1. Các nguyên tắc tuyển dụng công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân?

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 401/QĐ-VKSTC năm 2021 có quy định nguyên tắc tuyển dụng công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân như sau:

Nguyên tắc tuyển dụng công chức phải đảm bảo những yêu cầu sau:

- Công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật và phù hợp với đặc thù của Ngành.

- Việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển phải được giám sát chặt chẽ.

- Bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng để tuyển chọn công chức có chất lượng.

- Tuyển chọn người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người dân tộc thiểu số, người thuộc diện chính sách theo quy định của pháp luật và của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên các nguyên tắc tuyển dụng công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân bao gồm:

- Công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật và phù hợp với đặc thù của Ngành.

- Việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển phải được giám sát chặt chẽ.

- Bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng để tuyển chọn công chức có chất lượng.

- Tuyển chọn người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người dân tộc thiểu số, người thuộc diện chính sách theo quy định của pháp luật và của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Công tác thi tuyển công chức, viên chức ngành Kiểm sát được đổi mới như thế nào?

Theo quy định tại Chỉ thị 03/CT-VKSTC ngày 04/5/2019 về nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ  việc đổi mới công tác thi tuyển công chức, viên chức ngành Kiểm sát được quy định như sau:

Cần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi tuyển công chức, viên chức và các chức danh tư pháp.

Nhất là đổi mới công tác xây dựng đề thi sát với thực tiễn, yêu cầu tuyển chọn Kiểm sát viên trong từng lĩnh vực công tác của Ngành, trọng tâm vào các kỹ năng thực hành nghề, qua đó đánh giá, tuyển chọn được cán bộ có kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn để bổ nhiệm Kiểm sát viên, Điều tra viên các ngạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy tốt nhất nguồn nhân lực hiện có.

Thực hiện nghiêm túc quy chế thi tuyển, nhằm nâng cao chất lượng các chức danh tư pháp.

Ngoài ra, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND cấp tỉnh chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, lựa chọn, tham mưu cho Ban cán sự đảng VKSND tối cao giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, hướng dẫn Ban cán sự đảng VKSND cấp tỉnh rà soát, lựa chọn, giới thiệu nhân sự lãnh đạo VKSND cấp huyện tham gia cấp ủy cùng cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Viện trưởng VKSND cấp tỉnh chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, tham mưu, đề xuất với Viện trưởng VKSND tối cao quyết định chuyển đổi vị trí, bố trí công tác đối với lãnh đạo VKSND cấp tỉnh, lãnh đạo VKSND cấp huyện thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ nhằm phục vụ cho công tác giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy cùng cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 04/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao "Về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”. Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo Kiểm sát viên chuyên sâu trong các lĩnh vực công tác từ VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp cao và VKSND tối cao.

Hiệu trưởng hai cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Ngành chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan sớm hoàn thành hệ thống giáo trình đại học hệ chính quy ngành luật; chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, phù hợp với quy định mới của pháp luật, bám sát thực tiễn công tác của Ngành; tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp cho cán bộ, Kiểm sát viên, nhất là đối với các công chức mới tuyển dụng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác được giao. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ cho công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng dự tuyển học bổng thạc sĩ nước ngoài, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ mới.

3. Công chức, viên chức ngành Kiểm sát không sử dụng tên, phù hiệu, của ngành đăng tải lên mạng xã hội

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân không sử dụng tên, hình ảnh, phù hiệu của Ngành làm ảnh đại diện, tài khoản cá nhân trên Internet, mạng xã hội là một trong những nội dung của Quy định về ứng xử và văn hóa công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, được Viện trưởng VKSND tối cao ký ban hành theo Quyết định số 457/QĐ-VKSTC.

Theo quy định nêu trên, khi đăng ký tài khoản trên Internet hoặc mạng xã hội, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân phải tuân thủ các quy tắc sau:

- Không được sử dụng tài khoản mạo danh tổ chức hoặc cá nhân khác, không sử dụng tên, hình ảnh, hoặc phù hiệu của Ngành Kiểm sát nhân dân hoặc các đơn vị trong ngành làm ảnh đại diện, tài khoản cá nhân, tên đăng nhập, mật khẩu.

- Không được cung cấp hoặc công khai thông tin cá nhân liên quan đến đơn vị khi đăng ký tài khoản trên Internet hoặc mạng xã hội.

- Không sử dụng từ ngữ, hình ảnh phản cảm, thiếu văn hóa làm tên tài khoản hoặc ảnh đại diện trên Internet hoặc mạng xã hội.

Nếu phát hiện tài khoản cá nhân bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, hoặc bị lợi dụng để thực hiện hành vi có ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân, người làm việc trong ngành Kiểm sát nhân dân có trách nhiệm thông báo kịp thời cho nhà cung cấp dịch vụ và báo cáo lãnh đạo đơn vị, cơ quan chức năng. Đồng thời, họ không được chuyển nhượng, cho mượn, cho thuê, bán, thế chấp tài khoản cá nhân của mình; cũng như không tham gia vào việc mượn, thuê, mua, nhận thế chấp, hoặc chiếm đoạt tài khoản của cá nhân hoặc tổ chức khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân, khi sử dụng tài khoản trên Internet và mạng xã hội, phải tuân thủ các quy định sau:

- Không được đăng tải, lưu trữ, bình luận, phát tán, hoặc chia sẻ thông tin, tài liệu, hình ảnh có nội dung không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng, vi phạm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, cũng như không tuân thủ quy định của Ngành.

- Bảo đảm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt chủng tộc, vùng miền, giới tính, tôn giáo; không ủng hộ hoặc tiếp tay cho các trào lưu lệch lạc, thiếu văn hóa. Phải thể hiện nhận xét đúng mực, có văn hóa, và chịu trách nhiệm về những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

- Khi phát hiện ý kiến, thông tin trái chiều hoặc hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, địa bàn, lĩnh vực quản lý, phải báo cáo lãnh đạo để được xử lý và giải quyết kịp thời.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành không được sử dụng trang phục, hình ảnh của Ngành khi tham gia mạng xã hội với mục đích cá nhân. Họ cũng phải tuân thủ nghiêm quy định về việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet và mạng xã hội, theo quy định của pháp luật và của Ngành.

Xem thêm: Nguyên tắc tuyển dụng công chức vào làm việc trong ngành Kiểm sát nhân dân

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Đổi mới về công tác thi tuyển công chức, viên chức ngành Kiểm sát mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!