1. Phòng Pháp luật thuộc Vụ pháp chế Kiểm toán nhà nước có chức năng như thế nào ?

Tại điểm a khoản 2 Điều 1 của Quyết định 1642/QĐ-KTNN năm 2020, được ban hành để chỉ định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Vụ Pháp chế Kiểm toán nhà nước, chúng ta thấy sự cụ thể và chi tiết trong việc quản lý và điều hành công việc của cơ quan này. Trong đó, phần bàn về Phòng Pháp luật được quy định chi tiết, xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của phòng này.
Phòng Pháp luật là một đơn vị trực thuộc Vụ Pháp chế, nằm trong hệ thống tổ chức của Kiểm toán nhà nước. Chức năng của Phòng Pháp luật không chỉ đơn thuần là thực hiện các nhiệm vụ pháp lý mà còn mở rộng ra việc tham mưu, hỗ trợ Vụ trưởng Vụ Pháp chế trong công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước. 
Trong thực tế, công việc của Phòng Pháp luật không chỉ đơn thuần là về việc áp dụng các quy định pháp luật mà còn phải tham gia vào quá trình xây dựng, hoàn thiện và đánh giá các chính sách, quy định pháp luật để đảm bảo tính hợp pháp, hiệu quả và minh bạch trong hoạt động của cơ quan. Phòng Pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng mọi quyết định, hành động của Kiểm toán nhà nước đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật và phải đảm bảo đúng quy trình và trách nhiệm pháp lý.
Việc quản lý nhà nước bằng pháp luật không chỉ là một vấn đề quan trọng mà còn là một trách nhiệm cao cả của các cơ quan chức năng, đặc biệt là trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước - một lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác, minh bạch và công bằng cao đối với ngân sách và tài chính quốc gia. Vì vậy, vai trò của Phòng Pháp luật không thể phủ nhận trong việc đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước. Điều này không chỉ tạo ra sự đồng bộ trong quy trình và quy định mà còn giúp tăng cường uy tín và sự tin cậy của Kiểm toán nhà nước trong mắt công chúng và các bên liên quan.
Trong tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước, việc thực hiện công tác pháp chế là một phần không thể thiếu. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh môi trường kinh doanh và quản lý ngày càng phức tạp, đòi hỏi sự linh hoạt và nhanh nhạy trong việc áp dụng và thích ứng với các quy định pháp luật mới. Phòng Pháp luật sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo rằng các quy định và chính sách pháp luật được thực hiện đúng mức và kịp thời, từ đó giúp cơ quan hoạt động một cách hiệu quả và minh bạch nhất.
Tóm lại, Phòng Pháp luật trực thuộc Vụ Pháp chế không chỉ có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng trong quản lý nhà nước và thực hiện công tác pháp chế mà còn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính hợp pháp, hiệu quả và minh bạch trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước. Điều này là yếu tố cực kỳ quan trọng để xây dựng và phát triển một hệ thống kiểm toán nhà nước đáng tin cậy và đáng ngưỡng mộ.
 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Pháp luật thuộc Vụ pháp chế Kiểm toán nhà nước trong công tác xây dựng pháp luật

Tại điểm b khoản 2 Điều 1 của Quyết định 1642/QĐ-KTNN năm 2020, được ban hành để quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Pháp luật thuộc Vụ Pháp chế Kiểm toán nhà nước, một loạt các nhiệm vụ và quyền hạn được xác định cụ thể, đảm bảo sự hiệu quả và minh bạch trong công tác xây dựng và thực hiện pháp luật.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Pháp luật không chỉ giới hạn ở việc tham mưu, hỗ trợ Vụ trưởng trong công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật, mà còn mở rộng ra các hoạt động chi tiết như sau:
Trước hết, Phòng Pháp luật đảm nhận vai trò chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý hàng năm, trung hạn và dài hạn của Kiểm toán nhà nước. Điều này bao gồm việc tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, và báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình sau khi được phê duyệt.
Tiếp theo, Phòng Pháp luật chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước. Họ cũng phối hợp với các cơ quan có liên quan để chuẩn bị hồ sơ các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình cấp có thẩm quyền ban hành.
Ngoài ra, Phòng Pháp luật tham gia với các cơ quan liên quan khi có yêu cầu của Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc xây dựng và thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Họ cũng thẩm định hoặc tham gia ý kiến về mặt pháp lý của các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.
Đồng thời, Phòng Pháp luật phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định.
Cuối cùng, Phòng Pháp luật cũng phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước, thỏa thuận quốc tế trong phạm vi quản lý của Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật.
Tất cả những nhiệm vụ và quyền hạn này đều được xác định rõ ràng, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong công tác xây dựng và thực hiện pháp luật của Kiểm toán nhà nước, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển và củng cố hệ thống pháp luật của đất nước.
 

3. Số lượng phòng ban của Vụ pháp chế Kiểm toán nhà nước là bao nhiêu ?

Trong bối cảnh nhu cầu quản lý và điều hành công việc của Kiểm toán nhà nước ngày càng phức tạp và đòi hỏi sự chuyên nghiệp và hiệu quả, việc tổ chức bộ máy của Vụ Pháp chế được quy định một cách cụ thể và chi tiết trong Quyết định 1367/QĐ-KTNN năm 2020 đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một cơ cấu tổ chức linh hoạt và hiệu quả.
Tại điểm 1 của Điều 3 trong Quyết định này, được ban hành để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Pháp chế, chúng ta thấy sự sắp xếp mạch lạc và có hệ thống của các đơn vị trong tổ chức này. Cụ thể, bộ máy của Vụ Pháp chế gồm có bốn phòng chức năng: Phòng Tổng hợp, Phòng Pháp luật, Phòng Thẩm định 1 và Phòng Thẩm định 2.
Trong đó, Phòng Tổng hợp đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và điều phối các hoạt động chung của Vụ Pháp chế. Phòng này chịu trách nhiệm thu thập, xử lý và tổ chức các thông tin, tài liệu cần thiết cho các phòng ban khác trong cơ quan, đồng thời cũng là nơi tập trung các công việc quản lý hành chính và hỗ trợ tổ chức của Vụ.
Phòng Pháp luật, như đã được nêu trên, có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng trong công tác xây dựng pháp luật, từ việc soạn thảo, thẩm định đến việc thực hiện và đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước. Đây là một phần không thể thiếu trong việc đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả của các quy định và chính sách của cơ quan.
Các Phòng Thẩm định 1 và Thẩm định 2 đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng của các văn bản quy phạm pháp luật trước khi được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều này đảm bảo rằng mọi văn bản pháp luật được ban hành từ Kiểm toán nhà nước đều đạt chuẩn về tính pháp lý và hợp lý.
Tổ chức bộ máy của Vụ Pháp chế theo cách này không chỉ giúp tăng cường sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động của cơ quan mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp và làm việc hiệu quả giữa các đơn vị, từ đó đảm bảo rằng mọi công việc được thực hiện đúng quy trình và đạt được kết quả tốt nhất. Điều này là cơ sở quan trọng để Kiểm toán nhà nước có thể hoạt động một cách hiệu quả và minh bạch nhất, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.
 

Xem thêm bài viết sau: Việc tổ chức tiếp công dân tại Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào ?

Khi quý khách hàng có thắc mắc về quy định pháp luật, hãy liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn, giải đáp