Chuộc lại tài sản là dùng tiền, của để đổi, lấy lại những tài sản thuộc sở hữu của mình mà vì lí do nhất định, tài sản đó đang được người khác nắm giữ, chiếm giữ.

Chuộc lại tài sản có thể hiếu là quyền của một chủ thể được dùng tiền hoặc các tài sản có giá trị khác theo thoả thuận để xác lập lại quyển sở hữu đối với tài sản trước đây thuộc sở hữu của mình mà vì một lí do nhất định, người khác đang nắm giữ, chiếm giữ. Ví dụ: trong giao dịch cầm đổ (một hình thức cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong hợp đồng cho vay), các chủ thể sử dụng hình thức cầm đồ như một hoạt động dịch vụ, theo đó người bán có quyền chuộc lại vật đã bán trong một khoảng thời gian xác định. Hết thời hạn chuộc lại đã thoả thuận mà bên cầm đồ không trả lại tiền để nhận lại tài sản thì chủ hiệu cầm đồ đương nhiên trở thành chủ sở hữu của đồ vật đó. Giá chuộc lại do các bên thoả thuận khi bán và tăng theo tỈ lệ với thời gian chuộc lại kể từ thời điểm bán. Trong thời hạn chuộc lại, tài sản thuộc sở hữu của người bán, người mua không được dịch chuyển và sử dụng tài sản đó.

Thời hạn chuộc lại tài sản do các bên thoả thuận nhưng không quá một năm đối với động sản và năm năm đối với bất động sản, kể từ thời điểm giao tài sản. Trong thời hạn này, bên bán có quyền chuộc lại bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên mua trong một thời gian hợp lí. Giá chuộc lại là giá thị trường tại thời điểm và địa điểm chuộc lại, nếu không có thoả thuận khác.