- Ý kiến trên là sai. Bởi vì:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2007/TTLT-BCA- VKSNDTC-TANDTC-BTP:

“Mưa bán trái phép chất ma túy” là một trong các hành vi sau đây:

(1) Bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác;

(2) Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

(3) Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

(4) Dùng chất ma túy nhằm trao đổi thanh toán trái phép (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có);

(5) Dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi, thanh toán... lấy chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác;

(6) Tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

(7) Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác.

Người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức cho người thực hiện một trong các hành vi mua bán trái phép chất ma túy được hướng dẫn từ điểm a đến điểm g tiểu mục 3.3 này đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Như vậy, trong trường hợp mua chất ma túy mà không nhằm mục đích bán trái phép chất ma túy thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy mà sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy Điều 249 hoặc tội vận chuyển trái phép chất ma túy Điều 250 Bộ luật hình sự năm 2015.