1. CIF là gì?

CIF (Cost, Insurance, and Freight) là một thuật ngữ trong lĩnh vực thương mại quốc tế và vận tải biển. Nó là một điều khoản hợp đồng mua bán thường được sử dụng để mô tả trách nhiệm và chi phí của người bán và người mua trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ nơi xuất phát đến nơi đích.

Cụ thể, CIF bao gồm các phần sau:

 1. Chi phí (Cost): Đây là giá trị hàng hóa cùng với các chi phí xuất phát như giá mua, thuế xuất khẩu, và phí đặt hàng.
 2. Bảo hiểm (Insurance): Người bán phải mua bảo hiểm cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển để bảo vệ khỏi các rủi ro như thất lạc hoặc hỏng hóc.
 3. Vận chuyển biển (Freight): Người bán phải chịu trách nhiệm và chi phí vận chuyển hàng hóa đến nơi đích. Điều này bao gồm cả việc chọn phương tiện vận chuyển và quản lý các tài liệu liên quan đến vận chuyển.

Khi một hợp đồng mua bán sử dụng điều khoản CIF, người bán chịu nhiều trách nhiệm và chi phí trong việc vận chuyển hàng hóa đến nơi đích, bao gồm việc chọn người vận chuyển, mua bảo hiểm, và xử lý các tài liệu. Người mua phải trả giá trị hàng hóa cùng với phí vận chuyển, nhưng họ không phải lo lắng về việc quản lý quá trình vận chuyển và bảo hiểm.

CIF thường được sử dụng trong thương mại quốc tế và thường được dùng cho các tình huống vận chuyển biển.

 

2. FOB là gì?

FOB (Free On Board) là một thuật ngữ trong lĩnh vực thương mại quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa. Nó mô tả trách nhiệm và chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa từ nơi gốc đến nơi đích trong quá trình thương mại quốc tế.

FOB có nghĩa là người bán (người xuất khẩu) chịu trách nhiệm cho hàng hóa và phí vận chuyển đến cảng hoặc nơi nào đó được chỉ định ở nước xuất khẩu. Tại điểm này, trách nhiệm và chi phí của việc vận chuyển được chuyển từ người bán sang người mua (người nhập khẩu). Từ điểm này, người mua chịu trách nhiệm và chi phí của việc vận chuyển hàng hóa từ cảng hoặc nơi đã được chỉ định đến nơi đích cuối cùng trong nước nhập khẩu.

FOB thường đi kèm với tên cụ thể của cảng hoặc nơi xuất khẩu, chẳng hạn như "FOB Shanghai Port," để chỉ rõ nơi người bán phải vận chuyển hàng hóa đến. Cụ thể, FOB có thể chia thành hai dạng chính:

 • FOB Cảng (FOB Port): Người bán chịu trách nhiệm và chi phí cho việc vận chuyển hàng hóa đến cảng tại nước xuất khẩu. Sau đó, người mua chịu trách nhiệm và chi phí cho việc vận chuyển hàng hóa từ cảng đến nơi đích trong nước nhập khẩu.
 • FOB Nhà máy (FOB Factory): Người bán chịu trách nhiệm và chi phí cho việc vận chuyển hàng hóa đến cửa hàng, nhà máy hoặc nơi sản xuất tại nước xuất khẩu. Sau đó, người mua chịu trách nhiệm và chi phí cho việc vận chuyển từ nơi sản xuất đến nơi đích cuối cùng trong nước nhập khẩu.

FOB là một trong những điều khoản quan trọng trong hợp đồng mua bán quốc tế và xác định rõ trách nhiệm và chi phí của cả người bán và người mua trong quá trình giao nhận hàng hóa.

 

3. Sự khác nhau giữa CIF và FOB

CIF (Cost, Insurance, and Freight) và FOB (Free On Board) là hai thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực thương mại quốc tế và xuất nhập khẩu hàng hóa. Chúng mô tả các điều khoản và trách nhiệm liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa trong giao dịch thương mại quốc tế. Dưới đây là sự khác nhau giữa CIF và FOB:

Trách nhiệm vận chuyển:

 • CIF: Trong điều khoản CIF, người bán (người xuất khẩu) chịu trách nhiệm và chi phí cho việc vận chuyển hàng hóa từ cảng tại nước xuất khẩu đến cảng tại nước nhập khẩu. Nó còn bao gồm phí bảo hiểm hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển đến cảng nhập khẩu.
 • FOB: Trong điều khoản FOB, người bán chịu trách nhiệm và chi phí cho việc vận chuyển hàng hóa đến cảng tại nước xuất khẩu. Từ cảng này trở đi, người mua (người nhập khẩu) chịu trách nhiệm và chi phí cho việc vận chuyển hàng hóa từ cảng xuất khẩu đến nơi đích trong nước nhập khẩu.

Phí bảo hiểm:

 • CIF: CIF bao gồm chi phí bảo hiểm hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển từ cảng tại nước xuất khẩu đến cảng tại nước nhập khẩu. Người bán phải mua bảo hiểm cho hàng hóa và trả phí bảo hiểm.
 • FOB: FOB không bao gồm phí bảo hiểm. Người mua phải tự mua bảo hiểm cho hàng hóa nếu cần thiết.

Chỗ giao nhận hàng:

 • CIF: CIF xác định rõ điểm giao nhận hàng là cảng tại nước nhập khẩu. Tại đây, trách nhiệm và chi phí chuyển từ người bán sang người mua.
 • FOB: FOB xác định điểm giao nhận hàng là cảng tại nước xuất khẩu. Sau khi hàng hóa được tải lên tàu tại cảng này, trách nhiệm và chi phí chuyển sang người mua.

Chi phí và trách nhiệm:

 • CIF: Người bán chịu trách nhiệm và chi phí lớn hơn trong quá trình vận chuyển, bao gồm cả chi phí bảo hiểm. Người mua chỉ phải chịu trách nhiệm và chi phí sau khi hàng hóa đến cảng tại nước nhập khẩu.
 • FOB: FOB đặt trách nhiệm và chi phí nặng nề hơn lên người mua sau khi hàng hóa rời khỏi cảng tại nước xuất khẩu.

Chọn giữa CIF và FOB phụ thuộc vào thỏa thuận giữa các bên trong giao dịch và nguồn gốc của hàng hóa.

Dưới đây là một bảng phân biệt chi tiết giữa CIF (Cost, Insurance, and Freight) và FOB (Free On Board) trong giao dịch thương mại quốc tế:

Yếu Tố CIF FOB
Điểm Giao Nhận Hàng Cảng tại Nước Nhập Khẩu Cảng tại Nước Xuất Khẩu
Trách Nhiệm Vận Chuyển Người Bán Người Bán
Chi Phí Vận Chuyển Người Bán Người Bán
Chi Phí Bảo Hiểm Người Bán Người Mua (Nếu Cần)
Phí Vận Chuyển Nội Địa (Nếu Có) Người Bán Người Mua (Nếu Cần)
Trách Nhiệm và Chi Phí Từ Cảng Giao Hàng Đến Nơi Đích Người Mua (Sau Khi Hàng Rời Cảng) Người Mua (Khi Hàng Đến Cảng)
Thời Điểm Chuyển Trách Nhiệm và Rủi Ro Khi Hàng Rời Cảng Tại Nước Xuất Khẩu Khi Hàng Đến Cảng Tại Nước Xuất Khẩu
Bảo Hiểm Hàng Hóa Trong Quá Trình Vận Chuyển Bao Gồm Trong CIF Không Bao Gồm Trong FOB
Điểm Cuối Cùng Của Trách Nhiệm Vận Chuyển Cảng Tại Nước Nhập Khẩu Cảng Tại Nước Xuất Khẩu
Trách Nhiệm Vận Chuyển Nội Địa (Nếu Có) Người Mua (Sau Khi Hàng Rời Cảng) Người Mua (Khi Hàng Đến Cảng)
Sự Phù Hợp Với Người Bán Hoặc Người Mua Hàng Hoá Dễ Hủy Hoại Hoặc Mất Mát Trong Quá Trình Vận Chuyển Hàng Hoá Khó Bị Hủy Hoại Hoặc Mất Mát Trong Quá Trình Vận Chuyển

Lưu ý rằng các điều khoản chi tiết có thể thay đổi dựa trên thỏa thuận cụ thể giữa người mua và người bán trong giao dịch. Sự hiểu biết rõ ràng về các điểm khác biệt giữa CIF và FOB sẽ giúp bạn quyết định xem điều khoản nào phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn trong giao dịch xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa.

 

4. Ví dụ về CIF và FOB

Dưới đây là ví dụ về cách CIF (Cost, Insurance, and Freight) và FOB (Free On Board) được áp dụng trong một tình huống giao dịch thực tế:

Ví dụ CIF:

Giả sử một công ty sản xuất máy tính ở Mỹ đã bán 1.000 máy tính cho một khách hàng ở Nhật Bản. Hợp đồng bán hàng quy định CIF. Cụ thể:

 • Máy tính được sản xuất tại nhà máy ở Mỹ.
 • Công ty Mỹ đảm nhiệm vận chuyển máy tính từ nhà máy của họ tới cảng tại Los Angeles, Mỹ.
 • Họ mua bảo hiểm cho hàng hoá để bảo vệ chúng trong quá trình vận chuyển từ Mỹ tới Nhật Bản.
 • Công ty Mỹ chịu chi phí vận chuyển từ Los Angeles, Mỹ tới cảng Osaka, Nhật Bản.
 • Họ chịu chi phí phát hành tài liệu và hải quan cho hàng hóa tại cảng Osaka.
 • Người mua Nhật Bản nhận chịu trách nhiệm và rủi ro từ khi hàng hoá đã đến cảng Osaka.

Ví dụ FOB:

Giả sử một công ty sản xuất ô tô ở Đức đã bán một số lượng ô tô cho một đại lý ô tô ở Mỹ. Hợp đồng bán hàng quy định FOB. Cụ thể:

 • Công ty Đức sản xuất các chi tiết ô tô và vận chuyển chúng đến cảng tại Hamburg, Đức.
 • Họ không mua bảo hiểm cho hàng hoá trong quá trình vận chuyển từ Đức tới Mỹ.
 • Công ty Đức chịu chi phí vận chuyển từ Hamburg, Đức tới cảng New York, Mỹ.
 • Họ chịu chi phí phát hành tài liệu và hải quan cho hàng hóa tại cảng New York.
 • Người mua ở Mỹ nhận chịu trách nhiệm và rủi ro từ khi hàng hoá đã được giao tại cảng New York.

Trong ví dụ CIF, người bán (công ty Mỹ) chịu nhiều trách nhiệm hơn và có chi phí bảo hiểm trong quá trình vận chuyển. Trong ví dụ FOB, người mua (đại lý ô tô ở Mỹ) nhận chịu nhiều trách nhiệm và rủi ro sớm hơn, từ khi hàng hoá được giao tại cảng New York.