Cung ứng (SUPPLY) là cung cấp (đặt giá bán). Khi các chứng khoán được cung ứng với số lượng lớn, các giá đặt bán quá nhiều và thường thấp hơn.

(To provide (offer) for sale, when stocks are in large supply, offerings are numerous and prices are generally lower).