Chi phí chung cố định (fixed overhead) là khái niệm dùng để chỉ các chi phí không thay đổi cùng với quy mô sản lượng, chẳng hạn tiền thuê đất, khấu hao tài sản cố định. Do không thay đổi cùng với sản lượng, nên chí phí cố định của một đơn vị sản lượng (đơn phí cố định) giảm khi sản lượng tăng do nó được phân bổ số đơn vị sản lượng lớn hơn.