Công nhận thị minh thị là phương pháp thực hiện sự công nhận quốc tế chính thức, nhờ đó, sự công nhận được thể hiện một cách rõ ràng, minh bạch bằng một hành vi cụ thể của quốc gia công nhận trong các văn kiện chính thức.

Thực tiễn quan hệ quốc tế cho thấy, sự công nhận minh thị có thể được tiến hành bằng cách gửi một văn thư ngoại giao hay một bức điện tín đến quốc gia, Chính phủ mới được thành lập, trong đó, nói rõ sự công nhận quốc gia hoặc phải nói rõ quyết định của bên công nhận về việc công nhận chính thức quốc gia, Chính phủ mới thành lập.

Lịch sử ngoại giao Việt Nam cho thấy không ít trường hợp Chính phủ nước ngoài công nhận Chính phủ Việt Nam theo phương pháp này. Chẳng hạn, trong thông điệp ngày 05.02.1950 của Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Hungari gửi Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà là đại biểu hợp pháp của nước Việt Nam và Việt Nam tiếp nhận kiến nghị ấy, kiến lập mối quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hoà nhân dân Hungari và nước, Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Sự công nhận minh thị cũng có thể được thực hiện bằng cách kí kết một điều ước quốc tế trong đó nói rõ sự công nhận giữa các bên. Chẳng hạn, trong khoản 1 Hiệp định sơ bộ ngày 06.03.1946 giữa Việt Nam dân chủ cộng hoà và Cộng hoà Pháp có ghỉ rõ: "Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là một quốc gia tự do có Chính phủ của mình, Nghị viện của mình, quân đội của mình, tài chính của mình và là một phần tử trong Liên bang Đông Dương và trong khối Liên hiệp Pháp'. Trong thực tiễn ngoại giao, sự công nhận De Jure và sự công nhận De Factor đều có thể được thực hiện thông qua phương pháp công nhận minh thị. Tuy vậy, sự công nhận De Factor lại thường được thực hiện qua phương pháp công nhận mặc thị (Xt. Công nhận mặc thị).

Quốc gia, Chính phủ có thể thực hiện sự công nhận quốc gia, Chính phủ mới được thành lập theo một thể thức riêng rẽ, độc lập với các quốc gia khác, hoặc theo thể thức tập thể, trong quan hệ hợp tác với các quốc gia khác trong những mức độ và phạm vi quan hệ cụ thể khác nhau với chủ thể được công nhận.