Công ty thành viên, công ty con, chi nhánh là bất kỳ công ty nào có liên hệ chặt chẽ với công ty khác thông qua quyền sở hữu bởi một công ty mẹ. Nếu chỉ có hai công ty có

liên quan và một công ty sở hữu hơn 50% cổ phần trong công ty thứ hai, thì thuật ngữ được dùng là công ty chi nhánh.

Trong lĩnh vực ngân hàng:

1.Tổ chức bị sở hữu hay kiểm soát bởi ngân hàng thông qua quyền sở hữu cổ phiếu, hay các viên chức của tổ chức là các giám đốc thuộc tổng công ty ngân hàng hay tài chính (công ty mẹ).

2.Công ty do ngân hàng đảm bảo liên bang hay Công ty ngân hàng mẹ sở hữu, thực hiện các dịch vụ như xử lý thẻ tín dụng hay xử lý dữ liệu cho các định chế tài chính. Ngoại trừ nghiệp vụ tín dụng, các công ty dịch vụ sở hữu bởi ngân hàng tham gia thực hiện một loạt các chức năng có liên quan đến ngân hàng, được ủy ban Dự trữ Liên bang chuẩn y là các hoạt động được phép đối với các công ty ngân hàng mẹ.

3.Định chế tài chính phát hành thẻ MasterCard Quốc tế hay thẻ ghi nợ Visa quốc tế và các thẻ tín dụng. Cũng gọi là ngân hàng đại lý.

- Trong lĩnh vực tài chính

1.Bất kỳ công ty nào sở hữu trực tiếp hay gián tiếp 5% hoặc hơn số cổ phiếu có quyền bầu, xác định bởi luật công ty đầu tư.

2.Công ty mà các hoạt động của nó chịu kiểm soát bởi công ty khác thông qua thỏa thuận liên doanh, hay công ty mà, cùng với các công ty khác, kiểm soát công ty kế toán.