Đại lý truy thu (Recovery agent) là người hoặc công ty mà công việc kinh doanh của họ là thu lại một cách tối đa có thể được từ các bên phải chịu trách nhiệm cho khoản tiền mà người bảo hiểm đã chi trả cho hư hỏng và mất mát đối với số hàng hóa đã mua bảo hiểm. Bất kỳ khoản thu lại nào đều phải trả cho người bảo hiểm và đại lý được trả phí cho dịch vụ này, thường tính theo phần trăm của tổng số khoản tiền thu hồi.