1. Công ty quản lý quỹ nước ngoài được phép thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh tại Việt Nam?

Các điều kiện cần phải đáp ứng để có thể cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán cho chi nhánh của công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam dựa trên Điều 76 của Luật Chứng khoán năm 2019. Dưới đây là tóm tắt về các điều kiện quan trọng:

- Số Lượng Chi Nhánh: Công ty quản lý quỹ nước ngoài chỉ được lập một chi nhánh tại Việt Nam.

- Điều Kiện để Thành Lập Chi Nhánh: Để thành lập một chi nhánh tại Việt Nam, công ty quản lý quỹ nước ngoài cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Công ty quản lý quỹ nước ngoài phải có giấy phép hoạt động quản lý quỹ đại chúng từ cơ quan quản lý và giám sát trong lĩnh vực chứng khoán của quốc gia nguyên xứ và cần phải nhận được sự chấp thuận để thành lập chi nhánh tại Việt Nam. Công ty quản lý quỹ nước ngoài muốn thành lập chi nhánh tại Việt Nam cần phải đáp ứng hai điều kiện quan trọng. Đầu tiên, họ phải có giấy phép hoạt động quản lý quỹ đại chúng từ cơ quan quản lý và giám sát trong lĩnh vực chứng khoán của quốc gia nguyên xứ. Thứ hai, công ty này cần phải nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý tại Việt Nam để thành lập chi nhánh tại đất nước này. Điều này đảm bảo rằng công ty quản lý quỹ nước ngoài đã được cơ quan quản lý trong nước kiểm tra và chấp thuận hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

+ Cơ quan cấp phép chứng khoán của quốc gia nguyên xứ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Việt Nam phải đã ký kết các thỏa thuận về hợp tác song phương hoặc đa phương về trao đổi thông tin, hợp tác trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán. Thời hạn còn lại (nếu có) của các thỏa thuận này phải ít nhất là 5 năm. Như vậy thì để thành lập chi nhánh tại Việt Nam, công ty quản lý quỹ nước ngoài cần đảm bảo rằng cơ quan cấp phép chứng khoán của quốc gia nguyên xứ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Việt Nam đã ký kết các thỏa thuận về hợp tác song phương hoặc đa phương. Những thỏa thuận này liên quan đến việc trao đổi thông tin và hợp tác trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán. Thời hạn còn lại (nếu có) của các thỏa thuận này phải ít nhất là 5 năm. Điều này đảm bảo tính liên kết và hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan quản lý chứng khoán của hai quốc gia.

+ Công ty quản lý quỹ nước ngoài hoặc bất kỳ bên liên quan nào không được sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hơn 5% vốn điều lệ của một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam thông qua cổ phần hóa, thành viên góp vốn, hoặc ủy quyền đầu tư.

+ Vốn được cấp cho chi nhánh tại Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Điều 75, Khoản 1 của Luật Chứng khoán.

+ Cần phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân sự quy định tại Điều 75, Khoản 4 và Khoản 5 của Luật Chứng khoán đối với chi nhánh dự kiến thành lập tại Việt Nam.

+ Cần phải tuân thủ các quy định tại Điều 77, Điểm c, Khoản 2 của Luật Chứng khoán.

Những điều kiện này được thiết lập để đảm bảo rằng các công ty quản lý quỹ nước ngoài chỉ hoạt động trong một phạm vi được kiểm soát và đảm bảo tính ổn định của thị trường chứng khoán tại Việt Nam.

2. Cơ cấu hoạt động của chi nhanh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 97/2020/TT-BTC quy định về cơ cấu tổ chức của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực sự thể hiện sự linh hoạt trong việc tổ chức và quản trị các chi nhánh của công ty quản lý quỹ nước ngoài. 

Thông tư này cho phép công ty mẹ quyết định cơ cấu tổ chức, quản trị, và điều hành của chi nhánh dựa trên điều kiện phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành và kiểm soát nội bộ của công ty quản lý quỹ trong nước. Điều này mang lại linh hoạt cho công ty mẹ trong việc quản lý chi nhánh tại Việt Nam, đồng thời đảm bảo rằng các hoạt động của chi nhánh phù hợp với quy định pháp luật trong nước.

Cơ cấu tổ chức và quản trị có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và yêu cầu của chi nhánh và thị trường tại Việt Nam.

Tuy nhiên, công ty mẹ vẫn phải đảm bảo rằng hoạt động của chi nhánh tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp tại Việt Nam và các quy định của tổ chức quản lý chứng khoán tại quốc gia nguyên xứ của công ty quản lý quỹ nước ngoài.

3. Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam được quyền đứng ra vay tiền thay mặt khách hàng hay không?

Trong quá trình quản lý tài sản, chi nhánh của công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải tuân theo các quy định sau đây:

- Trừ khi có chỉ thị hoặc quy định tại hợp đồng quản lý đầu tư, điều lệ của tổ chức nước ngoài hoặc theo quy định của khách hàng ủy thác, khi thực hiện việc quản lý tài sản cho khách hàng, chi nhánh này phải tuân thủ các quy định về việc lưu ký và quản lý tài sản một cách riêng biệt cho từng khách hàng, cũng như thực hiện các giao dịch tài sản giữa các danh mục đầu tư của các khách hàng ủy thác, theo quy định của pháp luật áp dụng cho các công ty quản lý quỹ trong nước.

- Chi nhánh phải đảm bảo tính bảo mật của thông tin liên quan đến khách hàng, giao dịch tài sản, danh mục đầu tư của khách hàng và các thông tin khác, trừ khi có yêu cầu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải đảm bảo tính bảo mật của thông tin liên quan đến khách hàng, giao dịch tài sản, danh mục đầu tư của khách hàng và các thông tin khác. Tuy nhiên, có thể tiết lộ thông tin khi có yêu cầu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Điều này giúp đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ các quy định pháp luật và quy định của cơ quan quản lý.

- Tuân thủ các quy định về hối đoái ngoại tệ, giới hạn về sở hữu trong các doanh nghiệp Việt Nam, và các biện pháp phòng chống rửa tiền, cũng như tuân theo các quy định pháp luật khác liên quan. Tức là chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định về hối đoái ngoại tệ, giới hạn sở hữu trong các doanh nghiệp Việt Nam, và các biện pháp phòng chống rửa tiền. Ngoài ra, chi nhánh cũng phải tuân theo các quy định pháp luật khác có liên quan đối với hoạt động của họ tại Việt Nam để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và các biện pháp quản lý tài sản theo quy định.

- Không được thực hiện hoạt động vay mượn tài chính tại lãnh thổ Việt Nam cho khách hàng, các tổ chức, cá nhân khác hoặc cho riêng mình dưới bất kỳ hình thức nào. Chi nhánh không được sử dụng tài sản ủy thác hoặc tài sản của riêng mình làm thế chấp, cầm cố, ký quỹ, ký cược hoặc đảm bảo cho các khoản vay, bảo lãnh cho các khoản vay trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả cho khách hàng ủy thác, các tổ chức, cá nhân khác hoặc cho chính chi nhánh.

- Không được phát hành hay bán chứng khoán để huy động vốn trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó thì chi nhánh của công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam không được tiến hành việc phát hành hoặc bán chứng khoán để gọi vốn trên lãnh thổ của Việt Nam.

Tóm lại, chi nhánh của công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện các hoạt động vay mượn tài chính tại Việt Nam cho khách hàng, các tổ chức, cá nhân khác hoặc cho chính mình dưới bất kỳ hình thức nào. Điều này nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy định về quản lý tài sản trong quá trình quản lý tài sản tại Việt Nam.

Tham khảo thêm: Thị trường chứng khoán là gì? Quy định về thị trường chứng khoán