Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:ạ h

1. Cơ sở pháp luật:

- Bộ luật hình sự 1999;

- Bộ luật dân sự 2005.

- Nghị định 163/2006/NĐ-CP quy định về giao dịch bảo đảm.

2. Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, Hành vi của một người chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi hành vi đó là hành vi nguy hiểm cho xã hội và đã được quy định trong Bộ luật hình sự.

Theo Bộ luật hình sự 1999 quy định như sau:

Điều 8. Khái niệm tội phạm

1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.

2. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

3. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

4. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.”

Như vậy, hành vi đóng chậm của bạn không phải là tội phạm vì không có quy định trong Bộ luật hình sự nên bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thứ hai, theo thông tin bạn cung cấp, bạn đóng chậm cho Ngân hàng gần 30 ngày, đơn vị vay đưa Công an đến và cưỡng chế ngôi nhà thì được hiểu là bạn đã thế chấp quyền sử dụng đất để vay tiền ngân hàng thì quyền và nghĩa vụ của các bên được quy định trong hợp đồng. Quyền và nghĩa vụ của các bên được quy định từ Điều 717 đến Điều 720 Bộ luật dân sự 2005 . Trong đó quy định về quyền của bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất như sau:

Điều 720. Quyền của bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất

Bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất có các quyền sau đây:

1. Kiểm tra, nhắc nhở bên thế chấp quyền sử dụng đất bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích;

2. Được ưu tiên thanh toán nợ trong trường hợp xử l‎ý quyền sử dụng đất đã thế chấp.

Điều 721. Xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp

Khi đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp quyền sử dụng đất mà bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì quyền sử dụng đất đã thế chấp được xử lý theo thoả thuận; nếu không có thỏa thuận hoặc không xử lý được theo thoả thuận thì bên nhận thế chấp có quyền khởi kiện tại Toà án."

Bên cạnh đó, bạn cần chú ý các vấn đề theo Nghị định 163/2006/NĐ-CP quy định về tài sản thế chấp:

"Điều 20. Quyền của bên nhận thế chấp trong trường hợp bên thế chấp bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp.

2. Trong trường hợp bên nhận thế chấp không thực hiện quyền thu hồi tài sản thế chấp thì các khoản tiền thu được, quyền yêu cầu thanh toán hoặc tài sản khác có được từ việc mua bán, trao đổi tài sản thế chấp trở thành tài sản thế chấp thay thế cho số tài sản đã bán, trao đổi.

Đối với giao dịch bảo đảm đã đăng ký thì bên nhận thế chấp được chủ động yêu cầu đăng ký thay đổi về tài sản bảo đảm. Việc đăng ký thay đổi tài sản bảo đảm trong trường hợp này không làm thay đổi thời điểm đăng ký."

Điều 23. Cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp.

1. Trong trường hợp bên thế chấp cho thuê hoặc cho mượn tài sản thế chấp mà không thông báo cho bên thuê hoặc bên mượn về việc tài sản đang được dùng để thế chấp theo quy định tại khoản 5 Điều 349 Bộ luật dân sự và gây ra thiệt hại thì phải bồi thường cho bên thuê hoặc bên mượn.

2. Hợp đồng cho thuê, cho mượn tài sản đang thế chấp chấm dứt khi tài sản thế chấp bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ. Bên thuê, bên mượn phải giao tài sản cho bên nhận thế chấp để xử lý, trừ trường hợp bên nhận thế chấp và bên thuê, bên mượn có thoả thuận khác.

Điều 25. Trách nhiệm của bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

1. Trong trường hợp tài sản thế chấp bị mất, hư hỏng, mất giá trị hoặc giảm sút giá trị thì bên thế chấp phải thông báo ngay cho bên nhận thế chấp và phải sửa chữa, bổ sung hoặc thay thế tài sản khác có giá trị tương đương hoặc bổ sung, thay thế biện pháp bảo đảm khác, nếu không có thoả thuận khác.

..."

Do vậy, vì gần 30 ngày bạn không trả tiền vay Ngân hàng và đã quá hạn quy định trong hợp đồng thì Ngân hàng có quyền xử lý quyền sử dụng đất do gia đình bạn thế chấp, việc xử lý quyền sử dụng mảnh đất đó sẽ theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng thế chấp. Trường hợp này bạn cần xem xét nội dung hợp đồng giữa bạn và phía ngân hàng. Trong trường hợp mà hợp đồng không có thỏa thuận thì phía ngân hàng có thể khởi kiện bạn ra Tòa án để xử lý việc vi phạm hợp đồng của gia đình bạn. Do đó, bạn nên thỏa thuận với phía ngân hàng về việc gia hạn vay và hoàn trả số tiền gốc và lãi đúng hạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập