Luật sư tư vấn:

1. Thế nào là kinh doanh dịch vụ kiểm toán?

Dịch vụ kiểm toán là dịch vụ kiểm tra, xem xét, thẩm tra, đánh giá, kết luận và xác nhận tính đầy đủ, trung thực, hợp lý của số liệu, tài liệu kế toán và báo cáo tài chính. Kiểm toán hoạt động kiểm tra, xác minh tính trung thực và chính xác của báo cáo tài chính. Người làm kiểm toán có thể cung cấp những thông tin chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp và tổ chức. Kiểm toán sẽ hưởng đến rất nhiều đối tượng và những người quan tâm đến tình hình tài chính của một tổ chức nào đó nhưng không có nghĩa vụ về tài chính và kế toán. Kiểm toán sẽ được chia thành kiểm toán nhà nước và kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ. Kiểm toán nhà nước sẽ do cơ quan kiểm toán nhà nước tiến hành theo quy định của pháp luật và không thu phí thông thường đối tượng được kiểm toán là những doanh nghiệp nhà nước. Kiểm toán độc lập được tiến hành với các kiểm toán viên tại các công ty độc lập chuyên về dịch vụ kiểm toán; Nhiệm vụ chính của họ là kiểm toán những báo cáo tài chính, ngoài ra cũng có các dịch vụ khác về tài chính và kinh tế tùy theo yêu cầu của khách hàng. Kiểm toán nội bộ là những kiểm toán viên trong nội bộ của một công ty hay tổ chức nào đó; Họ thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc,Những báo cáo kiểm toán này được sử dụng trong nội bộ công ty và ít nhận được sự tin cậy từ phía bên ngoài vì các kiểm toán viên này cũng ở nhân viên trong nội bộ của phía công ty và làm việc dưới ảnh hưởng của bên phía giám đốc công ty. 

Dịch vụ kiểm toán là dịch vụ kiểm tra, xem xét số liệu thực tế của một doanh nghiệp với mục đích đánh giá doanh nghiệp có tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán tài chính hay không. Các thông tin trên báo cáo tài chính luôn là khía cạnh quan trọng trong việc kinh doanh cả đối với doanh nghiệp và những nhà đầu tư và đối tác khách hàng. Báo cáo tài chính cần có sự trung thực nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên sử dụng. Theo quy định của pháp luật thì các đối tượng nằm trong diện bắt buộc phải kiểm toán: Tổ chức và doanh nghiệp được pháp luật quy định báo cáo tài chính định kỳ hàng năm phải được chi nhánh, doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam thực hiện kiểm toán bao gồm: Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp từ nước ngoài; Công ty tín dụng hoạt động và thành lập căn cứ theo Luật các tổ chức tín dụng; Công ty tài chính, bảo hiểm và môi giới bảo hiểm; Công ty Đại chúng và tổ chức kinh doanh và phát hành chứng khoán. Doanh nghiệp và tổ chức phải được chi nhánh, doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam kiểm toán sẽ bao gồm: Công ty nhà nước trừ công ty hoạt động bí mật theo quy định của nhà nước phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hằng năm; Công ty, tổ chức thực hiện các dự án quốc gia, dự án có vốn nhà nước trừ các dự án thuộc bí mật quốc gia phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; Công ty và dự án sử dụng vốn của nhà nước được quy định bởi Chính phủ phải được kiểm toán về báo cáo tài chính hằng năm hoặc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; Công ty và chi nhánh công ty kiểm toán nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hằng năm.

 

2. Quy định của pháp luật về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Theo quy định pháp luật tại điều 21 Luật kiểm toán độc lập quy định để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì các doanh nghiệp cần phải đáp ứng được các yêu cầu cũng như điều kiện theo đúng quy định.

- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đề nghị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì phải đắp ứng các điều kiện cụ thể sau đây: Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật; Có Ít nhất 5 kiểm toán viên hành nghề trong đó tối thiểu phải có hai người là thành viên góp vốn; Người Đại diện theo pháp luật, Giám Đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề; Phải bảo đảm vốn pháp định theo quy định của pháp luật và phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá do chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề.

- Công ty hợp doanh khi đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có các điều kiện sau đây: Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Cũng phải có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề trong đó tối thiểu phải có hai thành viên hợp doanh. Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp doanh cũng phải là kiểm toán viên hành nghề;

- Doanh nghiệp tư nhân khi đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cũng phải đắp ứng các điều kiện: có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật; Đồng thời có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân; Và chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời cũng là giám đốc. 

- Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam khi đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có các điều kiện theo đúng quy định của pháp luật: Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính. Có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề trong đó có giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh. Giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài không được giữ chức vụ quản lý và điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam. Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam. Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải bảo đảm duy trì vốn không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ. 

Trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì phải làm thủ tục xóa ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm toán. 

 

3. Điều kiện thành lập chi nhánh kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Để công ty bạn có thể thực hiện được việc thành lập chi nhánh công ty kiểm toán thì phải đắp ứng được những quy định của pháp luật. Cụ thể theo quy định tại Điều 31 Luật kiểm toán độc lập năm 2011 quy định về điều kiện thành lập chi nhánh của công ty kiểm toán sẽ bao gồm các điều kiện cụ thể sau đây:

- Doanh nghiệp kiểm toán có đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật;

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

- Phải có ít nhất 05 kiểm toán viên hành nghề trong đó tối thiểu phải có hai thành viên góp vốn;

- Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty phải là kiểm toán viên hành nghề;

- Bảo đảm vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

- Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức do quy định của chính phủ. người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề;

- Chi nhánh có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề trong đó có giám đốc chi nhánh. Hai kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại trụ sở chính hoặc chi nhánh khác của doanh nghiệp kiểm toán;

- Được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán không đảm bảo đầy đủ các điều kiện quy định thì sau ba tháng liên tục thì sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Cùng với đó thì trường hợp doanh nghiệp kiểm toán bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì các chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán đó cũng sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Do đó, nếu công ty bạn muốn thành lập chi nhánh tại Hà Nội để kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì phải đắp ứng các điều kiện: Doanh nghiệp của chi nhánh đã có giấy phép hoạt động dịch vụ kiểm toán; giám đốc hay người đứng đầu chi nhánh phải có chứng chỉ hành nghề kiểm toán và phải có ít nhất một kiểm toán viên đã có chứng chỉ hành nghề kiểm toán. Đồng thời cả hai đều không được hành nghề kiểm toán tại nơi khác cũng như không được hành nghề kiểm toán tại trụ sở chính. Vì vậy nếu công ty bạn muốn thành lập thêm chi nhánh tại Hà Nội có kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì cũng phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn công ty Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc hay có câu hỏi pháp lý khác cần được hỗ trợ thì vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số hotline1900.6162 để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!