiện các biện pháp khắc phục, cải thiện, và tuân thủ đúng quy trình kê khai và nộp thuế. Thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và tuân thủ quy định về kê khai và nộp thuế. Nó giúp đảm bảo sự công bằng và chính xác trong quá trình quản lý thuế, đồng thời thúc đẩy sự tuân thủ và trách nhiệm thuế của các đơn vị, tổ chức và cá nhân.

 

2. Hướng dẫn trình bày nội dung mẫu thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn

Hướng dẫn trình bày nội dung Mẫu thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn như sau:

- Tiêu đề: Đặt tiêu đề "THÔNG BÁO" hoặc "THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGỪNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN".

- Căn cứ pháp lý: Liệt kê các văn bản pháp lý mà quyết định này dựa vào, chẳng hạn như Luật Quản lý thuế, Nghị định, Quyết định của cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.

- Thông báo đến: Ghi rõ tên đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân mà thông báo này áp dụng.

- Thông tin chi tiết:

+ Mã số thuế: Đưa ra mã số thuế của đơn vị hoặc cá nhân liên quan.

+ Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Cung cấp địa chỉ chính xác của đơn vị hoặc cá nhân.

+ Lý do ngừng sử dụng hóa đơn: Đưa ra lý do cụ thể về việc ngừng sử dụng hóa đơn, ví dụ như vi phạm quy định về kê khai và nộp thuế.

+ Căn cứ dữ liệu: Thông báo dựa trên dữ liệu theo dõi tại cơ quan thuế hoặc dữ liệu của cơ quan có thẩm quyền khác (nếu có). Nếu không có dữ liệu về hóa đơn, chỉ cần ghi chú về việc không có dữ liệu.

- Hiệu lực: Đưa ra thông tin về ngày hiệu lực của quyết định ngừng sử dụng hóa đơn.

- Ghi chú: (Tuỳ chọn) Cung cấp các ghi chú hoặc thông tin bổ sung, nếu cần thiết.

Hướng dẫn trình bày thông báo như sau:

- Sử dụng font chữ chính xác và đủ rõ, khuyến nghị sử dụng font chữ thống nhất và dễ đọc.

- Căn chỉnh và căn lề đều đặn, đảm bảo sự gọn gàng và dễ đọc.

- Đặt các phần tử như tiêu đề, căn cứ pháp lý, thông báo đến, thông tin chi tiết, hiệu lực, ghi chú trong các đoạn riêng biệt để tăng khả năng nhận biết và hiểu rõ nội dung thông báo.

- Sử dụng dấu chấm câu và dấu cách đúng, giúp thông báo trở nên trôi chảy và dễ hiểu;

- Nếu có ghi chú hoặc thông tin bổ sung, đặt chúng ở cuối thông báo và sử dụng font chữ nhỏ hơn hoặc in nghiêng để phân biệt với nội dung chính.

Thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn là một tài liệu quan trọng trong quá trình quản lý thuế. Nó thông báo một cách chính thức về việc ngừng sử dụng hóa đơn trong quá trình kê khai và nộp thuế, đồng thời yêu cầu tuân thủ quy định và thực hiện các biện pháp khắc phục. Thông báo này đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và công bằng trong quá trình quản lý thuế, đồng thời thúc đẩy sự tuân thủ và trách nhiệm thuế của các đơn vị, tổ chức và cá nhân.

 

3. Mẫu số 04-1/CC: Thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn 

>> Tải ngay: Mẫu số 04-1/CC: Thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn 

Dưới đây là ví dụ về nội dung mẫu số 04-1/CC: Thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn mà công ty Luật Minh khuê gửi quý khách nhằm mục đích tham khảo như sau:

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH
VĂN BẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/TB-.NSDHĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc ngừng sử dụng hóa đơn

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Điều 34 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ vào Quyết định số 123/QĐ-CT/CCT ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Cục Thuế về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, chúng tôi thông báo ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty ABC.

Cơ quan ban hành quyết định cưỡng chế, thông báo ngừng sử dụng hóa đơn đối với người nộp thuế:

Mã số thuế: 123456789

Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 10, đường X, phường Y, quận Z, thành phố ABC

Lý do thông báo ngừng sử dụng hóa đơn: Vi phạm quy định về kê khai và nộp thuế.

Căn cứ dữ liệu theo dõi tại cơ quan thuế hoặc dữ liệu của cơ quan có thẩm quyền khác (nếu có), số hóa đơn tồn đến ngày ban hành quyết định cưỡng chế gồm:

STT

Loại hóa đơn

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu Hóa đơn

Từ số

Đến số

Ghi chú

 01

 Hoá đơn GTGT

 03/VAT

VAT 

01 

03 

 

 02

 Hoá đơn VAT

097-VAT 

VAT 

04 

07 

 

Người nộp thuế sử dụng hóa đơn kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành (ngày 20 tháng 9 năm 2022) thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

Nơi nhận:

- Tên người nộp thuế để thực hiện;

- Cơ quan hải quan (nếu có);

- Phòng/Đội (để thực hiện);

- Trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế;

- Trang thông tin điện tử Cục Thuế;

- Lưu: VT, 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Trường hợp không có dữ liệu về hóa đơn thì tại thông báo ngừng sử dụng hóa đơn chỉ cần ghi các nội dung: Căn cứ ra thông báo; tên cơ quan ban hành quyết định cưỡng chế; tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế bị cưỡng chế; lý do ngừng sử dụng hóa đơn.

Quý khách có nhu cầu tham khảo thêm nội dung bài viết sau: Mẫu thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin tài liệu (Mẫu số: 01/KTTT)

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến với số hotline 1900.6162, cam kết đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn và cung cấp những giải pháp chính xác và đáng tin cậy để giúp quý khách hàng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và sẵn sàng lắng nghe tận tâm để hiểu rõ về vấn đề mà quý khách đang gặp phải. Với kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc trong lĩnh vực pháp luật, chúng tôi cam kết cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp và đáp ứng mọi thắc mắc của quý khách hàng. Nếu quý khách hàng muốn gửi yêu cầu chi tiết, vui lòng gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng sự hỗ trợ toàn diện và đáng tin cậy, nhằm giúp quý khách hàng vượt qua các thách thức pháp lý và đạt được mục tiêu của mình.