>>> Tải ngay: Danh sách nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố danh mục hơn 650 địa điểm bị tù, đày tại các tỉnh và thành phố trên toàn quốc. Điều này nhằm xem xét và công nhận những người hoạt động các mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, và làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày. Trong đó, tỉnh Cà Mau có 16 danh mục nhà tù và địa điểm bị tù, đày. Đối với những người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, và làm nghĩa vụ quốc tế bị bắt tù, đày ở nước ngoài, địa điểm tù được xác nhận theo giấy xác nhận từ cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an. Thông tư 22/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 và đồng thời bãi bỏ Thông tư số 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với những người có công với cách mạng. Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày được quy định như sau:

- Địa điểm bị tù, đày để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày được quy định tại Phụ lục Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù ban hành kèm theo Thông tư này. Danh mục này được đính kèm và áp dụng cho Thông tư có liên quan.

- Đối với người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày ở nước ngoài, nơi bị tù được xác định theo giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an. Giấy xác nhận này chứng nhận rõ ràng về địa điểm bị tù hoặc đày và được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

Dưới đây là một số danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến,  bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày mà công ty Luật Minh Khuê gửi quý khách hàng nhằm mục đích tham khảo:

 

1. Danh sách nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng ở An Giang

Căn cứ theo quy định tại số thứ tự 01 của Thông tư số 03/2022/TT-BLĐTXH ban hành về Danh sách nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày tại tỉnh An Giang:

STT

 

Tỉnh/ thành phố

 

Tên nhà tù và những nơi được coi là nhà tù

 

Thời gian tồn tại:

1- kháng chiến chống Pháp

2- kháng chiến chống Mỹ

1

An Giang

1.1. Khám Vườn Trầu

1,2

1.2. Khám Long Xuyên

1,2

1.3. Khám Châu Đốc

1,2

1.4. Tiểu khu Long Xuyên

 

1.5. Tiểu khu Châu Đốc

 

1.6. Chi khu quận An Phú

 

1.7. Chi khu quận Tân Châu (nay là thị xã Tân Châu)

 

1.8. Chi khu quận Chợ Mới

 

1.9. Chi khu Huệ Đức (nay là huyện Thoại Sơn)

 

1.10. Chi khu quận Tịnh Biên

 

1.11. Chi khu quận Tri Tôn

 

1.12. Chi khu quận Châu Thành

 

1.13. Chi khu quận Châu Phú

 

1.14. Ty Cảnh sát quốc gia Châu Đốc

 

1.15. Ty cảnh sát quốc gia Long Xuyên

 

1.16. Căn cứ Mỹ xã Vĩnh Gia

 

1.17. Căn cứ Mỹ Núi Ba Soài

 

1.18. Căn cứ Mỹ Núi Đất

 

 

2. Danh sách nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng ở Thành phố Hà Nội

Theo Số thứ tự 22 Phụ lục danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù kèm theo Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ 15/05/2022) có quy định như sau:

STT Tên tỉnh/ thành phố Tên nhà tù và những  nơi được coi là nhà tù Thời gian tồn tại

22

Hà Nội (tính gộp Hà Tây)

22.1. Nhà tù Nhà Tiền

1

22.2. Nhà tù Hỏa Lò

1

22.3. Nhà tù Nhà Rượu

1

22.4. Nhà tù Thanh Liệt

1

22.5. Nhà tù Sơn Tây

Trước năm 1945 đến 20/8/1945

22.6. Nhà tù Hà Đông

Trước năm 1945 đến 23/8/1945

22.7. AT Hà Đông

Từ năm 1947 đến cuối năm 1950

22.8. CămP 40 Hà Đông

Từ tháng 5/1950 đến tháng 7/1954

22.9. CămP 41 Hà Đông

Từ tháng 5/1950 đến tháng 7/1954

22.10. CămP 42 Sơn Tây

Từ năm 1948 đến tháng 7/1954, có bộ phận ở Trung Hà, huyện Bất Bạt thời kỳ trước tháng 4/1950 đến ngày 19/4/1950

22.11. Nhà thờ Liễu Giai

Từ năm 1947-1954

22.12. Sở Mật thám Hà Nội

Từnăm 1947-1954

22.13. Bốt Vọng (thuộc quận Hai Bà Trưng)

Từ năm 1947-1954

22.14. Bốt Phù Lỗ (thuộc huyện Sóc Sơn)

Từ năm 1947-1954

 

3. Danh sách nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng ở Cà Mau

Căn cứ vào số thứ 11 thì quy định về Danh sách nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày tại Cà Mau:

STT Tỉnh/ Thành phố Tên nhà tù Thời gian tồn tại

11

Cà Mau

11.1. Nhà tù Đề Bô

1

11.2. Nhà tù Bót Lò Heo

1,2

11.3. Nhà tù Khám Lớn

2

11.4. Nhà giam quận Đầm Dơi

2

11.5. Nhà giam quận Năm Căn

2

11.6. Nhà giam quận Thới Bình

2

11.7. Nhà giam quận Sông Ông Đốc (tại thị trấn Rạch Ráng từ năm 1958 và từ năm 1970 đến 30/04/1975)

2

11.8. Nhà giam quận Cái Nước

2

11.9. Nhà giam Đặc khu Hải Yến (Bình Hưng)

2

11.10. Nhà giam quận Quản Long

2

11.11. Nhà giam Đặc khu Khai Hoang

2

11.12. Nhà giam Ty cảnh sát đặc biệt

2

11.13. Nhà giam Chi khu Vàm Đình

2

11.14. Nhà giam quận Cái Đôi

2

11.15. Nhà giam quận Sông Ông Đốc (tại thị trấn sông Ông Đốc từ 1965-1970)

2

11.16. Ban 2 Tiểu khu An Xuyên

 

 

4. Danh sách nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày dùng để làm gì?

Danh sách nhà tù và những nơi được coi là nhà tù được công bố để xem xét và công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, và làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày. Danh sách này có tác dụng như một cơ sở thông tin chính thức, giúp xác định và chứng minh vị trí và thời gian bị giam giữ, đày của những người có công với cách mạng. Công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày có ý nghĩa quan trọng trong việc công nhận và tôn vinh sự hy sinh và đóng góp của những cá nhân này cho sự độc lập, tự do và chủ quyền của quốc gia. Các công nhân cách mạng có thể được hưởng các chế độ ưu đãi, bảo vệ pháp lý và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

=> Thông qua việc công bố danh sách nhà tù và nơi bị tù, đày, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tạo ra một cơ sở đáng tin cậy để xem xét và xác định danh tính và tình trạng của những người hoạt động cách mạng. Điều này giúp đảm bảo công bằng, minh bạch và nhân đạo trong việc đối đãi với những cá nhân này và thể hiện sự công nhận và trân trọng đối với đóng góp của họ cho quốc gia.

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Sách Tìm hiểu di tích lịch sử các nhà tù trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!