1. Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi về lĩnh vực tổ chức cán bộ

Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10, khoản 11 Điều 1 Nghị định 134/2021/NĐ-CP như sau:

Phần A: Quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan, đơn vị

- Phân bổ ngân sách:

+ Xây dựng và thẩm định kế hoạch phân bổ ngân sách.

+ Tính toán, kiểm tra, và đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách.

+ Giám sát quy trình chi tiêu ngân sách địa phương và tự chủ tài chính.

- Kế toán:

+ Thực hiện nhiệm vụ kế toán, bao gồm ghi chép, kiểm tra, xác nhận và báo cáo tài chính.

+ Lập báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hàng năm.

+ Kiểm tra và đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán và thuế.

- Mua sắm công:

+ Lập kế hoạch mua sắm công.

+ Thực hiện quản lý và giám sát quy trình mua sắm, đấu thầu, và sử dụng nguồn vốn công.

Phần B: Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc

- Tổ chức cán bộ:

+ Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

+ Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

+ Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế.

- Thẩm định các đề án tổ chức và sắp xếp lại:

+ Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế.

+ Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp.

+ Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp.

- Quản lý nhân sự và chế độ lao động:

+ Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

+ Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo.

+ Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Tài chính, ngân hàng:

+ Quản lý các đối tượng nộp thuế: Theo dõi, tổ chức và giám sát việc nộp thuế đúng hạn của các đối tượng kinh doanh và cá nhân.

+ Thu thuế, kiểm soát thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế, quản lý và cấp phát ấn chỉ:

Thực hiện quy trình thu thuế và quyết toán theo quy định.

Kiểm soát và quản lý việc cấp phát ấn chỉ thuế đối với các đơn vị và cá nhân.

+ Kiểm hóa hàng hóa xuất nhập khẩu: Thực hiện kiểm tra, hóa đơn, và chứng từ liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu.

+ Thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước: Thẩm định và kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật.

+ Cấp giấy phép hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng: Xác nhận và cấp phép hoạt động cho các tổ chức tín dụng theo quy định.

+ Thực hiện nghiệp vụ cấp tín dụng tại các tổ chức tín dụng nhà nước; thẩm định và quyết định cấp tín dụng; thực hiện nghiệp vụ kế toán, kho quỹ: Hỗ trợ quy trình cấp tín dụng và thực hiện các nghiệp vụ kế toán, kho quỹ tại tổ chức tín dụng.

+ Xử lý công nợ, các khoản nợ xấu; hoạt động mua và bán nợ; thẩm định, định giá trong đấu giá: Quản lý và xử lý các khoản nợ, đặc biệt là nợ xấu; thực hiện các hoạt động mua và bán nợ.

+ Cấp phát tiền, hàng thuộc Kho bạc nhà nước và dự trữ quốc gia: Quản lý và cấp phát tiền, hàng thuộc Kho bạc nhà nước và dự trữ quốc gia theo nhu cầu và quy định.

+ Thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Thực hiện quy trình thanh toán các khoản bảo hiểm xã hội, y tế.

+ Cấp phép hoạt động ngoại hối, kinh doanh vàng, bạc, đá quý: Xác nhận và cấp phép cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, kinh doanh vàng, bạc, đá quý.

+ Thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng: Thực hiện thanh tra, giám sát đối với các hoạt động của các tổ chức ngân hàng.

- Công thương:

+ Cấp các loại giấy phép liên quan đến xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại: Xác nhận và cấp giấy phép liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại.

+ Cấp giấy phép liên quan đến việc bảo đảm tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất, kinh doanh: Quản lý và cấp giấy phép đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trong quá trình sản xuất và kinh doanh.

+ Kiểm soát thị trường: Thực hiện kiểm soát và giám sát thị trường để đảm bảo công bằng và an toàn cho người tiêu dùng.

- Xây dựng:

+ Cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng: Xác nhận và cấp giấy phép cho các dự án xây dựng.

+ Thẩm định dự án xây dựng: Thực hiện thẩm định dự án xây dựng theo quy định.

+ Quản lý quy hoạch xây dựng: Đảm bảo quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng theo kế hoạch.

+ Quản lý, giám sát chất lượng các công trình xây dựng: Giám sát và đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng theo quy chuẩn và tiêu chuẩn.

+ Thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải phóng mặt bằng: Thực hiện các quy trình thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải phóng mặt bằng trong các dự án xây dựng.

- Giao thông:

+ Giám định kỹ thuật, quản lý các công trình giao thông: Thực hiện giám định kỹ thuật và quản lý các công trình giao thông.

+ Đăng kiểm các loại phương tiện giao thông: Thực hiện đăng kiểm và giám sát các loại phương tiện giao thông.

+ Sát hạch, cấp phép cho người điều khiển phương tiện giao thông: Thực hiện sát hạch và cấp phép cho người điều khiển phương tiện giao thông.

+ Thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải phóng mặt bằng: Thực hiện các quy trình thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải phóng mặt bằng trong các dự án giao thông.

- Y tế:

+ Cấp giấy chứng nhận vệ sinh, an toàn thực phẩm:

Thực hiện kiểm tra và đánh giá vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Cấp giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm đạt tiêu chuẩn.

+ Cấp giấy chứng nhận hành nghề y, dược:

Thẩm định và cấp giấy chứng nhận hành nghề cho các chuyên gia y tế và nhà thuốc.

Đảm bảo nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu chất lượng và an toàn.

+ Cấp phép, giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm:

Kiểm tra và đánh giá cơ sở sản xuất thức ăn đối với gia súc, gia cầm.

Cấp phép và giấy chứng nhận đối với các cơ sở đạt tiêu chuẩn.

+ Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc tân dược: Thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép nhập khẩu cho các loại thuốc mới và hiện đại.

+ Cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất diệt côn trùng, khử trùng:

Kiểm tra và đánh giá an toàn của hóa chất sử dụng trong diệt côn trùng và khử trùng.

Cấp giấy phép nhập khẩu sau khi đảm bảo đủ điều kiện.

+ Cấp giấy chứng nhận nhập khẩu mỹ phẩm:

Kiểm tra và đánh giá chất lượng, an toàn của mỹ phẩm nhập khẩu.

Cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt yêu cầu.

+ Kiểm định tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm: Thực hiện kiểm định chất lượng và tuân thủ tiêu chuẩn đối với sản phẩm y tế.

+ Quản lý, giám sát, cung ứng các loại thuốc; dược liệu, dụng cụ, thiết bị vật tư y tế; các loại sản phẩm màu liên quan đến việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe con người và lợi ích xã hội:

Quản lý và giám sát thị trường thuốc và sản phẩm y tế.

Cung ứng và phân phối thuốc và trang thiết bị y tế.

+ Thẩm định và định giá các loại thuốc tân dược: Thẩm định và đánh giá hiệu quả, an toàn của các loại thuốc mới trước khi được phép lưu hành.

- Văn hóa - thể thao và du lịch:

+ Thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: Xác nhận đội ngũ nhân sự và các yếu tố khác đảm bảo chất lượng dịch vụ lữ hành quốc tế.

+ Thẩm định hồ sơ và cấp bằng di tích cấp quốc gia:

Kiểm tra và đánh giá giá trị lịch sử, văn hóa của di tích.

Cấp bảo vệ và duy trì di tích cấp quốc gia.

+ Thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ: Đánh giá và giám sát quá trình thăm dò, khai quật khảo cổ để bảo vệ di sản văn hóa.

+ Thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài: Kiểm tra tính hợp pháp và an toàn khi mang di vật, cổ vật ra khỏi nước.

+ Thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu: Đánh giá nội dung và đảm bảo tính chất nghệ thuật và văn hóa của các sự kiện.

+ Thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh: Kiểm tra và đánh giá sản phẩm văn hóa nhập khẩu để đảm bảo không gây ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa nội địa.

+ Thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền quyết định công nhận hạng cơ sở di trú du lịch: Đánh giá và xác nhận chất lượng và dịch vụ của các cơ sở di trú du lịch.

+ Thẩm định và cấp phép chương trình, tiết mục, vở diễn của các tổ chức cá nhân Việt Nam đi biểu diễn ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn tại Việt Nam: Xác nhận tính chất nghệ thuật và an toàn của chương trình, tiết mục biểu diễn.

+ Thẩm định, trình phê duyệt các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật: Đánh giá và xác nhận kế hoạch và nguồn lực cho các dự án bảo quản di tích.

+ Trình phê duyệt hoặc thỏa thuận việc xây dựng các công trình ở khu vực bảo vệ II đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt: Kiểm tra và đánh giá tác động của công trình đối với di tích và khu vực bảo vệ.

- Thông tin và truyền thông:

+ Cấp giấy phép hoạt động về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản: Kiểm tra và đánh giá đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng trong lĩnh vực truyền thông.

+ Cấp và phân bổ tài nguyên thông tin (kho số, tần số, tài nguyên Internet, quỹ đạo vệ tinh): Quản lý và phân bổ tài nguyên thông tin để đảm bảo sự hiệu quả và công bằng.

+ Quản lý các chương trình quảng cáo trên các phương tiện phát thanh, truyền hình, trên Internet: Thẩm định nội dung quảng cáo và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

+ Phân bổ, thẩm định, quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông: Đánh giá và xác nhận tính khả thi và hiệu suất của các dự án công nghệ thông tin và truyền thông.

- Tài nguyên và môi trường:

+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất: Xác nhận và quản lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền.

+ Cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản: Kiểm tra và đánh giá an toàn và bảo vệ môi trường khi khai thác khoáng sản.

+ Cấp giấy phép xử lý, vận chuyển chất thải nguy hại: Xác nhận và quản lý quy trình xử lý và vận chuyển chất thải.

+ Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường: Thẩm định và cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn môi trường.

+ Cấp giấy phép về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước: Kiểm tra và đánh giá tác động của hoạt động đối với nguồn nước và môi trường.

+ Xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất: Quản lý và giám sát giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất; giao hạn mức đất; quản lý việc áp dụng đền bù, xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng bồi thường, được hỗ trợ; mức bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng. 

- Lao động - Thương binh và Xã hội:

+ Thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Kiểm tra và xác nhận hồ sơ cấp phép hoạt động đưa người lao động ra nước ngoài.

+ Thẩm định hồ sơ thành lập các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề; phân bổ chỉ tiêu, kinh phí dạy nghề: Đánh giá và phê duyệt hồ sơ liên quan đến việc thành lập các trường nghề, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

+ Thẩm định hồ sơ người có công; phê duyệt, cấp phát kinh phí ưu đãi đối với người có công: Xem xét và xác nhận hồ sơ người có công để quyết định việc cấp phát kinh phí ưu đãi.

+ Thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn: Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho các đơn vị đủ điều kiện về kiểm định kỹ thuật an toàn.

+ Thẩm định và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam: Đánh giá và quyết định cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

- Khoa học và công nghệ:

+ Hợp tác, trao đổi khoa học và công nghệ có yếu tố nước ngoài: Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

+ Thẩm định hồ sơ cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ: Xác nhận và quyết định việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy tờ quản lý khoa học và công nghệ.

+ Thẩm định, giám định công nghệ đối với các dự án đầu tư: Đánh giá và xác nhận công nghệ trong các dự án đầu tư.

+ Thẩm định, tư vấn cấp các văn bằng sở hữu trí tuệ: Xác nhận và cấp các văn bằng sở hữu trí tuệ.

+ Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: Xem xét và phân bổ kinh phí cho các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Giáo dục và đào tạo:

+ Tuyển sinh, đào tạo thuộc các trường công lập: Quản lý quy trình tuyển sinh và đào tạo tại các trường công lập.

+ Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cho các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân; phân bổ chỉ tiêu đào tạo sau đại học và chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài: Xác nhận và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường giáo dục quốc dân và đào tạo sau đại học.

+ Thẩm định, phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân: Kiểm tra và phê duyệt chương trình đào tạo tại các nhà trường.

+ Thẩm định sách giáo khoa, giáo cụ giảng dạy, các vật tư kỹ thuật khác phục vụ giảng dạy, nghiên cứu: Xác nhận và kiểm tra vật tư giáo dục.

+ Thẩm định hồ sơ thành lập các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân: Đánh giá và phê duyệt hồ sơ thành lập các trường giáo dục.

+ Quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Giám sát và quản lý các dự án giáo dục và đào tạo.

+ Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Xác nhận và phân bổ nguồn lực cho các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Quốc phòng:

+ Trợ lý chính sách Ban chỉ huy quân sự cấp huyện: Hỗ trợ trong việc xây dựng và triển khai chính sách quốc phòng cấp huyện.

+ Trưởng ban thuộc Ban chỉ huy quân sự cấp huyện và tương đương: Quản lý và lãnh đạo các ban thuộc Ban chỉ huy quân sự cấp huyện.

+ Giám đốc trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Điều hành và quản lý các trung tâm dạy nghề và việc giới thiệu việc làm.

+ Trạm trưởng, Phó trạm trưởng thuộc đồn Biên phòng: Lãnh đạo và quản lý hoạt động tại các đồn Biên phòng.

+ Trợ lý quân lực, Trợ lý cán bộ cấp Trung đoàn trở lên: Hỗ trợ các cấp lãnh đạo quân sự và quản lý cán bộ cấp Trung đoàn trở lên.

+ Trợ lý quản lý học viên, tuyển sinh, chính sách, bảo hiểm của các nhà trường: Hỗ trợ quản lý học viên và các chính sách liên quan của các nhà trường quốc phòng.

- Công an:

+ Cấp hộ chiếu, quản lý xuất nhập cảnh, nhập cư, cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam: Xác nhận và quản lý các thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh, nhập cư và cư trú của người nước ngoài.

+ Kiểm soát cửa khẩu: Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và an ninh tại cửa khẩu.

+ Đăng ký và cấp biển số các loại phương tiện giao thông; tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toài giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt.

+ Đăng ký, quản lý hộ khẩu.

+ Đăng ký, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

+ Điều tra viên, trinh sát (các lĩnh vực: kinh tế, chống tham nhũng, buôn lậu, hình sự, ma túy, môi trường).

+ Thẩm định, phê duyệt thiết kế phòng cháy, kiểm tra an toàn phòng cháy.

+ Tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, tuyển sinh, tuyển dụng cán bộ, công chức.

+ Xử lý vi phạm về trật tự an toàn xã hội.

+ Giám thị, quản giáo tại các trại giam, trại tạm giam.

+ Thủ kho, thủ quỹ, quản lý vốn, quản lý vật tư, tài sản, phương tiện, quản lý dự án, thẩm định dự án, quản lý công trình, kế hoạch đầu tư, mua sắm cấp phát, quản lý vũ khí, khí tài, quản lý trang cấp. Thanh tra và phòng, chống tham nhũng

+ Làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

+ Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

 

2. Phương thức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác 

Căn cứ theo quy định tại Điều 37 Nghị định 59/2019/NĐ-CP về việc chuyển đổi vị trí công tác, quy trình này được thực hiện theo các nguyên tắc và quy định chi tiết như sau:

- Đối tượng chuyển đổi vị trí công tác: Chuyển đổi vị trí công tác có thể áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương.

- Phạm vi chuyển đổi:

+ Chuyển đổi có thể xảy ra cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

+ Chuyển đổi cũng có thể diễn ra giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý.

+ Chuyển đổi vị trí công tác có thể xảy ra giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương.

- Hình thức thực hiện chuyển đổi:

+ Chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng văn bản điều động, bố trí, hoặc phân công nhiệm vụ đối với người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

+ Quyết định chuyển đổi vị trí công tác phải được có văn bản và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký.

- Quy trình chuyển đổi:

+ Quy trình chuyển đổi vị trí công tác bao gồm việc xác định nhu cầu, đối tượng, và phạm vi chuyển đổi.

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền thực hiện việc xem xét, đánh giá, và quyết định chuyển đổi vị trí công tác.

+ Quyết định chuyển đổi vị trí công tác cần được thông báo và thực hiện đối với người cần chuyển đổi vị trí công tác.

- Thời gian thực hiện: Thời gian chuyển đổi vị trí công tác cần được xác định rõ trong quyết định và được thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Tuân thủ quy định pháp luật: Quá trình chuyển đổi vị trí công tác phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và không gây ra sự bất công cho người lao động.

Với việc quy định chi tiết và đầy đủ như trên, quy trình chuyển đổi vị trí công tác sẽ được thực hiện một cách có trật tự và hiệu quả, đồng thời đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của người lao động và cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền.

 

3. Trường hợp nào chưa thực hiện việc chuyển đổi công tác? 

Căn cứ theo quy định tại Điều 38 Nghị định 59/2019/NĐ-CP, về các trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, có các điều khoản cụ thể liên quan đến những trường hợp sau:

- Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật: Các cá nhân đang trong quá trình xem xét, xử lý kỷ luật sẽ không thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác cho đến khi quá trình này được hoàn tất và kết luận.

- Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử: Các cá nhân đang trong quá trình kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử cũng không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho đến khi quá trình này được hoàn tất và có kết luận.

- Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo, đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái: Các cá nhân thuộc nhóm này sẽ được miễn chuyển đổi vị trí công tác trong thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo, tham gia học tập trung từ 12 tháng trở lên, hoặc đang biệt phái.

- Phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, nam giới nuôi con nhỏ: Phụ nữ mang thai và đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, cùng với nam giới đang nuôi con nhỏ do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác, sẽ không bị chuyển đổi vị trí công tác.

Những quy định này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của những cá nhân đang ở trong những tình trạng đặc biệt, như sức khỏe, học tập, hoặc trạng thái gia đình, giúp đảm bảo công bằng và tính nhân văn trong quá trình quản lý nhân sự và chuyển đổi vị trí công tác.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Thu nhập tăng thêm của cán bộ công chức, viên chức: Cách tính và chi trả ?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.