Căn cứ Luật Xây Dựng năm 2014; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết là Nghị định 46/2015/NĐ-CP) và Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (gọi tắt là thông tư số 26/2016/TT-BXD), quy định:

l. Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng do chủ đầu tư lập dự toán, thẩm định, phê duyệt, bao gồm:

a) Chi phí kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng bao gồm công tác phí thẹó quy định và chi phí khác phục vụ cho công tác kiểm tra;

b) Chi phí thuê cá nhân (chuyên gia) do cơ quan chuyên môn về xây dựng mời bao gồm chi phí đi lại, chi phí thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác và tiền công chuyên gia;

c) Chi phí thuê tổ chức tham gia thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

2. thuộc khoản mục chi phí khác và được dự tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng là một thành phần chi phí

Dự toán chi phí quy định tại Khoản 1 được lập căn cứ vào đặc điểm, tính chất của công trình; địa điểm nơi xây dựng công trình; thời gian, số lượng cán bộ, chuyên gia (nếu có) tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu và khối lượng công việc phải thực hiện. Đối với công trình sử dụng vốn nhà nước, chi phí quy định tại điểm c khoản 1 không vượt quá 20% chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán các chi phí quy định tại Điểm a Khoản 1 khi kết thúc đợt kiểm tra. Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng mời tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra, chủ đầu tư thực hiện ký và thanh toán hợp đồng theo quy định đối với các chi phí tại Điểm b, Điểm c Khoản 1.

Luật Minh Khuê phân tích chi tiết như sau:

 

1. Các loại chi phí của công trình xây dựng

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ-CP, chi phí của công trình xây dựng gồm 01 loại như sau:

Chi phí đảm bảo an toàn xây dựng, vệ sinh lao động

Chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình bao gồm:

- Chi phí lập và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn

- Chi phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, chi phí thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị; chi phí thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động

- Chi phí trang cấp dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động

- Chi phí cho công tác phòng, chống cháy, nổ

- Chi phí phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động; chi phí tổ chức đnáh giá nguy cơ rủi ro về an toàn lao động

Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành thi công xây dựng

Dự toán chi phí được lập căn cứ vào đặc điểm, tính chất của công trình; địa điểm xây dựng công trình, thời gian, số lượng cán bộ, chuyên gia (nếu có) tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu và khối lượng công việc phải thực hiện. Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà đầu tư nước ngoài, chi phí thuê tổ chức tham gia thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng không vượt quá 20% chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

Chi phí đánh giá an toàn công trình

Chi phí đánh giá an toàn công trình là một thành phần thuộc chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình xây dựng, bao gồm:

- Chi phí thực hiện khảo sát, lập hồ sơ hiện trạng công trình (nếu có)

- Chi phí thực hiện đánh giá an toàn công trình

- Chi phí thuê tổ chức thẩm tra đề cương đánh giá an toàn công trình, chi phí thuê tổ chức tư vấn giám sát thực hiện công tác đánh giá an toàn công trình (nếu có)

- Các chi phí khác có liên quan.

 

2. Hướng dẫn lập dự toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Ngày 27/10/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 4155/SXD-CCGĐXD hướng dẫn lập dự toán chi phí kiếm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, nội dung cụ thể như sau:

Đối với các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Tại khoản 8 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-Cp quy định: "Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành thi công xây dựng do chủ đầu tư lập sự án, thẩm định, phê duyệt và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình".

Tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 10/2021/TT-BXD quy định:

- Chi phí thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng theo quy định tại Khoản 8 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Như vậy, theo các quy định nêu trên, Cơ quan được giao đề xuất chủ trương đầu tư, chủ đầu tư dự án lưu ý một số nội dung như sau:

- Đối với các dự án đang chuẩn bị thực hiện đầu tư, tại thời điểm lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị tư vấn lập chi phí kiểm tra nghiệm thu công trình theo hướng dẫn nêu trên đưa vào tổng mức đầu tư của dự án để có cơ sở thực hiện sau này.

- Đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư, quyết điịnh đầu tư nhưng trong tổng mức đầu tư của dự án chưa có phí kiểm tra nghiệm thu, chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị tư vấn lập dự toán chi tiết chi phí kiểm tra nghiệm thu theo hướng dẫn nói trên (chi phí này được lấy từ nguồn dự phòng của dự án) để đưa vào dự toán xây dựng công trình; đồng thời tại bước lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu lưu ý bổ sung gói thầ tư vấn thuê tổ chức tham gia kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng để làm cơ sở thực hiện sau này

 - Đối với các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, nếu trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình chưa có chi phí kiểm tra nghiệm thu. Yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan lập dự toán, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, bổ sung dự toán xây dựng công trình; đồng thời lập bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầy đối với gói thầu tư vấn thuê tổ chức gian gia kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng để làm cơ sở thực hiện.

Đối với các dự án, công trình sử dụng các nguồn vốn khác

Dự toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dụng được lập theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 10/2021/TT-BXD. khuyến khích các chủ đầu tư thực hiện theo dự án, công trình có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Nếu có bất kỳ vướng mắc gì về vấn đề trong bài viết này hoặc các vấn đề pháp lý khác bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài, gọi ngay số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác. Luật Minh khuê xin trân trọng cảm ơn.