Công ty thanh toán bù trừ chứng khoán (STOCK CLEARING CORPORATION) là chi nhánh của Sở Giao dịch Chứng khoán New York thanh toán các vụ mua bán chứng khoán cho các công ty thành viên bằng cách phổ biến tương tự như một sở thanh toán bù trừ của ngân hàng thanh toán các chi phiếu cho các ngân hàng thành viên. Bằng việc sử dụng hệ thống thanh toán bù trừ, không cần chuyển giao tất cả các chứng khoán được bán sang các công ty khác cho các khách hàng của họ. Hơn nữa, mỗi công ty có thể thanh toán các khoản phải trả của nó với các công ty khác bằng một chi phiếu cho tất cả các vụ mua bán chứng khoán thay vì phát hành hàng ngàn chi phiếu để thanh toán cho các vụ mua bán riêng biệt.

A subsidiary of the New York Stock Exchange, which clears securities transactions for Member Firms in the same general way as a bank clearing house clears checks for member banks. With the use of a clearing system, it is not necessary to deliver all securities sold to other firms for their customers. Moreover, each firm may settle its payments with other firms with a single check for all transactions instead of issuing thousands of checks to pay for the individual transactions.

Công ty Thanh toán Bù trừ Chứng khoán cũng thu và chi trả các khoản thuế chuyển nhượng chứng khoán cho tất cả các chứng khoán được thanh toán bù trừ và đáp ứng như đại diện nhận thanh toán cho các khoản thuế chuyển nhượng trên các vụ mua bán chứng khoán khác mà có khoản phải trả thuế. Ngoài ra, công ty thanh toán hoa hồng trên sàn giao dịch giữa các thành viên của sở giao dịch. Một số thành viên sử dụng các thành viên khác trên sàn giao dịch để giúp giải quyết các giao dịch mua bán. Công ty này có hệ thống thanh toán các hoa hồng như thế có thể được thực hiện qua các phương tiện của nó. Hệ thống thanh toán bù trừ thành cồng đầu tiên được Sở giao dịch Chứng khoán Philadelphia thiết lập vào năm 1870. Kế hoạch thanh toán bù trừ từ Sở giao dịch Chứng khoán New York được đưa ra vào năm 1892, nhưng Công ty Thanh toán Bù trừ Chứng khoán mãi đến ngày 26 tháng 4 năm 1920 mới được thành lập.

The Stock Clearing Corporation also collects and pays security transfer taxes on all cleared securities and serves as receiving agent for transfer taxes on other security transactions in which a tax liability is incurred. In addition, the corporation settles floor commissions between exchange members. A number of members employ other members on the trading floor to help in handling transactions. The corporation has a system by which the payment of such commissions may be made through its facilities. The first successful clearing system was instituted by the Philadelphia Stock Exchange in 1870. The New York Stock Exchange clearing plan was introduced in 1892, but the Stock Clearing Corp, was not established until April 26,1920.