1. Đơn xin xác nhận đất khai hoang

Đơn xin xác nhận đất khai hoang là mẫu đơn được soạn thảo bởi cá nhân, tổ chức người sử dụng đất khai hoang nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đơn xin xác nhận đất khai hoang là thành phần không thể thiếu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trường hợp không có các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch để thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vì vậy, đơn xác nhận đất khai hoang là căn cứ để UBND cấp xã cấp xác nhận cho cá nhân, tổ chức có nguyện vọng.

2. Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

..............., ngày…..tháng….năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

(V/v: Xin xác nhận về nguồn gốc đất khai hoang)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã……

Tôi là:........ Sinh năm: ................

Chứng minh nhân dân số:…… cấp ngày………tại …

Hộ khẩu thường trú tại:……

là người sử dụng đất với thửa đất số …… tờ bản đồ số ……tại ……

Thông tin về thửa đất: (Diện tích, mục đích sử dụng, tài sản trên đất)

Thông tin về nguồn gốc đất:

Lý do xin xác nhận:

Nay, tôi có nhu cầu xin cấp … Quý cơ quan …. yêu cầu tôi cung cấp xác nhận của địa phương về nguồn gốc đất của mình.

Vì lẽ đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã…. xác nhận nguồn gốc sử dụng đất để tôi làm thủ tục…… theo quy định pháp luật.

Tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật. Kính mong Quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ …

UBND xã …. xác nhận về nguồn gốc sử dụng đất của ông bà ……. sử dụng đất tại …. thửa đất số …tờ bản đồ số … như sau:

Nguồn gốc sử dụng dất: ……

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ….

(Ký và đóng dấu)

CHỦ TỊCH

3. Hướng dẫn viết trong đơn xin xác nhận

Phần “kính gửi” : Ghi thông tin Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn nơi gửi đơn xin xác nhận đất khai hoang

Phần thông tin của người xin xác nhận:

Tôi là: Ghi đầy đủ họ tên theo CMND/ Giấy khai sinh bằng chữ in hoa, có dấu

Sinh năm: Xác định theo ngày, tháng, năm dương lịch và được ghi đầy đủ 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số, 04 chữ số cho năm sinh

Chứng minh nhân dân số: Ghi theo thông tin trên CMND được cấp bởi cơ quan Công an

Trú tại: Ghi theo thông tin theo sổ hộ khẩu. Trong trường hợp thay đổi địa chỉ thường trú phải ghi theo địa chỉ đã thay đổi

là người sử dụng đất với thửa đất số …… tờ bản đồ số ……tại …

Thông tin về thửa đất: (Diện tích, mục đích sử dụng, tài sản trên đất)

Ghi rõ thông tin về nguồn gốc đất

Trình bày chi tiết ý do xin xác nhận

Viết lời cam đơn.

Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên.

4. Điều kiện và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho đất khai hoang

Giấy chứng nhận là tên gọi chung của các loại giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở.

- Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất khai hoang
Đất khai hoang được cấp sổ đỏ khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 100 và Điều 101 luật Đất đai 2013. Vì trong câu hỏi bạn không nêu rõ trường hợp đất này của mình là đất có giấy tờ hay chưa có giấy tờ nên có thể chia thành hai trường hợp: đất có giấy tờ và không có giấy tờ.
Với trường hợp đất khai hoang có giấy tờ, người sử dụng đất phải đảm bảo đất có đủ các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 luật Đất đai 2013.
Trường hợp là đất khai hoang không có giấy tờ lại được chia thành hai loại:
- Đất khai hoang sử dụng trước ngày 1/7/2004 thì điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quy định tại khoản 2 Điều 101 luật Đất đai 2013:
Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
- Đất khai hoang sử dụng trước ngày 1/7/2014 điều kiện để cấp giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều 101 luật Đất đai 2013:
Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất khai hoang
Bước 1: Nộp hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký sử dụng đất cấp huyện
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất hoặc giấy xác nhận đất khai hoang của Ủy ban Nhân dân xã
- Giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính
- Bản sao giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người sử dụng đất
- Trích lục trích đo
- Giấy xác nhận không có tranh chấp của Ủy ban Nhân dân nơi có đất

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung tại chỗ hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ tiếp nhận hồ sơ, ký vào đơn nơi “ Người tiếp nhận hồ sơ”, đồng thời tiến hành viết biên nhận hẹn ngày nhận thông báo thuế.

Bước 2: Thực hiện nghĩa vụ tài chính
– Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang biên nhận đến nhận thông báo thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có). Sau đó, nộp biên lai thuế cho bộ phận tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận hẹn ngày nhận giấy chứng nhận.
Bước 3: Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
– Cá nhân, tổ chức đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nhận kết quả ( khi đi mang theo phiếu hẹn)

5. Đền bù đất khai hoang

Đất khai hoang bị thu hồi có được đền bù không?

5.1. Các trường hợp quy định đất khai hoang bị thu hồi

Các trường hợp quy định đất khai hoang bị thu hồi bao gồm:

  • Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh
  • Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
  • Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai
  • Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

5.2. Đất khai hoang bị thu hồi có được đền bù không?

Như đã phân tích tại mục 2 bài này, đất khai hoang vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ).

Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định:

Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 77 của Luật này

Vì thế, đất khai hoang bị thu hồi sẽ được đền bù nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
  • Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.
  • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cùng các giấy tờ có liên quan.

6. Đất khai hoang có được xây nhà không?

Nếu đất khai hoang thuộc quyền quản lý của địa phương thì bạn không được phép xây dựng nhà ở vì việc sử dụng đất phải theo kế hoạch sử dụng đất đã được công bố. (Điều 12 Luật Đất đai 2013)

Những trường hợp còn lại, đất khai hoang thuộc loại đất nông nghiệp nếu muốn xây nhà phải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp.

Khi xây dựng nhà ở trên đất khai hoang thì các bạn phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trừ các trường hợp sau theo quy định tại Khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020:

  • Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
  • Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;