Cách mạng tháng 10 Nga giành thắng lợi đã dẫn đến sự hình thành nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, làm thay đổi cục diện trên nước Nga nói riêng và toàn thế giới nói chung. Để có được thắng lợi lịch sử đó không thể không kể tới những đóng góp quan trọng của Lenin.

 

1. Đôi nét về Lênin

Lênin là một nhà cách mạng, nhà lý luận chính trị người Nga. Ông sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở thành phố Simbirsk, ông sớm được giác ngộ lý tưởng xã hội chủ nghĩa. 

Ông từng là người đứng đầu chính phủ nước Nga Xô Viết. Dưới sự lãnh đạo của ông, Liên Xô đã trở thành một nước đơn đảng theo mô hình Chủ nghĩa xã hội. Kế thừa hệ tư tưởng chủ nghĩa Marx, ông phát triển hệ tư tưởng có tên gọi là chủ nghĩa Lênin.  Ông được coi là lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga và của giai cấp vô sản trên thế giới. 

Ông được coi là một trong những nhân vật có tầm quan trọng và ảnh hưởng nhất của thế kỉ XX. Lenin được kính trọng ở Liên Xô, trở thành biểu tượng tư tưởng, gắn liền với Chủ nghĩa Marx - Lenin mở ra trang sử mới cho cách mạng thế giới. Với vai trò chính trị nổi bật, ông là một nhân vật lịch sử lỗi lạc, ông đã lập nên một nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử, ủng hộ bình đẳng và phúc lợi xã hội cho toàn dân, đòi hỏi quyền lợi cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc và thực thi quyền bình đẳng giữa các dân tộc. Ông là vị tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. 

 

2. Vai trò của Lênin đối với Cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917

- Góp phần thành lập chính đảng của giai cấp công nhân

Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác được bảo vệ và phát triển. Lênin nhận thấy tầm quan trọng của việc thành lập một chính đảng, cách mạng muốn thắng lợi phải có Đảng lãnh đạo.

Những Đảng viên phải là những con người ưu tú, được tuyển chọn từ các phong trào quần chúng, có khả năng tập hợp lực lượng và đề ra những chủ trương đúng đắn, lãnh đạo cách mạng.

Tháng 1 năm 1912 Hội nghị đại biểu lần thứ VI phục hồi Ban chấp hành Trung ương củng cố tổ chức Đảng và đoàn kết nội bộ.

Tại hội nghị này Lenin đã chủ trương thành lập một đảng Mácxít chân chính, đảng Bôn - sê - vích được đông đảo nhân dân ủng hộ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng công nhân dân chủ - xã hội Nga, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động Nga bước vào thời kỳ phát triển mới. Từ đây việc tập hợp các lực lượng đấu tranh đánh đổ chủ nghĩa tư bản, các thế lực phản cách mạng và giành được những thắng lợi vang dội. 

Cách mạng tháng 10 Nga nổ ra và giành thắng lợi là công lao to lớn trong việc tổ chức và lãnh đạo của đảng Bon - se - vich do Lênin thành lập và lãnh đạo.

- Việc xác định đường lối sách lược cách mạng đúng đắn của Lênin đối với Cách mạng tháng mười Nga.

+ Lực lượng cách mạng: Lênin đã tập hợp đông đảo quần chúng đứng về phía chính đảng của giai cấp vô sản. Người nêu rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc, vạch trần bản chất nhân dân của Chính phủ lâm thời và của các đảng tư sản, những kẻ muốn kéo dài chiến tranh.

Lênin đã vạch ra con đường duy nhất của nhân dân Nga đó là đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân nghèo để giành lấy chính quyền thông qua các Xô viết, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản ở nước Nga, thiết lập nền chuyên chính vô sản, trở thành một tấm gương cho công nhân các nước khác trên thế giới đó là đấu tranh vì chính nghĩa, vì hoà bình.

+ Liên minh giai cấp: để cách mạng giành thắng lợi, không thể thiếu sự liên minh giữa các giai cấp. Một trong những điều kiện quan trọng để lật đổ giai cấp tư sản là giai cấp vô sản phải gây được thiện cảm với đông đảo quần chúng. Để thúc đẩy phong trào đấu tranh, Lênin đã xem việc thiết lập liên minh bền vững của công nhân và nông dân nghèo trong cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội là một đảm bảo vững chắc để giải quyết các vấn đề ruộng đất, phát triển hiệu quả cuộc cách mạng ở nông thôn. Đề cao vai trò của giai cấp nông dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

+ Mục tiêu, đường lối cách mạng: mục tiêu, đường lối được Lenin nêu trong "luận cương tháng tư" và các Luận cương Đảng cộng sản, người nêu rõ đường lối cho cuộc Cách mạng tháng Mười Nga. Luận cương đề ra mục tiêu và đường lối giành chiến thắng cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa với khẩu hiệu "toàn bộ chính quyền về tay các Xô Viết", đề ra mục tiêu lật đổ chính phủ lâm thời, chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- Trực tiếp lãnh đạo Cách mạng tháng Mười Nga và tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết

Khi mâu thuẫn giữa nhân dân và chính phủ lâm thời trở nên gay gắt những người trong đảng Bôn - sê -vích đã bí mật tổ chức đại hội đảng thông qua phương hướng mới của cuộc đấu tranh cách mạng. Nhận thấy thời cơ cách mạng đã đến, Lenin trở về Petorograt trực tiếp chỉ huy khởi nghĩa. Quyết định khởi nghĩa nhanh chóng của Lênin đã là một quyết định lịch sử thể hiện trí tuệ và bản lĩnh của Lenin. Nhờ việc xác định đúng thời cơ mà cuộc cách mạng đã nhanh chóng giành thắng lợi, chính phủ công - nông do Lênin đứng đầu đã ra đời.

- Bảo vệ thành quả cách mạng và chính quyền Xô Viết

Với thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga, Đảng Bon - se - vich đã lên nắm quyền lãnh đạo nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Đó là nhiệm vụ vẻ vang nhưng cũng gặp rất nhiều những khó khăn, thách thức trong việc thiết lập và củng cố  nhà nước Xô viết, tổ chức bảo vệ chính quyền, bảo vệ tổ quốc của nhân dân lao động, cải thiện những quan hệ quốc tế đối với giai cấp công nhân, với các chính phủ nước ngoài. Để bảo vệ chính quyền mới thành lập, sau khi giành được chính quyền, Lênin đã đề ra các chính sách, biện pháp nhằm bảo vệ và phát huy thành quả của Cách mạng tháng Mười Nga.

+ Về văn hoá xã hội: tuyên bố sắc lệnh về hoà bình và ruộng đất, công bố những chính sách cơ bản như quốc hữu hoá nhà máy, công xưởng và do công nhân làm chủ, thực hiện ngày làm tám giờ, giáo dục không mất tiền, y tế không mất tiền, nam nữ bình đẳng... đó là những hình ảnh đầu tiên của chế độ mới, tạo động lực to lớn trong việc bảo vệ và xây dựng nước Nga Xô Viết.

+ Về chính trị, quân sự: dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản rút khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất của chủ nghĩa đế quốc. Tuy nhiên bọn phản động cách mạng tìm cách chống phá nhà nước non trẻ, nước Nga đã phải áp dụng chính sách cộng sản thời chiến, đồng cam cộng khổ để giành thắng lợi.

+ Về kinh tế: Khi kinh tế ổn định, chính quyền Xô viết được bảo vệ, Lênin nhanh chóng xóa bỏ chính sách cộng sản thời chiến, cùng các nước trong liên bang Xô viết thực hiện chính sách kinh tế mới, làm cho nền kinh tế Liên Xô được phục hồi nhanh chóng, đời sống nhân dân được cải thiện, kinh tế phát triển, đất nước hoà bình, ổn định về chính trị, kinh tế.

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê về vai trò của Lênin đối với cách mạng tháng 10 Nga. Hy  vọng đó là những thông tin hữu ích dành cho bạn đọc.