Đo lại dung tích tàu biển (Remeasure a ship) là tính toán, xác định lại dung tích đăng ký của tàu biển khi quy tắc đo dung tích có thay đổi hoặc khi cơ quan có thẩm quyền của một nước nghi ngờ về tính xác thực của Giấy chứng nhận dung tích tàu biển. Việc kiểm tra lại này có thể do cơ quan có thẩm quyền, tự mình hoặc theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan quyết định tiến hành kiểm tra lại dung tích tàu biển. Theo thông lệ, trong trường hợp kết quả kiểm tra không phù hợp với Giấy chứng nhận dung tích tàu biển thì chủ tàu phải thanh toán các chi phí liên quan đến việc kiểm tra lại. Trong trường hợp kết quả kiểm tra phù hợp với Giấy chứng nhận dung tích tàu biển thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền tự quyết định kiểm tra hoặc tổ chức, cá nhân yêu cầu kiểm tra phải chịu chi phí liên quan đến việc kiểm tra lại (dung tích tàu biển).