1. Khi nào nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện các thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi có sự thay đổi về thành viên hoặc cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Trong trường hợp đầu tiên, khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, điều này dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu của họ trong các tổ chức kinh tế hoạt động trong các ngành nghề yêu cầu điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

- Trường hợp thứ hai liên quan đến tình huống nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế được quy định tại các điểm (a), (b) và (c) của Khoản 1, Điều 23 Luật Đầu tư 2020 nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế. Điều này có thể xảy ra trong hai trường hợp sau:

+ Khi tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tăng từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%.

+ Khi tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài vượt quá 50% trong một tổ chức kinh tế mà họ đã nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Trường hợp thứ ba liên quan đến việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế sở hữu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển hoặc khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng và an ninh.

Cần lưu ý rằng nếu nhà đầu tư không thuộc các trường hợp được quy định tại Khoản 2, Điều 26 của Luật Đầu tư 2020, họ phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến thay đổi cổ đông, thành viên khi tiến hành góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong tổ chức kinh tế.

Vì vậy, trong những tình huống có nhu cầu đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ quy định tại Khoản 2, Điều 26 của Luật Đầu tư 2020. Những quy định này nhằm đảm bảo tíSự minh bạch, tuân thủ và thực hiện đúng quy trình pháp lý trong hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 

2. Chủ thể nộp hồ sơ thực hiện đăng ký góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, về thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài, có một số quy định cụ thể. Theo đó, khi một tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài quyết định thực hiện hoạt động đầu tư bằng cách góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, và việc này thuộc trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật Đầu tư 2020, tổ chức đó phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cho cơ quan đăng ký đầu tư tại địa phương mà tổ chức đó có trụ sở chính.

Để nói cách khác, "tổ chức kinh tế" có nhà đầu tư nước ngoài, khi quyết định thực hiện hoạt động đầu tư bằng cách góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, sẽ phải nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài cho cơ quan đăng ký đầu tư. Địa điểm nộp hồ sơ này sẽ là nơi tổ chức kinh tế đó đặt trụ sở chính.

Quy định này nhằm tạo điều kiện cho việc quản lý và theo dõi hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật trong quá trình thực hiện đầu tư. Bằng việc nộp hồ sơ đăng ký, các tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sẽ cung cấp thông tin cần thiết về hoạt động đầu tư của mình, giúp tăng cường sự kiểm soát và quản lý từ phía các cơ quan chức năng. Ngoài việc nộp hồ sơ đăng ký, các tổ chức kinh tế cũng phải tuân thủ các quy định khác liên quan đến hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm việc thực hiện các thủ tục pháp lý, đáp ứng các yêu cầu về tài chính và kế toán, và tuân thủ các quy định về quản lý rủi ro và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Tóm lại, quy định nêu trên là một phần trong việc quản lý hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, nhằm đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp luật và tăng cường sự kiểm soát từ phía các cơ quan chức năng. Các tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện đúng các quy định này và nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký để được phê duyệt và tiến hành hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp. Điều này đảm bảo rằng các hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định và được quản lý một cách rõ ràng.

Việc đưa ra quy định cụ thể về thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài là cần thiết để tạo ra một môi trường đầu tư công bằng và minh bạch. Qua việc nộp hồ sơ đăng ký, các tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác liên quan đến hoạt động đầu tư, từ đó giúp cơ quan chức năng có thể kiểm tra và giám sát hiệu quả hoạt động này.

Ngoài ra, việc tuân thủ các quy định và thực hiện đúng thủ tục đăng ký cũng đảm bảo rằng các tổ chức kinh tế và nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu của pháp luật, bao gồm cả các quy định về tài chính, kế toán và quản lý rủi ro. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và đảm bảo sự bình đẳng và bảo vệ lợi ích chung trong quá trình hoạt động đầu tư. Tổng cộng, quy định về việc nộp hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài là một phần quan trọng của quy trình quản lý đầu tư. Việc tuân thủ các quy định này giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật trong các hoạt động đầu tư.

 

3. Hồ sơ để tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đăng ký?

Quy trình đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cho tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đòi hỏi chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và tuân thủ các quy định của pháp luật. Theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, bộ hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

- Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp:

+ Nội dung thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

+ Thông tin về ngành, nghề kinh doanh; danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).

+ Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

+ Giá trị dự kiến của hợp đồng góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

+ Thông tin về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế (nếu có).

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cùng với tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

- Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài và cổ đông, thành viên của tổ chức kinh tế đó.

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 65 Nghị định 31/2021/NĐ-CP).

Để chuẩn bị bộ hồ sơ này, tổ chức kinh tế cần nộp đầy đủ những tài liệu trên đến cơ quan đăng ký đầu tư tại địa phương mà tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính. Việc tuân thủ quy trình này giúp đảm bảo rằng các hoạt động góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài diễn ra đúng quy định và luật pháp, đồng thời tạo điều kiện thuận lđối cho việc quản lý và theo dõi hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh tế có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.

Việc chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp là một quy trình quan trọng và phức tạp. Tổ chức kinh tế cần phải đảm bảo rằng các thông tin về doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, cổ đông và nhà đầu tư nước ngoài được cung cấp đầy đủ và chính xác. Ngoài ra, tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài cũng cần được xác định rõ ràng trước và sau khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Đồng thời, giá trị giao dịch dự kiến của hợp đồng cũng phải được nêu rõ trong văn bản đăng ký. Nếu tổ chức kinh tế có dự án đầu tư, thông tin về dự án cũng cần được đưa vào hồ sơ. Điều này giúp cơ quan quản lý có cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh của tổ chức kinh tế và nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, bộ hồ sơ cần bao gồm bản sao của giấy tờ pháp lý của các cá nhân, tổ chức tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, cũng như tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài. Điều này nhằm đảm bảo tính hợp pháp và xác thực của các bên tham gia trong quá trình góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp. Thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cũng được yêu cầu trong bộ hồ sơ. Thỏa thuận này phải được thể hiện rõ ràng và minh bạch về quyền và trách nhiệm của các bên liên quan, bao gồm nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế và cổ đông, thành viên khác.

Nếu tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu quyền sử dụng đất, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng phải đi kèm trong hồ sơ. Điều này áp dụng cho trường hợp được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 65 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Việc nộp đầy đủ và chính xác bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp là một yêu cầu quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh với sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.

Xem thêm >> Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn và chuyển nhượng phần vốn góp như thế nào?

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn chia sẻ đến quý khách hàng những thông tin tư vấn pháp lý sâu sắc và hữu ích nhất. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc và vấn đề pháp lý mà quý khách hàng đang gặp phải. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vấn đề pháp lý nào cần được tư vấn hoặc muốn nhận thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến theo số hotline 1900.6162. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được chúng tôi hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng và chính xác. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng của quý khách hàng!