1. Đề xuất phương án phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo tại cơ sở công lập trước 10/12/2023 

Vừa qua, vào năm 2023, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 9401/VPCP-KTTH liên quan đến việc phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập. Công văn này đã nêu rõ các điểm sau đây:

Theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Tờ trình số 1754/TTr-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2023, về việc xây dựng Nghị định quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có ý kiến như sau: Bộ Nội vụ sẽ chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu các kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong văn bản trên. Sau đó, họ sẽ báo cáo đề xuất cho Thủ tướng Chính phủ về phương án xử lý phù hợp trước ngày 10 tháng 12 năm 2023. Điều này đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Nghị quyết 27-NQ/TW, chủ trương thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, cũng như các Nghị quyết của Quốc hội liên quan và quy định của pháp luật.

Do đó, dựa trên đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu về vấn đề phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập. Sau đó, họ sẽ báo cáo đề xuất cho Thủ tướng Chính phủ về phương án xử lý phù hợp trước ngày 10 tháng 12 năm 2023.

 

2. Tìm hiểu về mức phụ cấp ưu đãi hiện nay nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được hưởng 

Theo quy định tại Mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, hiện nay nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được hưởng phụ cấp ưu đãi theo mức định sau:

* Mức phụ cấp

- Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh) sẽ được hưởng mức phụ cấp 25%.

- Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh sẽ được hưởng mức phụ cấp 30%.

- Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa sẽ được hưởng mức phụ cấp 35%.

- Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề sẽ được hưởng mức phụ cấp 40%.

- Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng sẽ được hưởng mức phụ cấp 45%.

- Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa sẽ được hưởng mức phụ cấp 50%.

Việc xác định địa bàn miền núi sẽ tuân theo quy định của Uỷ ban Dân tộc; địa bàn hải đảo sẽ tuân theo thực tế địa lý; địa bàn vùng sâu, vùng xa sẽtuỳ theo đặc điểm của từng địa phương và sẽ được Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn sau khi có ý kiến thống nhất của Liên Bộ.

* Cách tính phụ cấp

Để tính toán mức phụ cấp ưu đãi được hưởng, chúng ta sử dụng công thức sau:

Mức phụ cấp ưu đãi = Mức lương tối thiểu chung x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.

Trong đó:

- Mức lương tối thiểu chung là mức lương tối thiểu được quy định bởi pháp luật hoặc quy định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng là hệ số lương được áp dụng cho ngạch, bậc công việc mà nhà giáo đang giảng dạy.

- Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là hệ số được áp dụng cho những nhà giáo đang giữ chức vụ lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức giáo dục.

- % phụ cấp thâm niên vượt khung là tỷ lệ phụ cấp được áp dụng cho những nhà giáo có thâm niên công tác vượt quá khung thời gian quy định.

- Tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi là tỷ lệ phụ cấp được áp dụng cho từng mức phụ cấp ưu đãi tương ứng với loại giáo viên và địa phương công tác.

Công thức này cho phép tính toán mức phụ cấp ưu đãi dựa trên các yếu tố lương cơ bản, hệ số lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên, và tỷ lệ phụ cấp ưu đãi. Việc áp dụng các thông số này vào công thức sẽ cho ra mức phụ cấp ưu đãi cụ thể mà nhà giáo có thể nhận được.

Tuy nhiên, để xác định chính xác giá trị của mỗi thông số trong công thức, cần tham khảo quy định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc theo các quy định liên quan đến lương và phụ cấp giáo viên.

 

3. Phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thay đổi ra sao khi thực hiện cải cách tiền lương 2024?

Vào sáng ngày 10 tháng 11, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo Nghị quyết này, từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đã thống nhất một số nội dung quan trọng liên quan đến các khoản phụ cấp. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong khu vực công, sẽ áp dụng việc gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề). Phụ cấp theo nghề này sẽ áp dụng cho công chức và viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn so với bình thường và được các chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước hỗ trợ. Các ngành nghề được áp dụng phụ cấp theo nghề bao gồm giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường và nhiều ngành nghề khác.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định việc gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cán bộ, công chức và viên chức làm việc trong những vùng địa phương có hoàn cảnh kinh tế-xã hội khó khăn, giúp họ có thêm động lực và ý thức trách nhiệm trong công tác.

Việc áp dụng Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 và Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 sẽ đem lại sự công bằng và khuyến khích cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác. Đồng thời, những chính sách lương và phụ cấp được điều chỉnh sẽ góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động, đồng thời đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của hệ thống công chức và viên chức trong nước.

Như vậy, khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024, những giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường công lập cấp cơ bản vẫn sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi hoặc phụ cấp theo nghề. Tuy nhiên, phụ cấp này sẽ được gộp chung với phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm, gọi chung là phụ cấp theo nghề.

Hiện tại, cách tính phụ cấp ưu đãi cho giáo viên dựa trên các yếu tố như lương cơ bản (trước đây là mức lương tối thiểu chung), hệ số lương và hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có). Tuy nhiên, khi thực hiện cải cách tiền lương, những yếu tố này sẽ bị loại bỏ. Do đó, mức phụ cấp ưu đãi cho giáo viên sau cải cách tiền lương có thể thay đổi.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các trường công lập. Phó Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ nghiên cứu kiến nghị này và yêu cầu trình đề xuất trước ngày 10/12/2023.

Do đó, cho đến khi văn bản chính thức được ban hành, chúng ta sẽ biết được sự thay đổi của phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường công lập so với hiện tại.

Ngoài nội dung trên quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết có nội dung tương tự tại địa chỉ: Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới nhất các cấp

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi, mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng gửi về số Hotline tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900.6162 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp. Trân trọng!