Chứng khoán yếu (WEAK HOLDINGS) là các chứng khoán được giữ trong tài khoản Margin của những người đầu cơ và người mua bán chứng khoán mà họ sẽ bán đi bất cứ khi nào họ cần. Xem Strong hands hoặc Weak hands.

Securities held on margin by speculators and traders, who will use any excuse to sell out. See Strong hands or Weak hands.