Đủ khả năng về vốn là số vốn liên quan đến khoản vay và các tài sản khác của định chế tài chính. Hầu hết các cơ quan điều phối ngân hàng đều đòi hỏi các ngân hàng giữ mức vốn cổ phần tối thiểu đối với các tài sản Có gắn với rủi ro của họ. ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng, cơ quan điều phối trong Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, giám sát việc quản trị vốn dự trữ đối với các ngân hàng trung ương khắp thế giới.